EAD vahendab kohtuotsust

Sportlastelt asukohainfo küsimine on inimõigustega kooskõlas

 

Täna 18. jaanuaril 2018 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus ühehäälse otsuse, et dopingukontrollisüsteem ja asukohainfo andmise süsteem on kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu artikliga 8 „Õigus eraelu puutumatusele ja perekonnaelule”.

 

Antud juhtum aitas kinnitada: sportlastelt asukohainfo küsimine on õigustatud, et võiks toimida etteteatamata testimine. Kohus juhib tähelepanu, et olemasolevate dopinguvastaste eeskirjade lõdvendamine või nende kehtetuks tunnistamine tooks dopinguvastasele võitlusele kaasa märkimisväärse ohu. Dopinguvastane võitlus toimub avalikkuse huvides ning seega pole ülalnimetatud artikliga vastuolu.

 

EAD lisab, et antidopingu organisatsioonid (nii riiklikud agentuurid kui rahvusvahelised alaliidud) peavad mõistma, et asukohainfo andmine lisab sportlasele koormuse, kuid üldise spordi aususe huvides on see vajalik ja toimiv meede.

 

Loe detaile kohtu pressiteatest

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige

EAD toetab suuremat läbipaistvust

Mitmendat korda on erinevates maailma nurkades kohtunud antidopingu agentuuride esindajad, et jagada oma mõtteid seoses üsna kriitilise olukorraga antidopingu maailmas, kolmandal osales ka Eesti Antidopingu esindaja.

 

Et hoida Eesti spordiavalikkust asjade arenguga kursis, on siin toodud neljanda kohtumise pressiteade.

 

Eile, 17. jaanuaril 2018, kohtusid Bonnis 19 antidopingu organisatsioonide eestvedajad, kes avaldasid jätkuvalt nördimust ROK-i läbipaistmatu ja segase asjaajamise pärast vaid loetud nädalad enne olümpiamänge. Liidrid on esitanud endapoolsed ettepanekud kriteeriumite osas, mille alusel sportlased võiksid olümpiamängudel osaleda, paraku ei ole ROK sellele reageerinud ega pole ka avalikustanud endapoolseid kriteeriumeid. Kuigi pakutud kriteeriumid võivad tunduda liiga ranged, siis leiti kohtumisel, et sportlastele, kes on kahtluse all, võiksid kehtida karmimad nõuded. Allpool on toodud ametlik ingliskeelne pessiteade ning ka väljapakutud kriteeriumid.

 

Viienda kohtumise pressiteade – esindatud ka Eesti Antidoping

 

Detsembris ROK-ile edastatud pakutavad kriteeriumid

EAD kingib raamatuid

12. detsember 2017

 

 

mihkelleis.ee

10. juubelit tähistav Eesti Antidoping kingib mitmetele erinevatele organisatsioonidele antidopingu teemalisi raamatuid. Kokku kingitakse kuusteist rahvusvaheliselt tunnustatud erialast raamatut, millega soovitakse toetada antidopingu alaseid teadustöid.

 

Sihtasutus Eesti Antidopingu nõukogu esimehe Indrek Oro sõnul on vajalik teaduspõhiselt läheneda nii testimises kui ka haridustöös ja ka dopingainete leviku tõkestamisel. ,,Meil puudub igasugune teadmine, kui laialt on dopingained Eestis levinud, milliste sihtrühmade seas ning millised on erinevate sihtrühmade hoiakud,” lisab sihtasutuse juhatuse liige Elina Kivinukk. Raamatute kättesaadavus aitaks võimalikke uurimishuvilisi tudengeid enam antidopingu valdkonda süveneda.

 

Kinkimiseks valiti ekspertide abiga 16 teaduspõhist ja rahvusvaheliselt tunnustatud raamatut, mis pakuvad antidopingu valdkonnast hea ülevaate või lähenevad antidopingu teemadele mingi laiema nurga alt. Ka rahvusvaheline dopinguorganisatsioon WADA näeb eelarve kasvus järjest suuremat protsenti teadustöö arendamisele.

 

Raamatud kingitakse koolidele ja ülikoolidele, kus õpetatakse kehakultuuri ja teisi spordivaldkonna erialasid või organisatsioonidele, kus on rohkem inimesi, kes võiksid teha antidopingu teemalisi uurimistöid. Raamatud antakse üle teiste seas Tallinna ja Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskondadele, Audentese Spordigümnaasiumile, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumile ning Riigikogule. Raamatute soetamist toetab Eesti Kultuurkapital.

 

2017. aastal tähistab Eesti Antidopingu (EAD) oma 10. sünnipäeva. Organisatsiooni missioon on seista Eestis koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega puhta spordi eest, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide tegemine, dopinguvastane koolitus- ja teavitustöö ning kohalik ja rahvusvaheline dopinguvastane koostöö.

 

EAD sünnipäeva-raamatuid tähistab kleebis.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762

 

Keelatud ainete nimekiri 2018

Maailma Antidopingu Agentuur avaldas 29. septembril uue keelatud ainete nimekirja, mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2018.

 

UUS!

Nüüd nimekiri tõlgitud eesti keelde! Vaata siit!

