Uus rahvusvaheline standard

Eesti Antidopingu seisukohad seoses väljatöötatava rahvusvahelise standardiga „International Standard for Code Compliance by Signatories“

Esimene versioon, koostatud 24. juuli 2017

 

Loe kogu juttu PDFina

 

Vaata WADA kodulehelt, millistest dokumentidest jutt käib

 

Miks uus rahvusvaheline standard?

2016. aastal tulid ilmsiks mitmed kitsaskohad antidopingu süsteemis – Venemaal oli toimunud mitmeid möödalaskmisi, Hispaanias ei vastanud regulatsioon antidopingu koodeksi (edaspidi koodeks) nõudmistele. Töö käigus ilmnes, et põhimõtted, mille alusel WADA nõudmistele ja koodeksile vastavust hinnatakse, ei ole ühesed ega arusaadavad. Nii otsustas WADA kiirkorras välja töötada uue rahvusvahelise standardi.

 

2017. aasta juuni alguses avaldati koodeksi allakirjutanutele (nt rahvusvahelised spordialaliidud, riiklikud antidopingu agentuurid, aga ka riiklikud olümpiakomiteed) esimene versioon uuest rahvusvahelisest standardist „International Standard for Code Compliance by Signatories“. Tegemist on 60-leheküljelise dokumendiga, mis sisaldab nii põhimõttelisi kui tehnilisi üksikasju kirjeldamaks süsteemi, kuidas mingit organisatsiooni kuulutada WADA nõudmistele mittevastavaks (ing.k non-compliant). Standard puudutab peamiselt organisatsioonide juhtimis- ning riiklikku tasandit (standardis ei ole puudutatud näiteks sportlaste üksikisikuna tehtud vigu või testijate eksimusi).

 

Millist sõnumit standard kannab?

Mõned üldised põhimõtted:

– Tegemist ei ole esmajoones karistamisega, vaid eeldatakse, et koodeksile vastavus on iga dopinguvastase organisatsooni vabatahtlik pingutus ja et nõudmistele vastavuse saavutamine on dialoog WADA ja koodeksi allakirjutanu vahel

– Kui ka leitakse, et santsioonid on möödapääsmatud, peavad need olema selged ja proportsionaalsed (nagu on ingliskeelses seletuskirjas: „graded, proportionate and predictable“)

 

Standard käsitleb nii põhimõtteid, mille alusel mittevastavaks tunnistatakse, kui erinevaid vahendeid, mis WADA käsutuses on (nt nõudmistele vastavuse küsimustik, auditeerimisprotsess jne), sõltumatu tribunali moodustamine ja ka taastamisprotsess (kuidas organisatsioon või riik oma nõudmistele vastavuse saab ennistada). Samuti on standardil kolm lisa, et määratleda rikkumiste kategooriad (määratud on kolm eri taset rikkumiste tõsiduse osas), nende tagajärjed ning ka rahatrahvide suurused.

 

Allpool on toodud skeem, mis kirjeldab protsessi, kuidas organisatsiooni (mitte)vastavust menetletakse. Põhimõte on üldjoontes samasugune, nagu indiviidide dopingujuhtumite menetlemisel (inimesel on õigus omapoolselt asjaolusid selgitada, toimub õiglane ärakuulamine, tehakse otsus, olukord ennistatakse, kui pole järgnevaid rikkumisi).

 

Milline on standardi valmimise ajakava ja kuidas saab kaasa rääkida?

WADA püüab standardi välja töötada kiiresti ning ka konsultatsioon osapooltega toimub kiirprotsessina. Konsultatsiooni ajakava näeb ette esimese versiooni kommenteerimist juulikuu lõpuni, seejärel avalikustatakse kõik kommentaarid, augustis toimub olemasoleva dokumendi revideerimine ning seejärel on võimalik teises voorus täiendavalt kommenteerida vahemikus 1. september kuni 14. oktoober. Praeguse plaani kohaselt peaks standard vastu võetama WADA eestseisuse koosolekul novembri keskpaigas, et see saaks hakata kehtima 1. jaanuarist 2018.

 

Miks on EAD-le see dokument oluline?

