Kulturist on andnud positiivse A-proovi

Eesti Antidoping annab omapoolsed kommentaarid dopingujuhtumile kulturismis, ametlik teade tuleb juhtumi menetlemise lõppemisel.

 

Eelmisel nädalal jõudis Eesti Antidopinguni WADA-akrediteeritud laborist teade, et ühest Eesti Antidopingu läbiviidud dopingukontrolli A-proovist on leitud halb analüütiline leid. Proov kuulus kulturistile Ivo Parveots ning see sisaldas vähesel määral klenbuterooli.

 

Proov anti võistlussiseselt 21. aprillil toimunud Eesti karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis. Kokku võeti võistlustel neli proovi, ülejäänud proovidest keelatud aineid ei leitud.

 

Hetkel on käimas dopingujuhtumi menetlemine ning juhtum avalikustatakse täpsemalt menetluse lõppedes.

 

Tegevuste järjekord juhtumi menetlemisel:

1) Sportlasel on õigus avada B-proov

2) Sportlane annab omapoolse selgituse, kuidas keelatud aine tema organismi sattus

3) Toimub dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi istung(id)

4) Vormistatakse otsus võimaliku karistuse kohta

5) Otsuse tegemisest 21 päeva jooksul võivad kõik osapooled otsuse edasi kaevata apellatsioonikolleegiumi

6) Kui otsust edasi ei kaevata, võib juhtumi üksikasjad avalikustada

 

Täpsemalt juhtumi menetluse kohta

WADA tagasiside EAD-le

Seoses WADA kvaliteediküsimustikule täitmisega on saadud kinnitus, et kriitilisi ohukohti Eesti Antidopingu tegevuses pole.

 

Teatavasti jälgib maailma antidopingu agentuur WADA antidopingu põhimõtete järgimist erinevates riikides ning spordialadel, et sportlastele tagataks võrdsed tingimused osaleda puhtas spordis. WADA nõudmistele vastamiseks töötati välja 2017. aastal uus teemakohane rahvusvaheline standard, samuti küsimustik (ing k compliance questionnaire, edaspidi kvaliteediküsimustik), mis kontrollis nii riiklike antidopingu agentuuride kui rahvusvaheliste alaliitude tegevust antidopingu valdkonnas.

 

Agentuuride küsimustik oli põhjalik ning aeganõudev: mitmed küsimused vajasid täiendavat infokogumist, mõnele küsimusele vastamiseks tuli ümber kujundada senine aruandlus, pöörata tähelepanu asjaoludele, mida seni polnud kirja pandud jmt. Küsimused katsid kõik olulisemad teemad: eelarve jaotus ning peamised rahastajad, aastaaruannete kajastamine, testimissüsteemi üksikasjad, tulemuste haldamise põhimõtted, erilubade (TUE) taotlemissüsteem ning komisjoni koosseis, haridustegevuse ülevaade, andmekaitse põhimõtted, seaduslikud regulatsioonid. Küsimustikku täideti 2016. aasta kohta.

 

2018. aasta veebruari keskel sai Eesti Antidoping WADA-lt enda küsimustikule tagasisidet (corrective action plan ehk CAP), olles kasutanud nii küsimustikust kui ka andmebaasist ADAMS saadud infot. Tagasiside oli neljas osas, puudutades kriitilisi (critical), kõrge prioriteetsusega (high priority), tähtsaid (important) teemasid ning anti üldisi soovitusi (best practices). Kokku toodi välja 16 märkust (taustaks, et iNADO toodud statistika põhjal oli keskmine märkuste arv organisatsioonile 23), kriitilistena tõsteti esile viis teemat:

– testimisstrateegia, sh riskianalüüs

– testimist puudutava tehnilise dokumendi TDSSA täpsem järgimine

– registreeritud testibaasi moodustamise põhimõtted

– tulemuste haldamine mitteanalüütiliste dopingujuhtumite korral (kui tegu ei ole positiivse prooviga, vaid muu rikkumisega)

– esialgse võistluskeelu määramise põhimõtted

 

Vastamise tähtaeg oli 13. mai 2018, millest Eesti Antidoping ka kinni pidas. Tagasisidele vastamisega seoses on täiendatud EAD testimisstrateegiat, tehtud põhjalik riskianalüüs spordialade lõikes, lisatud A-proovi teatises laboridokumentatsiooni tellimisvõimalus ning välja töötatud kirjavormid juhuks, kui sportlane soovib koheselt karistuse omaks võtta.

 

Siinkohal on oluline märkida, et Eesti Antidopingu tegevuses pole enamik valdkondi saanud ühtki parandusettepanekut, sh regulatsioonid ning seadusandlus, ADAMSi kasutamine, sportlase bioloogilise passi programm, dopingukontrolliametnike koolitus ja akrediteerimine, asukohateabega seotud rikkumiste menetlemine, TUE-lubade väljastamise kord, haridustegevus, väga suur osa väljatöötatud dokumente (sh dopingukontrollivorm, testija raport, dopinguproovide saateleht jpm). See on kindlasti tunnistus EAD senisest kvaliteetsest tööst.

