Ilmunud üle-euroopaline uuring antidopingu ennetustööst

uuringu_esikaas

Euroopa Komisjoni toel on ilmunud laiapõhjaline uuring antidopingu ennetustööst 28-s riigis. Uuringu läbiviijad on neliteist eksperti, kes võtsid vaatluse alla riikide õigusliku olukorra ning levinumad dopinguvastased ennetustegevused nii tipp- kui harrastusspordis. Uuringus on antud seitse soovitust liikmesriikidele, millele spordis, sh tervisespordis, dopinguvastasel võitlemisel tähelepanu pöörata.

 

Loe uuringu täisteksti siit

 

Lae endale ja loe siit uuringu lühikokkuvõtet

 

Kandideeri antidopingu saadikuks!

Oled veendunud, et sporti saab puhtalt teha?
Oled valmis ise puhta spordi sõnumeid jagama?
Oled huvitatud rahvusvahelisest tööst ja esinemiskogemusest?

 

Tule antidopingu saadikuks!

 

Eesti Antidoping koos partneritega Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist ja Maltalt on alustanud kaheaastase projektiga, kus koolitatakse antidopingu saadikuid ja viiakse Eestis ellu mitmeid antidopingu ennetustegevusi – loenguid koolides, väljapanekuid spordivõistlustel jne.

 

Vaata üleskutset ja registreerimisvormi siin

Eesti dopinguvastased reeglid 2015

 

12. jaanuaril toimunud Eesti Antidopingu (EAD) nõukogu koosolekul kinnitati uued Eesti dopinguvastased reeglid. 

Reeglite järgimine on spordiga tegelemisel samaväärne võistlusmääruste järgimisega, sest mõlemad määravad ära spordiga tegelemise eeldused ja tingimused. Sportlaste ja sportlaste abipersonali nõustumine reeglitega on võistlustest osavõtu eeltingimuseks.

 

Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) ja Sihtasutus Eesti Antidoping (edaspidi EAD) poolt kinnitatud reeglid jõustusid 1. jaanuaril 2010. 2012. aastal viidi reeglitesse sisse muudatused ning kinnitati uus redaktsioon, mis kehtis alates 26. aprillist 2012. Tulenevalt koodeksi ulatuslikust muutmisest, mis võeti vastu 2014. aastal ja jõustus 1.01.2015, kinnitati reeglite käesolev redaktsioon kehtivusega alates 1.01.2015. Reeglid kinnitati EAD nõukogu poolt 12. jaanuaril 2015, EOK täitevkomiteesse läheb kinnitamisele 29. jaanuaril 2015.

 

Peamised muudatused võrreldes 2012. aastast kehtinud reeglitega:

 • Selgemalt on reguleeritud sportlaste seotus dopingureeglitega. Reeglite reguleerimisalasse jäävad isikud peavad kiitma reeglid heaks ja kohustuma neid täitma ning tunnustavad EAD pädevust juba oma spordialal liikmelisuse, litsentsi või akrediteeringu saamisel.
 • Suurendatud ja täpsustatud on ka spordialaliitude seotust dopingureeglitega. Nii peavad alaliidud võtma reeglid oma reeglitesse üle, arvestama nendega oma distsiplinaareeskirjades ning ka teavitama EAD-d kõigest dopingurikkumistega seonduvast.
 • Reeglid võimaldavad määrata pikema võistluskeelu tahtlike rikkumiste puhuks, kuid on paindlikumad muude rikkumiste karistamisel.
 • Suurendatud on võimalusi dopinguga seotud sportlaste abipersonali tegevuse uurimiseks, sh tõhustatud on dopinguvastaste asutuste koostööd ja omavahelist teavitamist.
 • Sisse on viidud sportlaste ja abipersonali isiklikku rahalist vastutust dopingureeglite rikkumise eest. Nimelt võib EAD nõuda neilt sisse rikkumisega seoses kantud kulud (nt testimise kulud) ning maksimaalse võistluskeelu kohaldamise korral ka määrata leppetrahvi kuni 1000 eurot.
 • Rangemaks on muudetud spordialaliitude vastutus nendega seotud sportlaste ja muude isikute eest: alaliidud peavad hüvitama EAD-le kõik dopingureeglite rikkumisega tekitatud kulud ning lisaks võib EAD teatud juhtudel nõuda, et EOK alustaks spordialaliidu suhtes distsiplinaarmenetlust.

 

Vaata reegleid lähemalt

Valmis ravimite andmebaas


Spordirahva rõõmuks alustab uuest aastast tööd ravimite andmebaas. Andmebaasi abil on võimalik otsida, ega kasutatav ravim ei sisalda spordis keelatud aineid.

 

Ravimite andmebaas lihtsustab infootsinguid kontrollimaks Eesti Ravimiametis registreeritud ravimites sisalduvate toimeainete kuuluvust WADA keelatud ainete nimekirja. Ravimite staatus on määratud kõige uuema, 2015. aasta WADA keelatud ainete ja meetodite nimekirja alusel.