EAD jaoks on dokumendil kaks tähendust. Esiteks on EAD alati toetanud põhimõtet, et organisatsioonid peaks eri riikides vastama sarnaselt koodeksi nõudmistele, tehes teste, koolitusi ja muid antidopingu tegevusi, et dopinguvastane võitlus oleks tõhus ja paistaks usaldusväärne ka väljapoole. Teiseks on vaja Eesti Antidopingul hoida arengutel silma peal seetõttu, et kogu protsess langeb Eesti EL nõukogu eesistumise ajale ning seega on oluline vajadusel kaasa rääkida ka Euroopa Liidu tasandil.

 

Mida siis EAD arvab?

Allpool on EAD seisukohad uuele standardile (koostanud Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, 24. juuli 2017 seisuga kommenteerimiseks EAD nõukogule ning asjassepuutuvatele ekspertidele). EAD ei ole teostanud juriidilist analüüsi, vaid on lähtunud Eesti Antidopingu ja Eesti dopinguvastase võitluse igapäevareaalsusest. Arvesse on võetud asjaolu, et EAD on väike antidopingu agentuur, mis seab piirangud nii rahalistele kui inimressurssidele. Peamised seisukohad kokkuvõetuna: EAD ei toeta rahalisi sanktsioone (riikidele, kus napib raha testide läbiviimiseks, on liiga karm sätestada täiendavad rahalised meetmed), EAD toetab läbipaistvamat protsessi (näiteks võiks avalikustada ka konkreetse allakirjutanu vastused WADA järelpärimistele või võiks avaldada kogu protsessist kokkuvõtte, kus on nii WADA ettekirjutused kui allakirjutanu vastused sellele). Üldjoontes aga EAD toetab antud rahvusvahelise standardi väljatöötamist ja vajalikkust.

 

Kuna konsultatsioon on inglise keeles ja EAD-l ei ole kavatsust uut standardit eesti keelde tõlkida, on allpool EAD kommentaarid inglise keeles.

 

Tulenevalt WADA konsultatsioonikeskkonna eripärast on allpool toodud märkused tabelina. EAD-poolsed seisukohad on inglise keeles, sulgudes olevad eestikeelsed kommentaarid on taustaks Eesti lugejale ning lõpuks WADA-le ei edastata).

 

Huvilistelt ootame tagasisidet reedeks 28. juuliks Elinale (elina.kivinukk@antidoping.ee), heal juhul saab kommentaaride andmist nädalavahetuse jagu pikendada, kuid sel juhul on soovitav sellest eelnevalt teada anda.

 

Tekst WADA standardi projektis EAD seisukoht inglise keeles, vajadusel selgitav kommentaar eesti keeles
Üldine kommentaar kogu standardile In general, EADA strongly supports the transparent system of dealing with non-conformities, in order to maintain and enhance the integrity of sport within the publicity.

EADA also stresses the imporantce of having proportionate sanctions, taking into account the realities of the countries.

 

Defintion „Corrective Action Plan“, p 20. Terms „measurable“ or „specific“ could be added to the defintion. Adding a template format could be considered.

 

7.2.1 „…In accordance with Article 12.2.1.4, WADA is entitled to request reimbursement from the Signatory for costs incurred for WADA activities that go beyond WADA’s routine Code compliance monitoring activities.“

 

It should be made clear, what are „the routine code compliance monitoring activities“.
8.7.10 „WADA may publish on its website a list of Signatories that will be undergoing or have undergone a Compliance Audit. Once the audit is complete, and the Signatory has received the final audit report, WADA may publish a summary of the audit outcomes.“

 

10.2.4 „The formal notice sent to the Signatory or a summary thereof shall also be publicly reported on WADA’s website once that notice has been received by the Signatory.“

 

10.4.4 „At the end of the hearing, or as soon as practicable thereafter, the Independent Tribunal shall issue a written, dated and signed decision with reasons. That decision shall be publicly reported.“

 

General comment on publishing about the process: for the sake of transparency, the response of the Signatory should be public or at least the summary of the whole process should include both arguments from both sides.
8.2 Prioritization Between Different Signatories Siin oluline tähelepanek, et erinevad allakirjutanud võivad saada WADA-lt erinevat tähelepanu (võib tähendada, et näiteks mõnes riigis või mõnel aastal pööratakse rohkem  tähelepanu olümpiakomiteede tegevusele, mõnel puhul on olulisemal kohal riiklikud antidopingu agentuurid)

 

11.1.1.1 „consequences (referred to collectively as WADA Privileges)“ Could be considered if the condition should be retrospective (similarly to prohibited association), where organisations, having been involved with non-conformities, should be re-considered, if they’re eligible for WADA privileges.