 

Allpool on kajastatud kogu WADA-lt antud tagasisidedokument täies mahus, kus on vastatud EAD poolt kriitilistele küsimustele. Dokumendi avalikustamise eesmärk on ausalt kajastada Eesti Antidopingu hetkeseisu dopinguvastases tegevuses ning ka teavitada nõudmistest, millele peab riiklik dopinguvastane organisatsioon vastama. Dokumendis on toodud nii WADA tagasiside kui ka EAD vastused. EAD vastused kajastavad teatud osas ka veel pooleliolevaid dopingujuhtumeid, mille kohta EAD täpsemat infot ei anna, vaid avalikustab info selleks ettenähtud korras (kui juhtum on esitatud distsiplinaarkolleegiumile, kolleegium on teinud otsuse ning apellatsiooniaeg on möödunud).

 

WADA kvaliteediküsimustiku CAP (corrective action plan) 15. mai 2018 seisuga (PDF, inglise keeles)

Antidopingu mõttetalgute kokkuvõtteks

Dilemmad Eesti dopinguvastases võitluses

 

Arvamusartikkel Postimehes 17. aprill 2018

 

Rahvusvahelise puhta spordi päeva (10. aprill) puhul toimus eelmise nädala lõpus esimene Eesti spordivaldkonna eestvedajate – Eesti Antidopingu nõukogu ja töötajaskond, Eesti Olümpiakomitee, kultuuriministeeriumi spordivaldkonna eestvedajad, spordialaliidud ja erialaspetsialistid – kogunemine, kus fookuses antidopingu valdkond.

 

Arutelu ülesandeks ei olnud teha põhjapanevaid otsuseid valdkonna uute suundade üle, vaid pigem tõsta lauale seni kahe silma vahele jäänud teemasid ning tuua Eesti antidopinguarutellu vaatenurki, millega seni pole arvestatud. Koosviibimise käigus joonistusid välja kolm tähtsat küsimust, millele Eesti antidopinguliikumine igapäevaselt mõtlema peab.

 

Dopingukontroll tõhusamalt tippsporti või julgemalt jõusaali?

 

Arutelu, kas Eesti Antidoping peab senisest enam testima rahvasportlasi ning käima pistelisi dopingukontrolle tegemas jõusaalides, on esile kerkinud varemgi. Piiratud ressursside juures on Eesti Antidopingu esmaülesanne loomulikult keskenduda tippspordile.

 

Ometi kujundab aga just rahvasportlaste dopingu tarvitamine keelatud ainete turgu ning mõjutab seeläbi ka tippsporti. Riigi seisukohast vaadatuna peaks rahvatervise aspekt olema oluline ning asjaolu, et dopingainete tarvitamisega kaasnevad tervisemõjud ka riigi rahakoti pihta löövad, ei tohiks jätta ükskõikseks.

 

Ohjad pigem Eesti Antidopingul või spordialaliitudel?

 

Eesti spordimaastikku kujundavad olulisel määral spordialaliidud. Just alaliitude teha on ka valikud, kuidas keelatud ainete tarvitamist oma spordialal – milles nemad on eksperdid – ohjata. Saab tellida dopingukontrolle tähtsatele spordivõistlustele, jagada Eesti Antidopinguga informatsiooni võimaliku dopingutarvitamise kahtluse kohta, korraldada tõhusaid teavitustegevusi ja koolitusi ning seada treenerite kutse andmisel antidopingu teadmiste miinimumtingimusi.

 

Samas ei saa alahinnata ohtu, et spordialaliit ei ole täielikult dopingu kõrvaldamisest huvitatud – see kahjustab mainet, tekitab lisatüli ja –kohustusi ning, olgem ausad, tuntavaid karistusi organisatsioonidele täna Eestis ei järgne.

 

Nii on Eesti Antidopingul suurem roll kui pelgalt testitellimuste täitja või koolituste korraldaja. Riikliku dopinguvastase agentuurina peaks ta kandma välja sõltumatu ülevaataja rolli, kes annab omapoolseid soovitusi antidopingu programmi elluviimiseks ning vajadusel pöörab tähelepanu ka probleemsetele kohtadele.

 

Isiklikud lood või süstemaatilised uuringud?

 

Arutelu lõpuks jõudsid osapooled ühisele tõdemusele, et valdkond vajab hädasti uuringuid ja hetkeolukorra kaardistust, et teha paremaid valikuid. Nii nagu on vaja ülevaadet Eesti metsade seisu või alkoholi piirikaubanduse trendidest, on tarvis ülevaatlikku ja mõistlikult tehtud uuringuid selle kohta, kui palju spordis keelatud aineid maale tuuakse, kui palju tarvitatakse, kui paljudel sportlastel on kiusatus tarvitada. Eesti Antidopinguni on jõudnud lugematul hulgal isiklikke lugusid, kaebusi ja kahtlustusi, kuid aeg on koguda lisaks isiklikele muljetele ka regulaarset teaduspõhist infot.

 

Teiseks ühiseks tõdemuseks oli vajadus tõsta Eesti Antidopingu uurimisvõimekust, kaasates professionaalset oskusteavet ning juurdlusspetsialiste. Seni on koostöö erinevate riiklike asutustega, nagu politsei, maksu- ja tolliamet, prokuratuur jt, olnud pigem juhtumipõhine ja vähereguleeritud. Kui Eesti Antidopingu uurimisvõimekust tõsta, võimaldab see ka kvaliteetsemat ja tulemuslikumat koostööd eri asutustega.