 

2018. aasta keelatud ainete nimekirjas dramaatilisi uuendusi pole. Tähelepanu väärib asjaolu, et enam pole alkoholi eraldi keelatud aine kategooriana välja toodud (seni oli see teatud spordialadel keelatud). Teiseks muudatuseks on glütserooli eemaldamine keelatud ainete nimekirjast. Endiselt on nii võistluste ajal kui võistlusvälisel ajal keelatud trimetasidiin (mis sisaldub näiteks ravimis Preductal) ja meldoonium (ravimis Mildronat).

 

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal ja uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuaril. Nimekiri avalikustatakse sügisel, et nii sportlastel kui ka nt arstidel oleks võimalik nimekirjaga tutvuda ning vajadusel ravi muuta. Nimekirja haldab WADA ning selle koostamisel konsulteeritakse üle 1700 eksperdiga eri riikidest. Sel aastal kommenteerisid nimekirja projekti ka Eesti eksperdid.

 

Allpool on ingliskeelsed versioonid nii keelatud ainete nimekirjast, nimekirja muudatuste kokkuvõttest kui ka seireprogrammist. Eestikeelset 2018. aasta nimekirja vaata siit.

Keelatud ainete nimekiri 2018 (PDF inglise keeles)

 

Monitooringuprogramm_2018_(PDF inglise keeles)

 

Muudatuste kokkuvõte võrreldes 2017. aastaga (PDF inglise keeles)

 

Loe WADA pressiteadet uue nimekirja kohta

Uus rahvusvaheline standard

Eesti Antidopingu seisukohad seoses väljatöötatava rahvusvahelise standardiga „International Standard for Code Compliance by Signatories“

Esimene konsultatsioonietapp on läbi. Teine konsultatsiooniprotsess kestab 14. oktoobrini.

 

 

Vaata WADA kodulehelt, millistest dokumentidest jutt käib

 

Miks uus rahvusvaheline standard?

2016. aastal tulid ilmsiks mitmed kitsaskohad antidopingu süsteemis – Venemaal oli toimunud mitmeid möödalaskmisi, Hispaanias ei vastanud regulatsioon antidopingu koodeksi (edaspidi koodeks) nõudmistele. Töö käigus ilmnes, et põhimõtted, mille alusel WADA nõudmistele ja koodeksile vastavust hinnatakse, ei ole ühesed ega arusaadavad. Nii otsustas WADA kiirkorras välja töötada uue rahvusvahelise standardi.

 

2017. aasta juuni alguses avaldati koodeksi allakirjutanutele (nt rahvusvahelised spordialaliidud, riiklikud antidopingu agentuurid, aga ka riiklikud olümpiakomiteed) esimene versioon uuest rahvusvahelisest standardist „International Standard for Code Compliance by Signatories“. Tegemist on 60-leheküljelise dokumendiga, mis sisaldab nii põhimõttelisi kui tehnilisi üksikasju kirjeldamaks süsteemi, kuidas mingit organisatsiooni kuulutada WADA nõudmistele mittevastavaks (ing.k non-compliant). Standard puudutab peamiselt organisatsioonide juhtimis- ning riiklikku tasandit (standardis ei ole puudutatud näiteks sportlaste üksikisikuna tehtud vigu või testijate eksimusi).

 

Millist sõnumit standard kannab ning mis on teises versioonis teistmoodi?

Mõned üldised põhimõtted:

– Tegemist ei ole esmajoones karistamisega, vaid eeldatakse, et koodeksile vastavus on iga dopinguvastase organisatsooni vabatahtlik pingutus ja et nõudmistele vastavuse saavutamine on dialoog WADA ja koodeksi allakirjutanu vahel

– Kui ka leitakse, et sanktsioonid on möödapääsmatud, peavad need olema selged ja proportsionaalsed (nagu on ingliskeelses seletuskirjas: „graded, proportionate and predictable“)

 

Standard käsitleb nii põhimõtteid, mille alusel mittevastavaks tunnistatakse, kui erinevaid vahendeid, mis WADA käsutuses on (nt nõudmistele vastavuse küsimustik, auditeerimisprotsess jne), juhtumite arutamine CAS-is (eelmises versioonis sõltumatu tribunal, nüüd võib juhtumid edasi kaevata CAS-i) ja ka taastamisprotsess (kuidas organisatsioon või riik oma nõudmistele vastavuse saab ennistada). Samuti on standardil kaks lisa, et määratleda rikkumiste kategooriad (määratud on kolm eri taset rikkumiste tõsiduse osas) ja nende tagajärjed (seejuures on nimetatud rahatrahve kui viimases järjekorras meetmeid; varasem kolmas lisa rahatrahvide suuruste kohta on kaotatud).

 

Allpool on toodud skeem, mis kirjeldab protsessi, kuidas organisatsiooni (mitte)vastavust menetletakse. Põhimõte on üldjoontes samasugune, nagu indiviidide dopingujuhtumite menetlemisel (inimesel on õigus omapoolselt asjaolusid selgitada, toimub õiglane ärakuulamine, tehakse otsus, olukord ennistatakse, kui pole järgnevaid rikkumisi).

 

Milline on standardi valmimise ajakava ja kuidas veel saab kaasa rääkida?

WADA püüab standardi välja töötada kiiresti ning ka konsultatsioon osapooltega toimub kiirprotsessina. Esimest versiooni kommenteerimist juulikuu lõpuni, seejärel toimus olemasoleva dokumendi toimetamine ning avati teine konsultatsioonivoor 1. september kuni 14. oktoober. Praeguse plaani kohaselt peaks standard vastu võetama WADA eestseisuse koosolekul novembri keskpaigas ning see hakkaks kehtima aprillist 2018 (varasema plaani kohaselt alates 1. jaanuarist 2018).