 

Loodetavasti muudab see sportlaste ja arstide elu lihtsamaks ja hoiab ära ebameeldivaid dopingujuhtumeid, mis on seotud teadmatusega. Seni on Eesti Antidoping soovitanud rahvusvahelisi andmebaase, nüüd võib kasutada Eesti hetkeolukorda arvestavat ravimite otsingut.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud.

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel.


Vaata ravimite andmebaasi

 

UNESCO fond toetab harrastussportlaste e-õppeprogrammi

sector_shs_fund_doping_sport_en

UNESCO spordist dopingu kõrvaldamise fond otsustas sügiseses toetusvoorus anda raha 15-le projektile. Nende seas sai toetust ka Eesti projekt.

Sihtasutus Eesti Antidoping on välja töötanud visandi, et luua harrastussportlastele e-õppeprogramm. E-õppeprogrammil on kaks eesmärki: jagada ajakohast antidopingualast teavet harrastussportlaste seas ning pakkuda interaktiivset e-õppe platvormi, mis toetab kasutajate hoiakute kujundamist. Programm koostatakse koostöös Menu Kirjastusega.

Loe UNESCO ingliskeelset uudist

Sõnumikandjate projekt

Suvises taotlusvoorus esitati Sloveenia Antidopingu initsiatiivil projektitaotlus Euroopa Liidu noorteprogrammi Erasmus+. Rahvusvaheline projekt „Doping prevention through peer learning among youth – prePLAY“ sai täies mahus toetuse.

 

Projekti ideeks on leida igast riigist kümmekond antidopingu sõnumikandjat (ambassadors), kes koolitatakse välja, et antidopingutegevusi läbi viia oma riikides. Tegemist on Sloveenias edukalt toiminud kogemuse rakendamisega teistes riikides. Projekti partnerid on lisaks Sloveeniale Läti, Malta, Saksamaa, Ungari ja Eesti.

Sportlaste koolitus uuest dopinguvastasest koodeksist

Koolituse sisu

Novembri lõpus ja detsembri alguses toimus kolm koolitust sportlastele Tallinnas ja Tartus.

Koolituse sisu põhines sportlaste juhendil, mille WADA on sel sügisel välja andnud.

 

Teemadeks olid:

 • Mida doping tähendab?
 • Sportlase ja abipersonali kohustused
 • Mõni sõna toidulisanditest
 • Keelatud ainete ja võtete nimekiri
 • Testimine, proovide võtt ja analüüs
 • Karistused ja koostöö
 • Sportlane sotsiaalmeedias

Koolituse läbiviija oli Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht.

 

Koolituse materjalid

Lae siit alla koolituse slaidid (PDF)

PPT-slaidide saamiseks kirjuta elina.kivinukk(att)antidoping.ee

 

Kolme koolituse peale kogusime kokku meile esitatud küsimused ja püüdsime neile omalt poolt vastata.

 

Uuri küsimusi ja vastuseid siit.

 

Vaata ka uue koodeksi eestikeelset versiooni

 

Endiselt oleme valmis tulema alaliitudele, sportlastele ja abipersonalile koolitusi tegema. Selleks kirjutage meile kiri

Avaldame WADA uue koodeksi eestikeelse tõlke

2015. aastast hakkab jõustuma uus maailma dopinguvastane koodeks.

Valminud on koodeksi eestikeelne tõlge, lisaks ka tõlge kahest rahvusvahelisest standardist: raviotstarbelise kasutamise erandite ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline standard. Ülejäänud standardid on veel tõlkimises ja avaldatakse lähiajal.

Koodeksi ja standardite ametlikku teksti hoiab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Kui tõlked on ingliskeelse tekstiga vastuolus, lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

 

WADA 2015. aasta koodeks on leitav siit

Rahvusvahelised standardid leiab siit

 

Lisainfo:

Kristel Berendsen

Juhatuse liige

Tel 5289062

E-post kristel.berendsen@antidoping.ee

Valminud kaks materjali toidulisandite kasutamisest spordis

Järjest enam on levinud juhtumid, kus sportlased on andnud positiivse dopinguproovi, kuna keelatud ained on olnud sportlaste tarvitatud toidulisandites (mõtleme siinkohal nö „pulbreid“).

Kuna paljudes riikides ei ole toidulisandite tootmine riiklikul tasandil piisavalt reguleeritud, on see olukord järjest tõenäolisem. Näiteks 2004. aastal Saksamaal tehtud analüüsis uuriti 600 toidulisandit ja leiti, et ligi 15% nendest sisaldasid anaboolseid steroide, ilma et neid oleks koostisosades märgitud.

Antidopingu organisatsioonid eri riikides teevad kõik endast oleneva, et selle ohu eest hoiatada. Ka Eesti Antidoping on koostanud eri maade kogemust arvesse võttes kaks uut materjali toidulisandite teemal.

Materjal Toidulisandid ja puhas sport on lühem ja printerisõbralikum, mida on igal sportlasel ja treeneril võimalik ise välja trükkida.

Teine materjal on pikem ja põhjalikum ning soovi korral võib seda sihtasutusest küsida kirjutades elina.kivinukk(att)antidoping.ee. Internetist saab selle kätte siit.