 

* * *

 

SA Eesti Antidopingu veendumus on, et toimunud arutelu peab muutuma järjepidevaks. Samuti soovime sihiteadlikumalt kaasata antidopingu valdkonnaga seotud avaliku sektori asutusi, et kirjeldatud dilemmadele koos lahendusi otsida. Eesmärgiks on Eesti spordi puhtus.

 

9.-15. aprillini tähistati Eestis puhta spordi nädalat, millesse on kaasatud nii spordialaliidud kui spordiklubid, et tutvustada antidopingu põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Valdkonna arutelu toimus esmakordselt ning seda toetas UNESCO spordist dopingu kõrvaldamise fond.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk

Antidoping ja andmekaitse

Aprilli algusest keskpaigani on Eesti Antidoping (EAD) detailsemalt tegelnud andmekaitse küsimustega. Saadetud on arvamusavaldus avaliku sektori esindajatele (Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium ja Andmekaitse Inspektsioon) ning tehtud sõnastusettepanek võimalikuks Spordiseaduse par 11 muudatuseks. Lisaks on WADA täiendamas eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline standardit, millele EAD andis tagasisidet nii Brüsselis toimunud EL spordi töörühma kui ka WADA konsultatsiooniplatvormi kaudu.

 

WADA regulatsioon ja valitsuse roll seda toetada

Eesti Antidoping töötleb isikuandmeid vastavalt Maailma antidopingu agentuuri (WADA) eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelisele standardile.

Maailma dopinguvastane koodeks sätestab (art 14.6), et „Dopinguvastased organisatsioonid võivad koguda, säilitada, töödelda või avaldada sportlaste ja muude isikute isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning juhul, kui see on vajalik ja kohane koodeksi ja rahvusvaheliste standardite (sealhulgas eelkõige eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardi) alusel dopinguvastaste toimingute tegemiseks.“ Seejuures on viidatud koodeksi artiklile 22.2, mis puudutab valitsuste rolli: „Iga valitsus kehtestab õigusaktid, regulatsiooni, eeskirjad või haldustavad dopinguvastaste organisatsioonidega koostöö tegemiseks ja teabe jagamiseks, samuti andmete vahetamiseks dopinguvastaste organisatsioonide vahel koodeksis sätestatud korras”.

 

Antidopingu valdkond kui avalik huvi

Eelmise aasta (2017) sügisel Euroopa Komisjoni tellitud ja Tilburgi Ülikooli läbiviidud uuringus soovitatakse riiklikku regulatsiooni lisada isikuandmete töötlemise õigus ning siduda selle olulise avaliku huviga (substantial public interest).

Konkreetne näide antidopingust kui avalikust huvist on 2018. aasta jaanuaris lõpptulemuse saanud Euroopa Inimõiguste Kohtu juhtumist, kus leiti, et sportlastelt asukohainfo küsimine on õigustatud, et võiks toimida etteteatamata testimine. Kohus juhtis tähelepanu, et dopinguvastane võitlus toimub avalikkuse huvides ning et olemasolevate dopinguvastaste eeskirjade lõdvendamine või nende kehtetuks tunnistamine tooks dopinguvastase võitlusele kaasa märkimisväärse ohu.

Suurbritannias on hiljuti vastu võetud seadus, mis toob antidopingu valdkonna eraldi välja kui olulise avaliku huvi.

 

Näiteid andmete töötlemisest

Eesti Antidopingu (EAD) igapäevapraktikast on toodud mõned näited, mis laadi (delikaatseid) isikuandmeid töödeldakse.

Isikuandmete kirjeldus Selgitus ja säilitamisaeg Näide
Raviotstarbelise loa väljastamine Kui sportlasel on vaja kasutada ravimit, mis sisaldab spordis keelatud aineid, saab ta taotleda raviotstarbelist erandit. Andmeid võib EAD säilitada 10 aastat. Sportlane tarvitab ravimit vähktõvest taastumiseks (seejuures ei anna see olulist eelist tema spordialal).
Sportlase asukohainfo Tippsportlased annavad andmebaasis ADAMS teada oma ööbimiskohad, treeningpaigad, ühetunnise ajavahemiku, kui nad peavad kindlasti olema testimiseks kättesaadavad. Andmeid võib EAD säilitada 18 kuud. Sportlast tuleb minna etteteatamata testima. Juhul, kui on täiendavat infot, et sportlane on tarvitanud keelatud aineid, võimaldab täpne asukohainfo testimist paremini planeerida. Kui sportlane ei ole määratud asukohas, võib ta saada hoiatuse.
Info säilitamine, mis on seotud võimaliku dopinguvastase reegli rikkumisega Andmeid võib EAD säilitada 10 aastat, seejuures ei pruugi see olla sportlase huvides, et infot säilitataks (nt kui sportlane soovib petta). Alaealist sportlast on karistatud dopinguvastase reegli rikkumise eest 2010. aastal. Kui ta rikub uuesti reegleid, on vajalik tuvastada, kas tegu on korduva rikkumisega (ka juhul, kui ta enam aktiivselt spordis ei osale, aga näiteks toob keelatud aineid maale).
Sportlase „õigus olla unustatud“ Seoses uue andmekaitsedirektiiviga võib tekkida juhtumeid, kus sportlane soovib oma varasema dopinguvastase reegli rikkumise ajalugu nö kustutada. Spordiringkonna huvides on vajalik see info siiski säilitada.