 

Miks on EAD-le see dokument oluline?

EAD jaoks on dokumendil kaks tähendust. Esiteks on EAD alati toetanud põhimõtet, et organisatsioonid peaks eri riikides vastama sarnaselt koodeksi nõudmistele, tehes teste, koolitusi ja muid antidopingu tegevusi, et dopinguvastane võitlus oleks tõhus ja paistaks usaldusväärne ka väljapoole. Teiseks on vaja Eesti Antidopingul hoida arengutel silma peal seetõttu, et kogu protsess langeb Eesti EL nõukogu eesistumise ajale ning seega on oluline vajadusel kaasa rääkida ka Euroopa Liidu tasandil.

 

Mida siis EAD arvab?

Allpool on EAD seisukohad uuele standardile (koostanud Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, saadetud kommenteerimiseks EAD nõukogule ning asjassepuutuvatele ekspertidele). EAD ei ole teostanud juriidilist analüüsi, vaid on lähtunud Eesti Antidopingu ja Eesti dopinguvastase võitluse igapäevareaalsusest. Arvesse on võetud asjaolu, et EAD on väike antidopingu agentuur, mis seab piirangud nii rahalistele kui inimressurssidele. Peamised seisukohad kokkuvõetuna: EAD ei toeta rahalisi sanktsioone (riikidele, kus napib raha testide läbiviimiseks, on liiga karm sätestada täiendavad rahalised meetmed), EAD toetab läbipaistvamat protsessi (näiteks võiks avalikustada ka konkreetse allakirjutanu vastused WADA järelpärimistele või võiks avaldada kogu protsessist kokkuvõtte, kus on nii WADA ettekirjutused kui allakirjutanu vastused sellele). Üldjoontes aga EAD toetab antud rahvusvahelise standardi väljatöötamist ja vajalikkust.

 

Kuna konsultatsioon on inglise keeles ja EAD-l ei ole kavatsust uut standardit eesti keelde tõlkida, on allpool EAD kommentaarid inglise keeles.

 

Tulenevalt WADA konsultatsioonikeskkonna eripärast on allpool toodud märkused tabelina. EAD-poolsed seisukohad on inglise keeles, sulgudes olevad eestikeelsed kommentaarid on taustaks Eesti lugejale ning lõpuks WADA-le ei edastata.

Esimeses tabelis on toodud EAD 30. juulil WADA konsultatsioonikeskkonnas esitatud kommentaarid, muudatus võrreldes uue versiooniga ning kas EAD peab vajalikuks teemat uuesti rõhutada (näiteks juhtudel, kui teised huvigrupid on sama teema tõstatanud). Teises tabelis on toodud ettepanekud teise versiooni (samuti inglise keeles). Kommentaarid on teretulnud Elina Kivinukile (elina.kivinukk@antidoping.ee) 10. oktoobriks.

 

Tekst WADA standardi esimeses versioonis  EAD seisukoht inglise keeles, vajadusel selgitav kommentaar eesti keeles; trükitähtedes toodud seisukoht uue konsultatsiooniringi valguses (täiendatud 5.okt)
Üldine kommentaar kogu standardile In general, EADA strongly supports the transparent system of dealing with non-conformities to maintain and enhance the integrity of sport.

EADA also stresses the importance of having proportionate sanctions, considering the different realities of the countries.

Defintion „Corrective Action Plan“, p 20. Term „Corrective Action Plan“ could be edited by adding „measurable“ or „specific“. It could be considered to provide a template format for the action plan (as an annex, maybe).

DEFINITSIOONI POLE MUUDETUD, AGA EAD EI NÄE VAJADUST SEDA RÕHUTADA.

7.2.1 „…In accordance with Article 12.2.1.4, WADA is entitled to request reimbursement from the Signatory for costs incurred for WADA activities that go beyond WADA’s routine Code compliance monitoring activities.“

 

„The routine code compliance monitoring activities“ should be described (probably not in the standard).

PUNKT ÜMBER SÕNASTATUD, EAD EI NÄE VAJADUST SEDA RÕHUTADA.

8.7.10 „WADA may publish on its website a list of Signatories that will be undergoing or have undergone a Compliance Audit. Once the audit is complete, and the Signatory has received the final audit report, WADA may publish a summary of the audit outcomes.“

 

10.2.4 „The formal notice sent to the Signatory or a summary thereof shall also be publicly reported on WADA’s website once that notice has been received by the Signatory.“

 

10.4.4 „At the end of the hearing, or as soon as practicable thereafter, the Independent Tribunal shall issue a written, dated and signed decision with reasons. That decision shall be publicly reported.“

 

For the sake of transparency, the publishing of the process should also include the comments or arguments of the Signatory.

EAD SOOVIB SEDA ENDISELT VÄLJA TUUA.

8.2 Prioritization Between Different Signatories Siin oluline tähelepanek, et erinevad allakirjutanud võivad saada WADA-lt erinevat tähelepanu (võib tähendada, et näiteks mõnes riigis või mõnel aastal pööratakse rohkem  tähelepanu olümpiakomiteede tegevusele, mõnel puhul on olulisemal kohal riiklikud antidopingu agentuurid)

EAD EI NÄE VAJADUST SEDA UUESTI RÕHUTADA.