 

12.2.1.4 „Signatory has paid in full the following costs and expenses upon demand”

 

Schedule for payment in parts could be considered
Annex A. „Categories of Non-Compliance“ For the sake of readability, the consequences should be ordered, starting from the „critical“, followed by „high priority“ and „important“.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

 

Annex B and C about the financial sanctions Being a small NADO with limited resources, EADA does not support the fines as a sanction. Where there is limited funding for anti-doping activities, it does not seem viable to put additional pressure to the country to pay the fines.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

 

Üldine kommentaar Could there be a situation, where it is not clear, whether the non-conformity comes from the activities/non-activities of the NADO or the International Federation?

 

 

Skeem „Procedures Followed Upon Identification of Non-Conformity“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo ning ettepanekud: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee, 5628 7762

Ravimite andmebaas uuendatud

Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi täiendati vastavalt Ravimiameti registri viimasele versioonile.
Nüüd on andmebaas uuendatud 12. juuli 2017 seisuga.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised Eestisse toodavad ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud. Andmebaas ei sisalda infot toidulisandite ega taimsete preparaatide kohta, samuti on andmebaasis info vaid nende ravimite kohta, millel on Eestis müügiluba (sel põhjusel ei leia otsingust nt Mildronaati).

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel. Soovitame otsingu kasutamisel teha ekraanitõmmis otsingu tulemustest (jättes pildile ka andmebaasi viimaste uuenduste kuupäeva, mis asub all paremal nurgas).

 

Vaata andmebaasi

Eesti Antidoping tegi rekordarvu dopinguproove

Värskelt avaldatud Eesti Antidopingu (EAD) aastaaruanne näitab, et 2016. aastal saavutati testimiste arvus uus rekord, mis sai võimalikuks tänu rahastajate varasemast suuremale toetusele.

 

Sihtasutus Eesti Antidoping juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul sõltub võistlussiseste testide arv olulisel määral alaliitude tellimustest. ,,Testide tellimisel kehtib Eestis põhimõte, et EAD teeb võistlusväliseid teste ja alaliidud tellivad võistlussiseseid. Mida rohkem ja sihipärasemalt saame sportlasi testida, seda suurem on lootus kaitsta puhtaid sportlasi,” rääkis Kivinukk.

 

2016. aasta jooksul viidi läbi 453 testi (2015. aastal 375) ning testide arvu kasv on tulenenud peamiselt võistlusväliste ja verepassi testide arvu suurenemisest. Võistlussiseselt testiti Eesti spordialadest kõige enam jalgpallis, mis on ka rahvusvahelisel tasandil kõige enam testitud spordiala, ning võistlusväliselt testiti kõige enam kergejõustiklasi. Kokku tegeles EAD kaheksa positiivse dopinguprooviga, vaid ühel juhul tuvastati dopinguvastase reegli rikkumine.

 

2016. ja 2017. aastal pööratakse rohkem tähelepanu antidopingu valdkonna arendamisele laiemalt kui senine testimis- ja teavitustöö. Käimas on UNESCO rahastatud poliitika kujundamise projekt, mille raames on võimalik parandada koostööd riigiasutuste ja EAD vahel, täiendada Eesti dopinguvastaseid reegleid, arendada dopinguvastaseks võitluseks tehtavat koostööd sportlastega ning hinnata õiguslikke küsimusi, sh isikuandmete kaitset puudutavaid asjaolusid.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega puhta spordi eest, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide tegemine, dopinguvastane koolitus- ja teavitustöö ning kohalik ja rahvusvaheline dopinguvastane koostöö.

 

EAD tegevusaruanne 2017 (PDF parandatud juulikuu seisuga)

 

2016. aasta tegevuste kokkuvõte inglise keeles 

 

2016. aasta tegevuste kokkuvõte vene keeles

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

Juhatuse liige

Eesti Antidoping

elina.kivinukk@antidoping.ee

+372 5628 7762

 

Eesti Antidoping tähistab kergejõustikunädalat

Sel ja järgmisel nädalal tähistatakse puhta spordi nädalat kergejõustikus 

 

8.-14. maini 2017 korraldab IAAF ülemaailmse kergejõustikunädala, seda tähistatakse ka Eestis. Selle raames käivad Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud tegemas külalistunde mitmes Eestimaa koolis. Külalistunnid toimuvad:

12.05.2017 Kullamaa Keskkoolis
15.05.2017 Türi Põhikoolis
17.05.2017 Oru Põhikoolis
02.06.2017 Kirivere Koolis

 

Tarvastu Gümnaasiumisse ja Mõniste Kooli saadeti materjalid, et kehalise kasvatuse õpetajad saaksid ise õpilasi harida.