 

Spordiseaduse muudatus

Spordiseaduse paragrahv 11 sätestab, et sportlane ja treener on kohustatud tundma ja järgima dopinguvastaseid reegleid ning et võistluskeeldu kandval sportlasel pole õigust stipendiumitele. Eesti Antidoping taotleb, et paragrahvi täiendataks isikuandmete töötlemisest lähtuvalt. Võimalik, et isikuandmete õigustatud töötlejaks võiks nimetada dopinguvastased organisatsioonid (mitte ainult Eesti Antidoping), mis hõlmab ka riiklikke spordialaliite, kes peavad samuti säilitama infot seoses võimalike dopinguvastaste reeglite rikkumistega enda spordialal.

 

Konsultatsioon WADA täiendatava rahvusvahelise standardi osas

Loe EAD kommentaare uue rahvusvahelise standardi kohta

Puhta spordi nädala pressiteade

Täna algab puhta spordi nädal

 

9.-15. aprillini toimub Eestis kolmandat aastat puhta spordi nädal, et tutvustada antidopingu põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Seekordne ettevõtmine keskendub toidulisandite riskide maandamisele.

 

Antidopingu alast teavitustööd tehakse puhta spordi nädala raames erinevatel spordiüritustel ja -võistlustel, kus jagatakse antidopingu kohta taustainfot ja harivaid materjale. Spordiklubides levitatakse plakateid toidulisandite riskide maandamisest.

 

Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk leiab, et Eestis ei ole täna tugevat eestkõnelejat, kes hoiataks toidulisandite riskide eest. „Meieni jõuab näiteid, et Eesti noorsportlane on pahaaimamatult tarvitanud toidulisandit, mis sisaldab steroide; et harrastussportlane on tellinud interneti teel toidulisandit, mis tekitas tugeva allergia. Peame oma ülesandeks nii tipp- kui harrastussportlasi hoiatada – lihtsalt elu sunnib,” selgitab Kivinukk.

 

Puhta spordi nädalat tähistatakse Eestis kolmandat korda. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Puhta spordi päeva tähistamine sai suurema hoo rahvusvahelise projekti prePLAY raames ja kolme aastaga on osalevate riikide arv kasvanud viiest kahekümnele.

 

Täpsem ülevaade Eesti Antidopingu kodulehel

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762

Puhta spordi nädal 2018

Ole puhta spordi poolt – sellise loosungiga tähistame sel aastal puhta spordi päeva 10. aprillil. 

Puhta spordi nädalat tähistatakse Eestis kolmandat korda. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Puhta spordi päeva tähistamine sai suurema hoo rahvusvahelise projekti prePLAY raames ja kolme aastaga on osalevate riikide arv kasvanud viiest kahekümnele.

 

Ole puhta spordi poolt ja anna oma allkiri PlayTrueDay kodulehel

Teabelauad spordivõistlustel ja koolitused

Puhta spordi nädala raames toimusid haridusväljapanekud järgmistel võistlustel:

– 12. aprillil võrkpallivõistlustel Tartu Ülikooli spordihoones (BIGBANK Tartu vs Pärnu Võrkpalliklubi)

– 14. aprillil sulgpalli noorte meistrivõistlustel

– 14. aprillil algajate kulturismi ja fitnessi võistlusel Spa&Sport Cup 2018

– 15. aprillil ujumisvõistlusel Tartu Kevad

Lisaks koolitati FC Levadia jalgpallimeeskonda ning olümpiapoksi treenereid.

 

Tegevusvõimalused spordiklubidele

Sel nädalal kutsume spordiklubisid üles jagama puhta spordi sõnumeid. Pakume välja järgmisi tegevusvõimalusi:
1) Levitada oma klubis puhta spordi teemalisi plakateid ja eesti- ning ingliskeelseid voldikuid “Dopingu ohud”
2) Postitada oma klubi blogis, kodulehel või sotsiaalmeedias puhta spordi päeva teemalist postitust, viidates näiteks portaalile www.spordinpuhtalt.ee või Eesti Antidopingu ravimite registrile , ning kasutades #spordinpuhtalt, #playtrueday ja/või #olepuhtaspordipoolt
3) Eeskujulik on planeerida oma töötajatele või teistele huvilistele koolitus, kus tutvustatakse antidopingu valdkonda just harrastussportlaste vaatenurgast (koolitused on tasuta, vahel tuleb tasuda transpordikulud).

Plakateid levitati spordiklubides Tartu Ülikoolis ja TÜ Spordihoones ning HC Gym.

 

Huvi korral võtke ühendust info@antidoping.ee.

 

Arutelu „Kui kõrgele seada latt antidopingu arenguhüppeks?“

Teisipäeval 10. aprillil tähistati puhta spordi päeva antidopingu valdkonna kujundajate osavõtul. Kohtumise eesmärkideks oli saada sisendit antidopingu valdkondliku arengukava 2019-2023 jaoks ning luua alus regulaarsemaks koostööks erinevate antidopinguga seotud huvigruppide vahel.

 

Tähistamine eelmisel aastal.