11.1.1.1 „consequences (referred to collectively as WADA Privileges)“ Could be considered if the condition should be retrospective, similarly to the prohibited association. In that case, signatories, having had issues with compliance, should be re-considered, if they’re eligible for WADA privileges.

POLE MUUDETUD, AGA EAD EI NÄE VAJADUST SEDA RÕHUTADA.

12.2.1.4 „Signatory has paid in full the following costs and expenses upon demand”

 

It could be considered to set a payment schedule for the Signatory.

ON ARVESSE VÕETUD, AGA NUMERATSIOON VAJA ÜLE VAADATA

Annex A. „Categories of Non-Compliance“ For the sake of readability, the consequences should be re-ordered, starting from the “critical”, followed by “high priority” and “important”.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

ON ARVESSE VÕETUD.

Annex B and C about the financial sanctions Being a small NADO with limited resources, EADA does not support the fines as a sanction. With limited funding for anti-doping activities, it does not seem viable to put additional pressure to the Signatory to pay the fines.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

ON ARVESSE VÕETUD.

Üldine kommentaar As a general comment, could there be a hypothetical situation, where it is not clear, whether the non-conformity comes from the activities/non-activities of the NADO or the International Federation?

POLE ARVESSE VÕETUD.

Uus! EAD kommentaarid standardi teisele versioonile

Tekst WADA standardi teises versioonis EAD seisukoht inglise keeles
8.7.10 „WADA may publish on its website a list of Signatories that will be undergoing or have undergone a Compliance Audit. Once the audit is complete, and the Signatory has received the final audit report, WADA may publish a summary of the audit outcomes.“

 

10.2.4 „The formal notice sent to the Signatory or a summary thereof shall also be publicly reported on WADA’s website once that notice has been received by the Signatory.“

 

10.4.4 „At the end of the hearing, or as soon as practicable thereafter, the Independent Tribunal shall issue a written, dated and signed decision with reasons. That decision shall be publicly reported.“

 

For the sake of transparency, the publishing of the process should also include the comments or arguments of the Signatory.
12.2.1.4 „WADA’s routine monitooring activities“  

The expression has been removed from the earlier sections, should be specified, re-phrased here as well.

12.2.3.1 Instalment plan for payment  

The reason, why it is increasingly indented, is not clear.

Definitions: Compliance Review Committee  

Should be specified (not just referring to the article)

Definitions: Other  

Should be re-phrased into: “other categories of non-compliance”

Definitions: Representatives  

Should be specified if the definition apply to all employees etc (ESP proposal)

Definitions: WADA Auditor  

Definition should include both WADA training and background in auditing (UK proposal)

Annex A.2.b “an anti-doping education program  

Education program should also be effective (similar to the effective test distribution plan in section A.1.b)

 

Skeem „Procedures Followed Upon Identification of Non-Conformity“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo ning ettepanekud: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee, 5628 7762

EAD Euroopa Spordinädalal

Spordinädalat peetakse ühe nädala jooksul septembris üle Euroopa ning see väärtustab liikumist, tervist ja sporti.

 

Sel aastal avati Euroopa Spordinädal Tartus, kus toimus noortele suunatud noortespordi infomess, kus ka Eesti Antidoping tutvustas möödakäijatele puhta spordi põhimõtteid, näitas dopingukontrollipurke ning hoiatas keelatud ainete eest.

 

Lisaks messile anti terve rida külalistunde Savernas, Põlvas ja Tartu Kivilinna koolis.

 

Vaata EOK taustainfot spordinädala kohta

 

Vaata ka EAD spordinädala tegevusi 2015. aastal

Helsingis toimus TUE sümpoosion

21.-22. septembril toimus Helsingis rahvusvaheline sümpoosion raviotstarbeliste erandite (TUE) teemal. Eestit esindas TUE-komisjoni liige Karel Tomberg.

 

Konverentsil osales hinnanguliselt 200 – 250 osalejat kogu maailmast. Ettekandjatena olid arstid, juristid ja ka üks tippsportlane. Kasutusel oli „sõnumisein“, mille vahendusel sai ettekandjatele küsimusi saata. Toimus konkreetsete TUE taotluste esitlus ja hääletamine loa andmise üle.

 

Käsitleti järgmiseid teemasid (sulgudes toodud ettekandja nimi):

 

1. Kas TUE-d tuleks kaotada? (Dr Alan Vernec)

2. TUE-d kogu maailmas (Dr Drew Slack)

3. Keelatud ainete nimekiri: kriteeriumid sisestamiseks (Dr Audrey Kinahan)

4. Kultuurilised mõjud retsepti kirjutamisele: mõju TUE’dele (Dr Michael Turner)

5. Glükokortikoidid (Dr Katja Mjøsund, koos juhtumi kirjelduse ja hääletusega)

6. Astma – beeta-2 agonistid ja glükokortikoidid (Dr Katja Mjøsund), juhtumi kirjeldus ja hääletamine: potentsiaalse ägenemise dilemma

7. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ADHD, Dr Søren Dalsgaard) koos juhtumi kirjelduse ja hääletamisega

8. Beeta-blokaatorid (Dr Jamie Kissick)

9. Soovahetusega seotud endokriinravi (dr Katharina Grimm)

10. Retroaktiivsed TUE’d: ägedad haigusjuhud, sportlase tase ja õiglus (Mr Adam Klevinas, jurist)

11. Paneelarutelu: Õppetunnid ISTUE rakendamisest – kas muutused on tagatud alates viimasest revisjonist? (Mr Jonathan Taylor, jurist)