 

Vaata ka Eesti Kergejõustikuliidu uudist Kergejõustikunädalal jookseb, hüppab ja heidab ligi 7000 last ja noort

Käsiraamat saadikute kaasamiseks

Rahvusvahelise projekti prePLAY raames oleme välja andnud abimaterjali organisatsioonidele, kes sooviks oma tegevustesse kaasata vabatahtlikke. Kuigi materjal on koostatud puhta spordi saadikuid silmas pidades, siis on võimalik juhendit laiendada ka teistele tegevusvaldkondadele, kus on oluline teavitustegevuste meeskonna laiendamine või soodustada omaealiste õpet. Käsiraamat on inglise keeles ning annab ülevaate nii teoreetilistest kui praktilistest asjaoludest: kuidas saadikute programmi oma organisatsiooni muude tegevustega ühildada, kuidas saadikuid värvata ja koolitada, milliseid lepinguid sõlmida jne.

 

Eesti Antidopingu kontorisse on jõudnud kümmekond eksemplari käsiraamatuid, mida heal meelel laiali jagame.

 

Eesti Antidoping võib omalt poolt jagada kogemusi, kuidas vabatahtlikke saadikuid värvata Eesti kontekstis.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee

 

Käsiraamatu väljaandmist toetas Erasmus+ spordiprogramm.

iNADO töötuba ja WADA sümpoosion 2017

Kokkuvõte iNADO töötoast ja WADA sümpoosionist märtsikuus Lausanne’is

 

Iga aasta märtsikuus toimub Lausanne’is antidopingu valdkonna suursündmus – WADA sümpoosion. Seda võib nimetada lausa tippkohtumiseks, kus tõstetakse lauale valdkonna kõige olulisemad küsimused, toimub arutelu erinevate antidopinguga seotud osapoolte vahel, antakse konkreetseid nõuandeid. Eesti Antidopingu jaoks on sündmus olnud alati olulise tähendusega, et kohtuda partneritega, saada nõu oma erialal, vajadusel arutada konkreetsete juhtumite üle. 2017. aastal olid sümpoosionile oodatud lisaks regulaarsetele külalistele (antidopingu agentuurid, rahvusvahelised spordialaliidud, WADA, iNADO jne) sportlaste ning avaliku sektori esindajad. Vaata WADA kokkuvõtlikku pressiteadet.

 

Päev enne seda toimub iNADO – riiklike dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsiooni – töötuba, kus keskendutakse konkreetsemalt antidopingu agentuuride jaoks põletavatele küsimustele, samuti arutatakse valdkondlikku poliitikat ja edasisi arengusuundi. Ka iNADO töötoas oli sel aastal keskmes sportlastega koostöö. Vaata täpsemalt töötoa programmi.

 

Lisaks oli hea meel, et Eesti Antidopingu meditsiiniline ekspert Sergei Iljukov sai võimaluse iNADO töötoas teha ettekande uuenduslikust suunast antidopingus, kus testimise õigeaegsust hinnatakse võistlustulemuste põhjal. Ettekanne keskendus ideele, et sportlasele luuakse nö performance profile, kus jälgitakse tema sportlikke tulemusi ning selle alusel luuakse individuaalne testimisstrateegia.

 

Allpool on toodud mõned olulised momendid erinevatest ettekannetest, hõlmates nii iNADO töötoas räägitut kui WADA sümpoosioni programmi (EAD-d esindasid Sergei Iljukov ja Elina Kivinukk).

 

Koostöö sportlastega. Kogu antidopingu valdkond tegeleb ühe eesmärgi nimel: kaitsta puhtaid sportlasi. Seetõttu on oluline, et sportlased oleksid kaasatud valdkonna arengutesse. Nii iNADO kui WADA on oma aruteludes hoidnud sportlasi tähtsal kohal ning igati soodustanud koostöö suurendamist sportlastega. iNADO töötoas oli miniseminar Saksamaa sportlaskomisjoni rollist dopinguvastases võitluses, mis on üllatavalt suur: osaletakse riikliku antidopingu agentuuri nõukogu töös, antakse nõu erinevates antidopingu töörühmades. WADA sümpoosionil tulid sportlased välja ideega luua sportlaste harta keskendumaks sportlaste õigustele ja kohustustele antidopingu maailmas.