 

 

iNADO töötuba ja WADA sümpoosion 2018

Märtsi kolmandal nädalal kogunesid antidopingu valdkonna kujundajad Lausanne’i (Šveits), et arutada päevakohaseid küsimusi ning vaadata nii lähitulevikku kui kaugemasse. Toimus kaks sündmust: katusorganisatsiooni iNADO töötuba ning WADA sümpoosion. Eesti Antidopingut esindas Lausanne’is juhatuse liige ning testijuht.  Image may contain: one or more people, screen and indoor

iNADO töötuba 20.03

iNADO (Institute of National Anti-Doping Organisations) oli teinud tõsiseid pingutusi, et programmi pigistada kõige ajakohasemad ettekanded. Peatuti uutel tehnoloogiatel ja innovaatilistel lähenemistel (sh virtuaalreaalsuse kasutamine sportlaste koolitamiseks), tutvustati uut e-õppe portaali ADeL, tehti vahekokkuvõtteid WADA nõuetele vastamise küsimustikest. Vaata täpsemat programmi.

 

Huvitavaim töötuba puudutas Uus-Meremaa näidet mitteanalüütilise dopinguvastase reegli rikkumisest, kus antidopingu organisatsioonile anti teada tuhandetest e-kirjadest, millega oli võimalik tõendada, et kümned harrastussportlased olid ostnud või kavatsenud osta keelatud aineid. Juhtumi võtmekohad olid järgmised:

 

– Uus-Meremaa vastav seadus nõuab, et ametnik (nt tolliametnik, piirivalve jm) peab andma antidopingu organisatsioonile infot, mis võiks organisatsiooni aidata tuvastada dopinguvastaste reeglite rikkumist;
– Järgnenud uurimisel tunnistasid enamik sportlasi telefoni teel üles, et on kodulehte kasutanud keelatud ainete ostmiseks;
– Kuna argumendiks terviserisk, siis antidopingu organisatsioon tegeles juhtumitega (siiamaani mõned juhtumid menetlemisel), ometi saadi erinevatelt osapooltelt kriitika osaliseks, et sellise “tühise teemaga” tegelevad.

 

WADA sümpoosion 21.-23.03

Sümpoosionile olid oodatud lisaks antidopingu organisatsioonidele ka esindajad sportlaskomisjonidest, ministeeriumitest, meediast (viimast vaid esimesel päeval).

 

Loomulikult olid suure lava teemadeks endiselt ebaselge olukord Venemaal, peatselt muutuvad andmekaitse küsimused, sportlaste harta väljatöötamine, uus ADAMS-andmebaas, koodeksi 2021 võimalikud muudatused ning täiendavad investeerimisvõimalused. Loomulikult ei saanud mööda ka hiljuti kerkinud dopingukontrollivahendite skandaalist. Täpsemad märkmed allpool puudutavad andmekaitse- ning jälitustegevuse küsimusi.

 

Andmekaitses on antidopingu organisatsioonidel mitmeid kohustusi, üldjoontes on vajalik määratleda, mis põhjusel mingeid andmeid säilitatakse. Muudatused toovad kaasa vajaduse oma andmekaitse spetsialistide harimiseks antidopingu valdkonnas. Eeskujuks võib tuua Suurbritannia, kus on seadusandlust muudetud (UK Bill part 2, sch 1 – sõnastatud kui “substantial public interest”). Organisatsioonis on vajalik seada amet/inimene, kes jälgib andmekaitsekorraldust, samuti on vajalik protseduuri dokumenteerida. Andmete töötlemisel tuleb säilitada vaid seda infot, mis on hädavajalik (TUE näitel – kui saadakse sportlase kohta rohkem infot, tuleb ülejäänu kustutada). Läbipaistvus oluline põhimõte, ometi ei anta teada juhtumitest, kui juurdlus pooleli. Avalikustamine võib olla põhjendatud nõusoleku, seaduse või asjaoluga, et info võib aidata koodeksi rikkumist avastada. Karistuste avalikustamisel on vaja mõelda proportsionaalsusele, et mitte avalikustada kogu infot alaealiste ja madalama taseme sportlaste puhul. Tipptaseme sportlase info avalikustatakse täiel määral, sest tal ka avalik roll.

 

Põgusalt puudutati ka vilepuhujate (whistleblower) teemat ning endiselt kinnitati nende olulisust ja turvalisuse hoidmise vajalikkust. Väidetavalt 80%-l edukatest jälitustegevusega seotud dopingujuhtumitest on seotud tubli vilepuhuja. Oluline on hoida vilepuhuja konfidentsiaalsust ja turvalisust ka tagantjärele (info avalikustamine võib kaasa tuua kahtlusi ja kuulujutte).

 

Antidopingu valdkonna jälitustegevuse üle arutades toodi välja koostöölepingute olulisuse antidopingu organisatsioonide ja avaliku sektori seotud organisatsioonide vahel. Norra näitel võib öelda, et jälitustegevus muutub järjest tähtsamaks: eelmisel aastal toimunud 21st dopinguvastastest reeglite rikkumistest olid 10 seotud jälitustegevusega ning 11 juhtumit olid mitteanalüütilised (st et tõendiks ei olnud sportlase dopinguproov). Oluline on uurimisprotsess põhjalikult dokumenteerida. Ning kõige keerulisemaks peeti jälitustegevuste spetsialistide arvates asjaolud, et uuritavate koostöö antidopingu organisatsioonidega on pigem vabatahtlik.

 

WADA ametlik pressiteade sündmuse kohta

 

Koodeks 2021

Maailma antidopingu koodeks on raamiks kogu puhast sporti kaitsvale süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki. Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA koodeksit.