12. TUEC-i (komisjoni) vastutus ja riskantse ravi heakskiitmine (Prof Sean Gaine)

13. Tõsielu väljakutsed TUE’dega: anti-dopingu organisatsiooni kogemused (paneelarutelu)

14. TUE’d ja meditsiiniandmete kaitse: läbipaistvuse ja privaatsuse tasakaal (Mr Dan Cooper)

15. Androgeenide defitsiit (Dr John Lombardo, koos juhtumi kirjelduse ja hääletusega)

16. Intravenoosne infusioon (Dr Matthew Fedoruk, koos juhtumi kirjelduse ja hääletusega)

17. Sportlase perspektiiv: interaktiivne vestlus TUE’dest, sportlaste meditsiinilisest ravist ja anti-dopingust Mr Callum Skinneriga (olümpia kuld- ja hõbemedalivõitja, trekirattur)

 

Üldkokkuvõttes võib pidada sümpoosionil osalemist kasulikuks, sest pakkus praktilist nõuannet paremate TUE-sid puudutavate otsuste tegemiseks.

 

Loe WADA pressiteadet

EAD vahendab iNADO seisukohta

NADO Leader Summit, Farmleigh House, Dublin 10/1/2017
Mandatory Credit ©INPHO/Ryan Byrne

Mitmendat korda on erinevates maailma nurkades kohtunud antidopingu agentuuride esindajad, et jagada oma mõtteid seoses üsna kriitilise olukorraga antidopingu maailmas.

Kohtumine oli neljas algatus, kolmandal osales ka Eesti Antidopingu esindaja. Et hoida Eesti spordiavalikkust asjade arenguga kursis, on allpool toodud iNADO levitatud pressiteade muutmata kujul.

——

Dopingukriis ohustab 2018. aasta taliolümpiamänge


Juhtivad puhta spordi eest seisjad nõuavad, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee täidaks oma kohustust karistada Venemaad ning kaitsta dopingut mittetarvitavaid sportlasi ja olümpiamänge


Denver, Colorado (14. september 2017). Vähem kui viis kuud enne 2018. aasta taliolümpiamängude algust toimus seitsmeteistkümne riikliku dopinguvastase organisatsiooni juhi neljas erakorraline kohtumine pärast 2016. aasta Rio olümpiamänge. Kohtumisel arutati Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kestvat keeldumist võtta Venemaa spordiajaloo ühe suurema dopinguskandaali eest vastutusele ning asuti seisukohale, et ROKi tegevusetus ohustab dopingut mittetarvitavaid sportlasi ja olümpialiikumise tulevikku.

 

Kaks päeva kestnud kohtumisel nõudsid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid, et ROK keelaks Venemaa Olümpiakomiteel 2018. aasta taliolümpiamängudel osaleda Sotši olümpiamängudel tõendamist leidnud korruptsioonijuhtumite tõttu ning seetõttu, et endiselt ei täida Venemaa Olümpiakomitee oma kohustust tagada puhas sport.

 

„Ühe riigi spordijuhtidele ja organisatsioonidele ei tohiks anda olümpiamängude akrediteeringut, kui nad rikuvad reegleid tahtlikult ja võtavad dopingut mittetarvitavatelt sportlastelt nende võimaluse. See on eriti ebaõiglane olukorras, kus sportlased saavad reeglite rikkumise eest karistada,“ ütlesid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid.

 

Nad kinnitasid uuesti oma kavatsust näha kooskõlas IAAFi loodud pretsedendiga ette kindlad kriteeriumid nendele Venemaa sportlastele, kes on järginud rangeid dopinguvastaseid eeskirju, et nad saaksid võistelda Venemaa Olümpiakomiteest sõltumatute neutraalsete sportlastena.

 

„ROK peab lõpetama venitamistaktika ja viivitamata kohaldama rangeid tagajärgi,“ nentisid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid. „Suutmatus kiiresti uurida Venemaa sportlaste dopingujuhtumeid ohustab selgelt ja vahetult neid maailma sportlasi, kes dopingut ei tarvita, samuti 2018. aasta taliolümpiamänge. Kahtleme sügavalt, et 2018. aasta mängud on puhtad, sest ulatuslikke tõendeid Vene sportlaste dopingu kasutamise kohta 2014. aasta Sotši olümpiamängudel ei ole põhjalikult uuritud ning materjal Vene sportlaste testimise kohta viimase nelja aasta jooksul on ebapiisav.“

 

Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid toetavad Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) nõuet, mille kohaselt peab Venemaa võtma avalikult vastutuse McLareni aruandes välja toodud pettuste eest. Sellisel juhul arvataks Venemaa pärast 2018. aasta talimänge uuesti nõuded täitnuks. Eelkõige:

– peavad venelased nõustuma McLareni aruandes sisalduvate järeldustega või esitama usaldusväärsed tõendid nende ümber lükkamiseks kooskõlas IAAFi ja Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee sarnaste nõuetega;

– tuleb teha süsteemseid jõupingutusi, et küsitleda Venemaa sportlasi, ametnikke ja teisi tunnistajaid, keda on McLareni aruandes mainitud kui isikuid, kes võisid olla seotud dopingupettusega;

– tuleb tagada juurdepääs Moskva labori proovidele, anda üle elektroonilised andmed, sealhulgas serverid, testimisvahendite andmefailid, arvutifailid ning e-kirjade ja telefonisõnumite arhiivid, mis hõlmavad McLareni aruandes märgitud dopingupettuse perioodi.