 

Koostöö avaliku sektoriga. Muutuste esiletoomiseks ei piisa vaid tublist antidopingu agentuurist, vaid vajalik on riigisektori panus, et kujundada riiklikku poliitikat, vajadusel luua seadusandlust. WADA sümpoosionil toodi näiteid koostöölepetest agentuuride ja riigisektori vahel, et dopinguvastast võitlust tõhusamalt reguleerida. Ilmselt asjaolu, et avaliku sektori esindajad olid kohtumisele teretulnud ning et paljud seda võimalust kasutasid, räägib enda eest.

 

Andmekaitse. Teatavasti hakkab 2018. aastal Euroopa Liidus kehtima uus andmekaitsedirektiiv. Antidopingu valdkonnas toob see mitmeid väljakutseid: esiteks töödeldakse antidopingu agentuuride poolt sportlaste delikaatseid isikuandmeid (terviseandmeid) ning see toob kaasa kohustuse läbi viia mõjuanalüüsi, sealjuures vajaduse kaasata andmekaitsealast oskusteavet väljastpoolt organisatsiooni (suuremad antidopingu agentuurid peavad ilmselt palkama eraldi andmekaitsespetsialisti). Teiseks jagatakse antidopingus infot üle Euroopa Liidu piiride ja see toob kaasa täiendavaid probleeme, et eri riikide sportlaste andmeid käsitletaks samadel alustel.

 

Küberrünnakuoht. Kanada riikliku dopinguvastase organisatsiooni näitel arutati võimalusi küberrünnakuriskide maandamiseks. Antidopingu agentuuridel soovitati välja töötada tegevusplaan küberrünnakute vastu astumiseks.

 

Vilepuhujate (whistleblowing) poliitika. Järjest olulisemaks on muutunud vihjed, mida antakse dopingainete levimise kohta. Venemaal toimunud sündmused on andnud aluse rääkida nende sportlaste kaitsest, kes on andnud olulist informatsiooni dopingu tarvitamise kohta. WADA on välja töötanud rakenduse SpeakUp, mille kaudu saab infot anda. Selle taustaks on välja antud poliitikadokument. Huvipakkuv on portaal Sports Leaks.

 

Hea valitsemine. Nii Venemaal toimunu kui korruptsioonikahtlused rahvusvahelistes spordialaliitudes on tõstatanud spordiorganisatsioonide selgema juhtimise ning läbipaistvuse teemad. Nii WADA-le kui Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele on avaldatud survet, et nende juhtimine oleks selgem (vaata iNADO pöördumist) Huvitav on spordivalitsemise valvur Sports Governance Observer.

 

EAD pressiteade puhta spordi nädalast

Pressiteade
3. aprill 2017

 

Eesti Antidopingu 10. sünnipäevale annab avapaugu puhta spordi nädal

 

3.-10. aprillini toimub Eestis teist aastat puhta spordi nädal, et tutvustada puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Puhta spordi nädalaga algavad aasta lõpuni toimuvad tegevused, millega tähistatakse sihtasutus Eesti Antidopingu kümnendat tegutsemisaastat.

 

Eesti Antidopingu juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul soovitakse organisatsiooni 10. sünnipäeva raames tõstatada igal kuul üks antidopingu valdkonda puudutav teema, mille tutvustamiseks on plaanis korraldada avalikke loenguid ja kutsuda esinema lektoreid nii Eestist kui ka välismaalt. ,,Iga sportlane võib rikkuda dopinguvastaseid reegleid tahtmatult, seega on järjest olulisem selgitada puhta spordi põhimõtteid ka harrastussportlaste seas. Näiteks on aktuaalsemaks muutunud toidulisandite reguleerimine, mis puudutab spordihuvilisi laiemalt,” tõi Kivinukk näite teemadest, millele tähelepanu pööratakse.