 

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009. Teine muudatuste kogum jõustus 1. jaanuaril 2015.
Dopinguvastastel organisatsioonidel on taas käes aeg koodeksile kriitiliselt otsa vaadata ning hinnata, millised osad toimivad, millised võiks olla tõhusamad. WADA on alustanud koodeksi konsultatsiooniga, esimene etapp lõppeb 31. märtsil. WADA on teinud ettepaneku mitte avada kõiki koodeksi peatükke, vaid täiendada teatud osi koodeksist, ettepanekud on 2021 World Anti-Doping Code Review: Questions to Discuss and Consider.

 

Allpool on toodud Eesti Antidopingu esialgsed kommentaarid, mis on saadud erinevatelt kohtumistelt ja allikatest – kommentaaride aluseks on võetud uut kehtima hakkavat andmekaitseregulatsiooni, Euroopa Liidu spordi töörühma dokumente, CAHAMA-grupis arutatut ning Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide rühma mõtteid. Nagu ka uue rahvusvahelise standardi konsultatsioonis, on EAD kommentaarid inglise keeles, et neid otse WADA-le edastada.

 

Esimene konsultatsioonietapp on lõppenud.

Vaata lõplikult esitatud kommentaare, suur tänu kõigile kaasamõtlejatele.

 

WADA kommentaarid koodeksi peatükkidele/teemadele EAD kommentaar
Article 2 – Fraudulent Conduct

Fraudulent Conduct Which Does Not Involve “Doping Control”. Address the problem of Athletes or Athlete Support Personnel lying or submitting fraudulent documents during an investigation or during the results management process. Perhaps this could be addressed in the definition of Tampering.

EADA fully supports the updating the definition of Tampering, involving the Fraudulent Conduct.
Article 2 – other suggestion EADA suggests to review the article 2.10 prohibited association and make it more efficient or explain better, why is this a valid anti-doping rule violation.
Article 5 – Whereabouts Information from Lower Level Athletes

Clarification that Anti-Doping Organizations may require whereabouts information from lower level Athletes. (Article 5.6 and definition of Athlete).

EADA fully supports the proposal. Furthermore, the definition of the Athlete should be elaborated and recreational-level athletes should be specified.

Also, the exception of the public disclosure Art 14.3.2 for the recreational-level athletes is only mentioned in the section of „definitions“. It could be noted also in the named Article, if reasonable.

Article 7 – Authority to Conduct Results Management

Authority to Conduct Results Management. Although the general principles of Results Management (Article 7) are well accepted, there is continuing debate involving which organizations have the right to conduct results management in different circumstances.

EADA disagrees there is a „continuing debate“. EADA has had examples, where the Results Management authority has been „transferred“ to another organisation fluently, based on strong arguments. EADA would appreciate if WADA can elaborate the type of debate in this matter.
Article 10 – Contaminated Products

Contaminated Products and Food Contamination (meat). The possibility to reduce the otherwise applicable sanction when an Adverse Analytical Finding has resulted from a contaminated product (10.5.1.2) continues to be a major focus of litigation under the 2015 Code. In particular, CAS Panels have not been consistent in explaining the evidence, which an Athlete must bring forward in order to establish the cause of contamination.

EADA agrees that if possible, the principles of sanctioning should be cleared. The process of standardisation in Europe could be followed to make the necessary changes (however, the standardisation process would take another 2-3 years)
Article 10 – No Significant Fault

Further Clarification of the Application of No Significant Fault. There have been some CAS Panels which have attempted to classify how the principle of No Significant Fault should be applied in different types of cases. We expect considerable debate about whether these classifications should be codified in a Code amendment or whether No Significant Fault should be left as a more general principle as is the case in the current Code.

EADA supports reviewing and clearing the principles of No Significant Fault.

If applicable, attention should be paid to the issue of education – if it is favourable when the athlete has had no education (CAS A2/2011 Foggo v National Rugby League) or if it is adverse when the athlete had the education (case at IAAF or at BWF).

Article 10 – Minors

Areas Where Minors Bear the Burden of Proof to Reduce a Sanction. Concern has been expressed that minors should not have the burden to establish that their use of a non-Specified Substance was not intentional to avoid a 4-year period of ineligibility (Article 10.2.1). Similarly, there is concern that minors should not bear the burden of establishing the source of a Prohibited Substance in their urine in order to mitigate a sanction.

EADA agrees that minors should not bear the burden of proof to reduce the sanction. However, there should be process in place, where all measures will be taken to find out, how the athlete got the access to the Prohibited Substances (also supplements).
Article 10 – Multiple Violations

Minor changes to the Multiple Violations article (Article 10.7) may be needed to address the situation where an Athlete commits another Anti-Doping Rule Violation while serving a period of ineligibility. Broadening the ability to consider prior unknown Anti-Doping Rule Violations might also be a good idea.

EADA asks to elaborate, what is meant by „Broadening the ability to consider prior unknown Anti-Doping Rule Violations might also be a good idea.“
Article 14 – Inconsistency within the Public Disclosure

There is an apparent inconsistency between Article 14.3.1 which says that an Anti-Doping Organization may publicly disclose the identity of an Athlete who has committed an Anti-Doping Rule Violation and Article 14.3.5 which says that no Anti-Doping Organization may comment on the specific facts of a pending case except in response to statements by the Athlete.