 

„ROK ja WADA peavad nõudma, et Venemaa annaks üle need olulised lisatõendid. Ilma selle teabeta ei saa juhtunust täit ülevaadet ega tagada dopingut mittetarvitavate sportlaste õiglast kohtlemist,“ ütlesid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid. „Suutmatus dopinguvastaseid reegleid rikkunud isikuid nõuetekohaselt uurida ja vastutusele võtta ilma spordialase poliitilise surveta petab maailmas miljonite puhaste sportlaste usaldust. Niisuguse kohustuste hülgamisega öeldakse küüniliselt, et eelisseisuses olevaid ja olümpialiikumise siseringi kuuluvaid rahvaid ei karistata ega võeta kunagi vastutusele. Sellega rikutakse spordi aluspõhimõtet – ausust.“

 

Olukorras, kus üksikute sportlaste uurimise võimalikud tagajärjed ei ole teada, on kaalukausil kõikide nende maailma sportlaste unistused ja lootused, kes dopingut ei tarvita. Rohkem kui tuhandest Venemaa võimalikust dopingujuhtumist on menetlus lõpetatud vähem kui saja puhul, kusjuures tundub, et seda on tehtud enneaegu enne ROKile või rahvusvahelistele alaliitudele kõikide Moskva labori tõendite esitamist või nendepoolset asjaomaste tunnistajate küsitlemist.

 

„Venemaa dopingukriisi ebapädev menetlemine on pannud maailma sportlasi küsima, kas üleilmsetel dopinguvastastel reeglitel on üldse jõudu ja kas nende põhiõigus nõuda puhast sporti üldse kellelegi korda läheb,“ märkisid juhid. „Just seetõttu ongi reformid praegu hädavajalikud. Kopenhaageni deklaratsioonis kirjeldatud reformidega kaitstakse dopinguvastases võitluses siiani saavutatud edusamme ja tagatakse parem tulevik, kus sedalaadi skandaalide kordumine on välistatud.“

 

Juhtide reformiettepanekus toetatakse WADAt tugeva üleilmse järelevalveorganina, samuti rahvusvahelist kokkulepet luua täiesti sõltumatud dopinguvastased süsteemid. Välja pakutud muudatused ei ole pelgalt kosmeetilised, vaid nendega tagatakse WADA läbipaistev ja sõltumatu juhtimine ning välistatakse huvide konfliktid spordi edendajate ja kontrollijate vahel. Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid toetavad vankumatult täieliku sõltumatuse põhimõtet, mis tagab, et üheski dopinguvastases organisatsioonis otsustaval ametikohal olija ei saa ühel spordialal või ‑üritusel põhimõttelisi otsuseid langetavat positsiooni.

 

Kohtumisel kuulasid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid ära ka Venemaa rikkumistest teatajad Julia Stepanova ja Vitali Stepanovi ning sihtasutuse FairSport esindaja olümpiasportlase Johann Olav Kossi. Organisatsioonide juhid toetavad täielikult WADA sportlaskomitee esinaist Beckie Scotti ja tema püüdeid kehtestada sportlaste õiguste hartat.

 

„On aeg tegutseda. Sportlased tahavad näha tulemusi, mis ka tegelikult õigustavad nende otsust teha puhast sporti, mitte kuulda järjekordset silmakirjalikku juttu,“ selgitasid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid.

 

Kohal olnud ja järeldusi toetanud maailma dopinguvastaste juhtide hulgas olid Austraalia, Austria, Iirimaa, Jaapani, Madalmaade, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa, Singapuri, Soome, Taani, USA, Uus-Meremaa ja Ühendkuningriigi, samuti riiklike dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsiooni iNADO esindajad. Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide ainus ja ühemõtteline ülesanne on kaitsta dopingut mittetarvitavaid sportlasi ning neil ei ole sellega vastuollu minevaid kohustusi, näiteks kohustust edendada sporti. Eestkosteorganisatsiooni iNADO 69 liiget esindavad kõiki olümpiamängudel osalevaid piirkondi ja teevad igal aastal ära lõviosa maailma dopinguvastasest tööst.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, elina.kivinukk@antidoping.ee, +372 5628 7762.

Seminar “Targalt toidulisanditest”

Seminar “Targalt toidulisanditest”

31. augustil 2017 Technopolises

Kokkuvõte

 

Vaata põhijäreldusi PDFina

 

Toidulisandite reguleerimine on rahvusvahelisel tasandil järjest aktuaalsem teema. Küsimusi tekitab toidulisandite reguleerimine mitmes mõttes: kuidas toidulisandeid analüüsitakse, kuidas tagatakse toidulisandite ohutus sportlaste jaoks, kas on võimalik välja töötada ühtseid standardeid, seda nii Eestis kui Euroopas.

Sel puhul korraldas Eesti Antidoping toidulisandite seminari, mille eesmärgiks oli:

– käivitada teaduspõhine arutelu toidulisandite teemal Eesti spordiasjatundjate seas;

– kaardistada Eesti olukord seoses toidulisandite maaletoomise ning standardimisega;

– tuua antud teemal kokku erinevad osapooled.

