- lubatud
- keelatud
- kasutamisel piirangud

1. jaanuaril 2024 jõustus uus WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri
Palume alates 1. jaanuarist lähtuda WADA 2024. aasta nimekirjast ning küsimuste korral võtta meiega ühendust: info@antidoping.ee.

Otsingu käivitamiseks lugege läbi alljärgnev tekst ja nõustuge tingimustega

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse koostöös loodud ravimiotsing võimaldab sportlastel ning nende tugipersonalil (WADA koodeksi järgi: juhendaja, treener, mänedžer, agent, võistkonna abiline, ametnik, meedik või parameedik, lapsevanem või muu isik) leida infot ravimite lubatavuse kohta spordis.

Juhul kui te siit otsitud ainet ei leia, siis see EI TÄHENDA, et see aine on spordis lubatud. Sellisel juhul võtke ühendust Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega.

WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjas sisalduv klass S0 HEAKSKIITMATA AINED on alati keelatud. Sinna kuuluvad farmakoloogilised ained, mille kasutamiseks inimeste ravimise eesmärgil ei ole kehtivat luba väljastanud ükski riiklik reguleeriv tervishoiuasutus, ja mida ei ole käsitletud nimekirja teistes klassides. Klass S0 HEAKSKIITMATA AINED ei kajastu ravimiotsingus.

Ravimiotsingus ei ole infot homöopaatikumide ning taimsete ja ravimisarnaste preparaatide ega ka droogide kohta. Samuti ei leia siit toidulisandeid ega nendes sisalduvaid komponente. Toidulisandite tarvitamisel peab sportlane arvestama järgmiste riskidega: toidulisandi koostises võib sisalduda keelatud aine(id), toidulisand võib olla saastunud keelatud aine(te)ga, toidulisandi tegelik koostis ning pakendile märgitud koostis ei pruugi olla identsed. Vastutus toidulisandi koostises oleva keelatud aine manustamise – tahtliku või tahtmatu – eest lasub sportlasel.

Enne ravimi kasutamist peab sportlane veenduma, et selle tarvitamine spordis on lubatud ning sellega ei kaasne ohte tema tervisele. Vajadusel tuleb konsulteerida raviarstiga. Kindlasti on vajalik teavitada arsti oma tegevusest sportlasena. Kui keelatud toimeainet sisaldava ravimi kasutamine on möödapääsmatu ning selle mittekasutamine võib ohustada sportlase elu või tervist, tuleb taotleda raviotstarbelise kasutamise erand (TUE). Taotlus tuleb esitada Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele, järgides kõiki TUE nõudeid.

Oluline on alati meeles pidada, et sportlane vastutab ainuisikuliselt enda poolt kasutatavate ravimite jm ainete eest.

NB! Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus ei kanna vastutust mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on põhjustatud ravimiotsingu kasutamisest ja andmetes sisalduvatest ebatäpsustest.

Erinvuste esinemise korral siinse ravimiotsingu ja WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja vahel tuleb lugeda õigeks WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjas esitatud info.

Ravimiotsingu kasutamine on anonüümne ja selle käigus ei koguta isikustatud andmeid.