EADA strongly suggests to review the principles of the public disclosure, taking into account the athlete’s level and age, size of a country and a sports community etc.

Also, the exception of the public disclosure Art 14.3.2 for the recreational-level athletes is only mentioned in the section of „definitions“. It could be noted also in the named Article, if reasonable.

Article 18 – Education EADA, knowing the draft of the International Standard on Education, strongly supports the idea that the whole WADC (code) has to serve as the basis for clean sport culture, so the prevention and education have to be more emphasised as earlier.

WADA could consider if Art 18.4 (Coordination and Cooperation) should be updated with the procedure of the annual statistical reports about the educational activities and target groups reached (as is stated for testing in Art 14.4)

Article 20 – Responsibility of Officials

Responsibility of Officials to be Bound by the Code. Roles and Responsibilities of the different Anti-Doping Organizations (Articles 20.1-20.4) should require that all officials agree to be bound by the provisions of the Code. Consider requiring better tracking of Athlete Support Personnel. Also, consider imposing duty on Anti-Doping Organizations to investigate a matter when requested to do so by WADA.

EADA fully supports the need for better tracking of Athlete Support Personnel and overall improvement in the investigation procedures.
Article 20 – other suggestion It is suggested to add to the roles and responsibilities the following of the good governance principles, such as accountability, transparency, democracy and participation (or involvement of significant target groups).
Compliance – WADA’s Own Code Compliance EADA agrees that WADA’s own code compliance is of great importance and all measures should be taken asap to restore the WADA’s strong position within the sports community.
Compliance – Monitoring Compliance of Signatories’ Members

What precisely is expected of Signatories in terms of monitoring and enforcing Code compliance by their members/recognized bodies (in particular, clarification of the respective roles of IFs and NOCs/NPCs in monitoring and enforcing Code compliance by National Federations)?

EADA supports that International Federations should monitor and enforce code compliance by National Federations, especially in prevention and education.
Compliance – Good Governance Standards

Whether certain minimum good governance standards impacting anti-doping activities should be made a Code requirement for all Signatories.

(see the comment in „Other“) It is suggested to add to the roles and responsibilities (Art 20) the following of the good governance principles, such as accountability, transparency, democracy and participation (or involvement of significant target groups).
Compliance – Complicity

Whether individuals who are responsible for, or complicit in, non-compliance by a Signatory should be subject to sanction under the Code.

EADA proposes to look this idea together with revising the principle of Prohibited Association (Art 2.10)
Whistleblower Protection EADA fully support the objective of protecting whistleblowers against realiation and encourages any efforts in that direction.
Other suggestions 1) Part 1 – doping control should be rephrased into more general part, taking into account intelligence gathering, investigation and sacntioning.

2) In Definitions it should be defined, what is meant by Testing Pool (not just RTP), as the term is widely used in the draft International Standard of Education.

Tervitused Bulgaariast

24.-25. jaanuaril 2018 viibis EAD juhatuse liige Elina Kivinukk Bulgaarias, et osaleda antidopingu aruteludel Euroopa Liidu tasandil Bulgaaria EL-eesistumise raames. Kavas oli kaks sündmust: Euroopa Liidu liikmesriikide kohtumine seoses maailma antidopingu koodeksi uuendamisprotsessiga ning antidopingu konverents „Dopingu ennetamine tipp- ja ja rohujuuretasandi spordis hariduse ja jälitustegevuse kaudu“.

 

Uue koodeksi muudatuste arutelu

Osalenud riikide esindajad leidsid, et teatud küsimustes oleks vajalik EL ühise seisukoha vormistamine, käsitledes muudatusi, mis puudutavad andmekaitset (eriti seoses uue andmekaitsedirektiiviga) ning spetsiifilisi õiguslikke küsimusi (mis peaks olema ettevalmistatud EL sporditöörühma õigusnõunike poolt). Portugali esindaja tõi välja järjest suurema antidopingu tegevuse vajalikkuse rahvatervise vaatenurgast. Ometi jäi kõlama, et koodeksi sisulisem arutelu toimub Euroopa Nõukogu antidopingu töörühmas CAHAMA, sest viimases on esindatud nii riigi tasandi kui praktikute esindajad ning kaasatud on suurem arv riike (52).

Eesti esindaja tutvustas koosoleku tulemusi suuliselt Kultuuriministeeriumi spordiosakonna esindajale ning Eesti EL-eesistumise meeskonna liikmetele. Kirjalik väljund on osaliselt kajastatud Eesti Antidopingu muudatusettepanekutes uue koodeksi kohta, mida on võimalik veel 26. märtsini kommenteerida.

 

Konverents andmekaitsest, haridustööst ja uurimisest

Seminari eesmärk oli tõhustada riikidevahelist koostööd dopinguvastase hariduse ja uurimise (jälitustegevuse) valdkonnas. Sündmus võimaldas EL liikmesriikide ja teiste sidusrühmade vahel arutelu, et tõsta avalikkuse teadlikkust dopingu ohtudest ja jagada häid näiteid, kuidas antidopingu valdkonnas on juba nimetatud küsimusi lahendatud. Lähtudes ELi poliitikast oli seminar suunatud nii professionaalsele kui ka rohujuuretasandi spordile. Seminarist on lubatud lõpparuannet, mis kajastab ettekandeid ja arutelusid, teeb ettepanekuid ELi tasandi tulevaste meetmete jaoks ja sisaldab osalejate täielikku nimekirja.