Seminaril osales nii sportlasi, treenereid, toidulisandite maaletoojaid/tootjaid/vahendajaid, spordialaliitude kui ka Tervise Arengu Instituudi töötajaid (25in). Seminar on osa Eesti Antidopingu 10. sünnipäeva-aasta programmist.

 

Päevakava (linkide all on esinejate slaidid)

10.30 – Kogunemine, alguskohv
11.00 – Sportlaste vaatenurk – Margus Silbaum ja Tiidrek Nurme
11.45 – Ronald Maughan (Loughborough ülikool, UK) tutvustab toidulisandite reguleerimist ning arengusuundi rahvusvahelisel tasandil
13.00 – lõunapaus
13.45 – Airika Salumets, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
14.15 – Martin Merimaa, Eesti Standardikeskuse standardimisosakonna juhataja
15.30 – lõpetus

 

Mis on toidulisand?

Toidulisandiks nimetatakse toitu, mis on teatud ainete kontsentreeritud allikas eesmärgiga tavatoitu täiendada väikeste mõõdetud kogustena. Toidulisandid on näiteks vitamiinid, mineraaltoitained, rasvhapped, kofeiin jms, mida turustatakse kapslites, tablettides, pulbrikotikestes või muudes sarnastes kindlates annustes. Toidulisanditele kehtivad koostis- ja kvaliteedinõuded, erinõuded märgistusele ja piirnormid saasteainetele. Taimede kasutamine (v.a Efedra taimed, mis on keelatud) ning vitamiinide ja mineraalainete maksimaalsed/minimaalsed kogused ei ole õigusaktiga kehtestatud. Konkreetse õigusaktiga pole ka kehtestatud keelatud ained toidulisandites, kuid need on kehtestatud teiste õigusaktidega (nt dopinguvastane konventsioon).

 

Miks on vajalik toidulisandite valimisest rääkida?

Toidulisandeid kasutatakse peamiselt mõne toitaine puuduse puhul või sooritusvõime tõstmiseks. Põhilised probleemid toidulisandi puhul on veenduda selle tõhususes, ohutuses ning eetilisuses, st kas nende kasutamine on spordis põhjendatud. Tõenduspõhisus on antud teema puhul veel hetkel nõrgavõitu, seega on soovitatav toidulisandeid tarbida nii vähe kui võimalik ning eelistada võimalikult usaldusväärseid tootjaid (nt jälgida kvaliteedimärke GMP – good manufacturing practice või Informed-Sport).

 

Toidulisandite kasutamise puhul on oluline individuaalne lähenemine põhinedes peamiselt vereanalüüsile, et tarbitav kogus täidaks eesmärki ega kahjustaks tarbija tervist. Seejuures on oluline teada, et vitamiinide ja mineraalainete soovitusnormid ei kehti tihtilugu sportlastele, sest tegelik vajadus, põhinedes nende suurel füüsilisel koormusel, toitumisel ja vereproovidel, võib olla palju suurem. Võrreldes kehvasid verenäitajad või mõne vitamiini alatarbimist ületarbimisega, on liiga suurte koguste kasutamisel palju suurem risk tõsisele terviserikkele. Apteegis leiduvate toidulisandite kapslites sisalduva aine kogus võib varieeruda mitmesaja kordselt, kuid juhend tarvitamiseks olla sama. Selle tõttu on oluline kasutada spetsialisti nõu individuaalsete vajaduste ja koguste välja selgitamiseks.

 

Kuivõrd Eestis toidulisandeid analüüsitakse?

Toidulisandite tootja/turustaja vastutab selle eest, et toode on nõuetekohane, ohutu inimese tervisele ning et pakendil olev teave vastab 100% pakendis sisalduvatele ainetele. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ei teosta kontrolli, kas pakendil kirjas olev vastab hetkel sisule, seega põhineb toidulisandite usaldusväärsus nende tootjate/turustajate aususel. VTA küll analüüsib saasteainete, vitamiinide, mineraalainete, raviainete jms sisaldust, kuid hetkel teostatakse seda riski- ning tootepõhiselt. Imporditud toidulisandid ei kuulu reeglina kontrolli alla. Toidulisandid võivad kehvade tootmistingimuste ning odava toorainete tõttu olla ebapuhtad ning kahjuks on tarbijal endal toote puhtuses keeruline veenduda. Seega on oluline anda teada kahtlastest ettevõtetest ja/või toodetest VTAle.

 

Kas lähiajal hakatakse toidulisandeid standardima?

MTÜ Eesti Standardikeskus pakub välja võimalust huvilistel kaasa rääkida toidulisandite standardite kujundamisest Euroopa tasandil („Nutritional supplements compatible with doping prevention“), et kehtestada üheseltmõistetavus ning tagada nende kvaliteet.

 

Millised seisukohad jäid seminaril kõlama?

Osalejad leidsid ühiselt, et toidulisanditele tuleks kehtestada kindel regulatsioon. Osalejate sõnul tuleks keskenduda kontrollimata toidulisandite maaletoomise keelustamisele, tõhusamale toidulisandite kontrollimisele (sh tagada, et sisu vastaks pakendil kirjasolevale). Aruteluks tõstatati ka toidulisandite maaletoojate esindusorganisatsiooni (taas)loomine. Oluline on teha ennetus- ning teavitustööd harrastus- ja noorsportlastele ning treeneritele toidulisandite ohtudest.

 

Huvitavaid linke:

Vaata WADA lühiintervjuud Ron Maughaniga

Hea meel on teada anda, et seminari jaoks tuli Eestisse Ronald Maughan, kes on Loughborough ülikooli professor ning spetsialiseerunud sporditoitumisele. Ta on Rahvusvahelise Olümpiakomitee sporditoitumise töörühma eestvedaja ning viib läbi samas organisatsioonis sporditoitumise kursust.

 

 

Lisainfo Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

Mis on bigoreksia?

7.-9. juunini toimus Oslos (Norra) rahvusvaheline konverents dopinguteemadest rahvatervises, ingliskeelse nimetusega „Doping and Public Health“. Osales ligikaudu 200 inimest eri riikidest ning organisatsioonidest. Esindatud olid nii antidopingu agentuurid kui avaliku sektori asutused, kes keelatud ainete tarvitamise valdkonnaga kokku puutuvad.

 

Esinejate valik oli mitmekülgne, kaetud olid erinevad teemad dopingu esinemisest rahvatervise valdkonnas, käsitleti dopingu tarvitamist jõusaalides, jagati uuemaid uuringuid anaboolsete steroidide tuvastamisest, keelatud ainete maaletoomisest ning dopingu tarvitamisest eri sihtgruppide seas (nt tudengid, kinnipeetavad jne), eraldi käsitleti toidulisandite tarvitamise tavasid ning kogukondlikku lähenemist dopingu vastu võitlemisel.

 

Allpool on toodud mõned teemade kaupa pidepunktid (sulgudes on ettekandja perekonnanimi).

 

Steroidide manustamine

– Steroidide manustamine mõjub eriti ülakehale (Pope’i ettekanne)

– Bigorexia on steroidikasutajate seas levinud kehaimidžihäire, mida tekitab mure, et inimese keha pole piisavalt atraktiivne ning seetõttu peab ta ainete tarvitamist jätkama. (Pope)

– Erinevalt levinud arusaamisele, et steroidid tekitavad agressiivsust, väidab esineja Pope, et enamikul steroidikasutajatest agressiivsust siiski ei esine, aga kui on erandeid, on see väga mingil põhjusel ekstreemses vormis

– Steroidide kasutamine mõjub halvasti nägemismälule. (Pope)

– Steroidide kasutamine tõstab vähirakkude arvu. (Thornby)

 

Valitsussektori roll

* Vajalikud on tähenduslikud karistused keelatud ainete maaletoomise eest (Niggli)

* Oluline on reguleerida riiklikul tasandil infovahetust, jälitustegevuse läbiviimist ning võidelda dopingainete maaletoomise vastu (sh väljaspool spordivaldkonda)

 

Toidulisandite tarvitamine

* Toidulisandid võivad sisaldada dopingaineid

– deklareeritult (nt higenamiin, oktopamiin, DHEA)

– varjatult (nt geranamiin)

– sihilikult (meelega lisatud keelatud aineid, aga pole sildile märgitud)

– saastunult (pole meelega lisatud, aga pole ka sildile märgitud) (deHon)

* Soovitus, et tuleb kindlasti eemale hoida esimesest ja teisest kategooriast ning toodetest, mis tunduvad liiga hea, et tõsi olla (too good to be true) (deHon)

* Levinud on arusaam, et toidulisandite tarvitamine võib olla ukseavajaks keelatud ainete tarvitamisele, aga tuleb ka meeles pidada vastupidist efekti: see võib ka eemale hoida, et tarvitataks keelatud aineid (deHon)

* Huvitav koduleht Hollandi Antidopingu agentuurilt

* Vaid 31% uuritutest teadis riskist, et toidulisandites võib olla keelatud aineid (Backhouse)

* 38% uuritutest uskus, et antidopingu agentuuril on nimekiri toidulisanditest, mida on lubatud tarvitada (Backhouse)

 

Huvitav “motivatsioonimudel” keelatud ainete tarvitamiseks

Ning lõpuks mõtlemapanev lähenemine antidopingu ennetustöö tegemiseks. Inimeste käitumist määravat ära tema motivatsioon ning võimalused ja seda nii isiklikul, sotsiaalsel kui ka struktuurilisel tasandil. Nii võiks koolitusmoodulite väljatöötamisel arvesse võtta erinevaid tegureid sportlase otsuse tegemisel.

 

Kuna osalemine konverentsil sai osaliselt toetust Unesco rahastatud poliitika kujundamise projektist, on allpool toodud ka otsesed seosed antud projekti tegevustega:

– Konverentsil rõhutati järjepidevalt valdkondadevahelist koostööd ning vajalikku valitsussektori toetust dopinguvastasele võitlusele

– Karistused keelatud ainete maaletoomise eest tuleb muuta asjakohasemaks (keelatud ainete vahendaja ei pruugi ise sportlasena tegutseda ning võistluskeeld ei oma tema jaoks tähendust)

– Toidulisandite reguleerimise teema oluline, temaatilised slaidid saadeti ka toidu- ja veterinaarameti esindajatele

– Keelatud ainete maaletoomisega seotud materjal edastati prokuratuurile

 

Täpsemalt saab lugeda konverentsi kodulehelt

 

Konverentsil käimist toetas Eesti Kultuurkapital ning UNESCO dopingu vastu võitlemise fond.