 

Antidopingu alast teavitustööd alustatakse puhta spordi nädala raames erinevatel spordiüritustel ja –võistlustel, kus jagatakse antidopingu kohta taustainfot ja harivaid materjale. Nädal sai alguse 1. aprillil Pärnus toimunud Spa&Sport CUP 2017 lahtistel karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis algajatele. Täpsem ülevaade Eesti Antidopingu kodulehel

 

Puhta spordi nädal lõpeb 10. aprillil toimuva puhta spordi päevaga, mis sai alguse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Nii harrastussportlastele kui ka teistele huvilistele on alustuseks hea võimalus puhta spordi põhimõtetega tutvumiseks portaalis Spordin Puhtalt.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762

Puhta spordi nädal 3.-10. aprill 2017

Puhta spordi nädal toimus Eestis teistkordselt ning 2017. aastal tähistati seda 3.-10. aprillil. Nädala peamine idee oli tutvustada avalikkusele puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust.

 

Puhta spordi nädalal  lõid kaasa mitmed spordiorganisatsioonid, sh spordiklubid (MyFitness, Pärnu Spa & Sport Spordiklubi, Golden Club, Audentese Spordiklubi, Kose Spordimaja) ja spordialaliidud (Vibuliit, Võrkpalliliit, Kergejõustikuliit, Korvpalliliit, Ujumisliit). Korraldati haridusväljapanekuid, jagati infovoldikuid.

 

Puhta spordi nädala ettevalmistuseks korraldati teabepäev, kus tutvustas enda tegevust Soome organisatsioon Dopinglinkki.

 

2017. aasta puhta spordi nädala tegevused vahemikus 1. aprill – 16. aprill:
1. aprillil haridusväljapanek Pärnus Spa&Sport CUP 2017 ehk lahtistel karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis algajatele
1. aprillil haridusväljapanek kergejõustikuvõistlusel TV10 OM-starti Võrus
5. aprillil haridusväljapanek Credit24 Võrkpalli Eesti Meistrivõistluste (mehed) poolfinaalis Rakveres
7. aprillil haridusväljapanek Eesti Võrkpalli Meistrivõistluste (naised) finaalis 3
7. aprillil haridusväljapanek Saku II Liiga Final4 korvpallis Viimsis
8. aprillil haridusväljapanek Saku II Liiga Final4 korvpallis Viimsis
8. aprillil haridusväljapanek Credit24 Võrkpalli Eesti Meistrivõistluste (mehed) poolfinaalis Tartus
9. aprillil haridusväljapanek Credit24 Võrkpalli Eesti Meistrivõistluste (mehed) poolfinaalis Tallinnas
9. aprillil haridusväljapanek vibuvõistlusel Järvakandis
15. aprillil haridusväljapanek ujumisvõistlusel Tartu Kevad

 

Spordiklubide garderoobides olid väljas puhta spordi nädala plakatid, mis tutvustasid Eesti Antidopingu kodulehe vihjeliini funktsiooni (sõnumiga “Doping kapist välja”).

 

Lisaks oli iga spordihuviline oodatud osalema ERR-i spordiportaali viktoriinis Kui hästi tunned dopinguvastase võitluse maailma?

 

Puhta spordi nädala numbriline kokkuvõte:

– Haridusväljapanekutel jõuti 200 pealtvaataja ning spordihuviliseni;

– Tegevusi aitas läbi viia kaheksa puhta spordi saadikut;

– Jagati üle 1000 kleebise “Spordin puhtalt” ning 500 infovoldiku “Targad valikud spordis”;

– ERR-i spordiviktoriini külastati ligikaudu 400 korda puhta spordi nädala jooksul (aprilli lõpu seisuga 600 korda);

– Eesti Antidopingu Facebook-lehe ning kodulehe külastatavus tõusis kordades;

– Puhta spordi päeval oli temaatilisi kajastusi 11-lt sportlaselt, sh Allar Rajalt, Karl-Martin Rammolt jt.

 

Suur tänu kõigile kaasa aitamast!

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

 

Puhta spordi nädalat tähistati esmakordselt Eestis eelmisel aastal. Vaata eelmise aasta kokkuvõtet

Infot harrastussportlastele

Sageli on küsitud, kas harrastussportlasi võib ka dopingukontrolli kutsuda ning mismoodi harrastussportlasi karistatakse.

 

Nii maailmas kui ka Eestis kehtib kõigile sportlastele “numbripõhimõte” – kui sportlane paneb numbri selga ja läheb starti, ei tohi keelatud aineid tarvitada. Teisisõnu, spordi õigusruumi kuuluvad sportlased tippudest harrastajateni ning kus võib kõiki osalejaid kontrollida.

 

Loe lähemalt