Pooleteistpäevane konverents tõi päevakorda kolm üsna erinevat antidopingu valdkonda: andmekaitse, haridustöö ning jälitustegevus (vt kava). Mitmed esinejad olid väga head ja tunnustatud eksperdid (nt antidopingu ennetuse teemadel Susan Backhouse, andmekaitsest Herman Ram Hollandi antidopingu agentuurist, Joseph de Pencier iNADOst, mitmed WADA töötajad jne). Huvitavate näidete seast võib ennetustöös märkida teaduspõhist projekti Safe you, samuti oli hea meel projekti prePLAY esitluse üle, milles ka Eestil on olnud märkimisväärne roll.

Eesti Antidoping sai konverentsist otsest kasu seoses konkreetsete näpunäidetega uurimis- ja jälitustegevuse arendamiseks, millest mitmeid ideid on tänaseks edasi arendatud.

Allpool on toodud mõned mitteametlikud märkmed kolmest valdkonnast, mis võiks Eesti tasandil huvi pakkuda.

 

Andmekaitse

– Uus andmekaitsedirektiiv hakkab kehtima 25. mail 2018

– Tuleb mõista, et isiklike andmete töötlemine on laialt määratletud (näiteks ka andmete kustutamine) ning et andmekaitsedirektiiv ei ole ellu kutsutud antidopingu valdkonda (ega ka sporti üldiselt) silmas pidades, vaid et kaasaegne tehnoloogia on mõjutanud kogu lähenemist andmete töötlemisele laiemalt ning uus direktiiv on Euroopa kodanike kaitseks.

– Riikides soovitatakse antidopingu agentuuridel teha tihedat koostööd riiklike andmekaitse inspektsioonidega.

– Mitmes valdkonnas ei pruugi sportlase nõusolek olla andmete (sh ka delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks piisav, vaid on vajalik, et oleks õiguslik alus või et on tõendatud avaliku huvi kaitse.

– Tuleb kaaluda mõjuanalüüsi läbiviimist, samuti on võimalik, et mõjuanalüüsi teeb näiteks ministeerium kogu spordivaldkonna kohta. Oluline on teostada analüüs enne andmete kogumist.

– Muutus andmete töötlemises on kaasa toonud muutusi erinevates riikides: Hollandi antidopingu agentuur on otsustanud muuta end riiklikuks asutuseks, et infovahetus erinevate riigi tasandi organisatsioonidega oleks tõhusam; Poolas on äsja vastu võetud uus seadus antidopingu valdkonnast.

 

Koostöö õiguskaitseorganitega (law enforcement)

– Ühiselt nenditi, et dopingujuhtumid ei ole õiguskaitseorganite jaoks atraktiivsed

– Koostöö õiguskaitseorganitega on väga sageli ajamahukas, aga ka liiga venivad (eriti juhtumid, kus vajalik rahvusvaheline koostöö).

– Igasugune uurimis- ja jälitustegevus algab alati info kogumisest.

– iNADO esindaja käis välja idee luua regulaarseks infovahetuseks riigisisene koostööorgan (ümarlaud, töögrupp vm).

 

Haridustegevus

– Plaanis on välja töötada rahvusvaheline standard haridustegevuses.

– Haridustöös tuleb tähelepanu pöörata sportlaste erinevale taustale, nende eelteadmistele ning asjaolule, et enamik sportlastest ei osale antidopingu koolitustel vabatahtlikult.

– Siiani on märgata antidopingu regulatsioonides kallutatust dopingukontrolli olulisusele, selmet toetada haridustöö tähtsust (nt viimati väljatöötatud rahvusvaheline standard WADA nõudmistele vastamisest tõi välja, et organisatsioonidel on vajalik välja töötada tõhus testimisplaan, aga haridustegevuse kohta kriteeriumeid polnud).

– Huvitavaid näiteid: FAIR (keskendunud toidulisandite tarvitamisele spordis), Thessaloniki ülikooli teaduspõhine projekt Safe you

 

Külastust toetas Bulgaaria eesistumismeeskond ning Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo: Elina Kivinukk

 

EAD vahendab kohtuotsust

Sportlastelt asukohainfo küsimine on inimõigustega kooskõlas

 

Täna 18. jaanuaril 2018 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus ühehäälse otsuse, et dopingukontrollisüsteem ja asukohainfo andmise süsteem on kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu artikliga 8 „Õigus eraelu puutumatusele ja perekonnaelule”.

 

Antud juhtum aitas kinnitada: sportlastelt asukohainfo küsimine on õigustatud, et võiks toimida etteteatamata testimine. Kohus juhib tähelepanu, et olemasolevate dopinguvastaste eeskirjade lõdvendamine või nende kehtetuks tunnistamine tooks dopinguvastasele võitlusele kaasa märkimisväärse ohu. Dopinguvastane võitlus toimub avalikkuse huvides ning seega pole ülalnimetatud artikliga vastuolu.

 

EAD lisab, et antidopingu organisatsioonid (nii riiklikud agentuurid kui rahvusvahelised alaliidud) peavad mõistma, et asukohainfo andmine lisab sportlasele koormuse, kuid üldise spordi aususe huvides on see vajalik ja toimiv meede.

 

Loe detaile kohtu pressiteatest

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige