EAD WADA komisjoni raportist

Eesti Antidopingu kommentaarid WADA sõltumatu komisjoni raporti II osale

14. jaanuaril 2016 avaldas WADA sõltumatu ekspertkomisjon teise osa raportist, kus antakse põhjalik ülevaade kergejõustikule ja IAAFile suunatud dopingusüüdistustest. Süüdistused pärinevad Saksa ringhäälingu ARD dokumentaalfilmist „Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics” ning mitmest meediakanalist, kelle abil tulid avalikuks dopinguproovide andmebaasid ajavahemikus 2001-2012.

 

Eesti Antidoping on seisukohal, et spordiringkonnas on jätkuvalt oluline seista sihipäraselt organisatsioonide läbipaistvuse eest ja võtta ette tõhusaid meetmeid korruptsiooni vastu. Dopinguvastased organisatsioonid peavad sisse seadma nii liikmetele kui avalikkusele arusaadavad toimimispõhimõtted, sealhulgas rangelt järgima organisatsioonide dopinguvastaseid reegleid.

 

Mis puudutab ARD ja mitme teise meediakanali poolt 2015. aasta augustikuus avaldatud vereproovide näitusid, siis raport kinnitab, et selles ilmunud andmed ei ole täielikud ning nende põhjal ei ole võimalik järeldada dopinguvastaste reeglite rikkumist ebatüüpiliste verenäitude (verepassi) alusel. Andmed pärinesid ühe rahvusvahelise dopingukontrolli delegaadi isiklikust andmebaasist, mitte dopinguvastase organisatsiooni ametlikust infokanalist.

 

Esitatud süüdistustel, miks IAAF kahtlaste verenäitude infole ei reageerinud ega menetlust alustanud, ei ole alust. Sportlase bioloogilise passi alusel dopingujuhtumite menetlemine on aja jooksul täpsustunud ja WADA poolt teaduspõhiselt täiendatud ning vereproovide andmed ajavahemikus 2001-2012 ei ole olulisel määral kahtlased, et süüdistada IAAFi meelega viivitamises või dopingujuhtumite kahtlustuse mitteesitamises.

 

Sellest tulenevalt ei kommenteeri ega spekuleeri Eesti Antidoping võimalike Eesti sportlaste üle, kelle nimed IAAFist lekkinud andmebaasis võisid esineda.

Vaata täielikku raporti teksti

 

Vaata ka Eesti Antidopingu kommentaare raporti esimesele osale 2015. aasta novembris 

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

tel 5628 7762

elina.kivinukk@antidoping.ee

EAD tegevuste ülevaade 2015

Lühiülevaade Eesti Antidopingu (EAD) tegevustest 2015. aastal

 

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ning osaleda kohalikus ja rahvusvahelises antidopingu alases koostöös.

 

Testimine 

Kokku on viidud läbi 374 testi (kusjuures vastavalt WADA juhendile on testide arvestus muutunud ja ühe visiidi jooksul tuleb edaspidi üheks testiks lugeda nii vere- kui uriiniproov).

* EAD võistlusvälised testid – 130

* EAD võistlussisesed testid – 94

* Rahvusvahelised võistlusvälised testid – 3

* Rahvusvahelised võistlussisesed testid – 147

* Sportlase verepassi testid – 112

2015. aastal oli arvukalt positiivseid dopingujuhtumeid, kokku seitse (keelatud ained kanep, ecstasy, trimetasidiin, tamoksifeen, lisaks üks verepassi juhtum). Ebaõnnestunud testi katseid ja sellega seoses asukoha rikkumisi (Missed Test+ Filing Failure) määrati üheksal (9) korral.

 

Koolitus ja teavitus

2015. aastal oli koolituste rõhuasetus sportlastel. Tabel kahe aasta võrdluses näitab, et tegevus on olnud üsna tulemuslik.

2014 2015
Sportlased kokku 180 425
–          tippsportlased u 100 165
–          noorsportlased 65 260
Treenerid ja tugipersonal (sh arstid) 150 156
Kooliõpilased u 1200 714
Teised sihtgrupid (spordiametnikud, -ajakirjanikud jt) 650 300
Kokku u 2200 1595

Registreeritud testibaasi 134st sportlasest osales 2015. aastal koolitustel 48, mis on veidi rohkem eelmise aastaga võrreldes (siis osales 33). Koolitusi on tellinud 9 erinevat alaliitu ja 4 spordiklubi.

 

Teavitustegevustes on edulood olnud haridustelk SEB Maijooksul, SEB Tallinna Sügisjooksul ning U23 EM kergejõustikuvõistlustel Tallinnas. Seda on võimaldanud puhta spordi saadikud prePLAY-projekti raames (rahastab Erasmus+). Teavitustöö toimus ka harrastussportlaste suunal, käivitades ja tutvustades e-õppeprogrammi www.spordinpuhtalt.ee.

 

Suunad 2016. aastal 

Uus aasta toob EAD iga tegevusvaldkonna juurde uusi väljakutseid (tähtsusejärjekorrata):

1) prePLAY-projekti raames tuleb ellu viia 20 haridustegevust puhta spordi saadikute kaasabil, sh korraldada puhta spordi päev 10. aprillil;

2) Uus UNESCO-projekt seab sihiks antidopingu valdkonna süsteemsema arendamise;

3) Uuest aastast on kohustuslik järgida WADA rangemaid testimisnõudmisi testibaasi A-taseme sportlaste seas. Hetkel kuulub EAD testibaasi A-tasemele 49 sportlast (eelmisel aastal 37), B-tasemele 49 sportlast (65) ja C-tasemele 30 sportlast (32).

4) Koostöös konkreetsete alaliitudega on kavas välja töötada antidopingu programmid, mis lähenevad süsteemsemalt nii testimis-, koolitus- kui teavitustegevustele, et dopinguvastast võitlust tõhustada.

Harrastusjalgpallurite dopingujuhtumitest

 

Tänasest on EAD kodulehel avalikustatud nelja harrastusjalgpalluri karistused dopinguvastase reegli rikkumise eest (vt taustaks pressiteadet). EAD esitab omalt poolt mõned kommentaarid:

 

* Harrastussportlastele kehtib maailma dopinguvastane koodeks samamoodi, nagu tippsportlastele. Seega lähtuti karistuste määramisel samast koodeksi punktist, nagu lähtutaks tippsportlaste puhul.

 

* Ainuke oluline erinevus tippsportlaste ja harrastussportlaste dopingujuhtumite menetlemisel on avalikustamine – harrastussportlaste puhul ei pea avalikustama inimeste nimesid, aineid jm. Antud juhul on need asjaolud tulnud avalikuks sportlaste enda valikul ajakirjanduse vahendusel. Sellest lähtuvalt pidas EAD mõistlikuks ka karistused avalikustada. EAD palub spordiüldsuselt nimetatud sportlaste osas mõistvat suhtumist.

 

* Dopingujuhtumid avalikustatakse, kui distsiplinaarkolleegiumi otsusest on möödas 21 päeva ja ükski osapool pole otsust edasi kaevanud.

 

* Miks nii pikk karistus? Ka rahvusvahelises praktikas on esinenud juhtum, kus sportlane oli tarvitanud kanepit ja sellele järgnes kaheaastane võistluskeeld. Karistuse pikkus ei sõltu aine kogusest (osadel ainetel kehtib siiski piirmäär) ega erinevate ainete arvust. Karistus ei ole võrreldav 2014. aastal kanepiga vahelejäänud Läti korvpalluri juhtumiga, sest siis kehtis 2009. aasta koodeks, kus karistused olid leebemad.

 

* Juhtumite karistuste erinevus tulenes asjaolust, et üks sportlastest tegi dopinguvastase organisatsiooniga rohkem koostööd – andis omapoolse selgituse, osales distsiplinaarkolleegiumi istungil.

 

* Juhtum on heaks näiteks, miks on vajalik ka harrastussportlaste seas antidopingu teemaline koolitus – koolitusel käsitletakse erinevaid riske ravimite, mõnuainete ja toidulisandite tarvitamisel, sportlaste käitumist dopingukontrollis, sportlaste õigusi ja kohustusi, juhul, kui proov osutub positiivseks. Antud juhul viivitasid sportlased põhjendamatult ja sellele järgnes rangeim võimalik karistus.

 

* Eesti Antidopingul on andmeid, et tegemist ei ole ainulaadse juhtumiga, kus sportlased kasutavad vastutustundetult mõnuaineid. Narkootikumide tarvitamine on ebatervislik ja ebasportlik, ka juhul, kui selle eesmärgiks pole sportliku soorituse tõstmine (näiteks tarvitatakse kanepit peol). Kui sportlase organismist avastatakse dopingukontrolli käigus ained, mis on WADA keelatud ainete nimekirjas, järgneb karistus. 2016. aastal kehtima hakanud keelatud ainete nimekirjaga saab tutvuda siin.

 

Keelatud ainete nimekiri 2016

Tuletame meelde, et uuest aastast hakkas kehtima uus keelatud ainete nimekiri! Allpool olulised dokumendid ja kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles.

 

See the updated information in English – 2016 Prohibited List Released

 

Vaata eestikeelset keelatud ainete nimekirja veebilehena (kommenteeritud)

 

 

Eesti Antidoping avaldab eestikeelse versiooni 2016. aastal kehtima hakkava keelatud ainete nimekirjast, muudatuste kokkuvõttest ja seireprogrammist.

 

Siinkohal on toodud ka suuremad muudatused.

 

Endiselt on igal ajal keelatud trimetasidiin. Preductali, mis trimetasidiini sisaldab, kasutatakse täiskasvanutel stenokardia raviks kombinatsioonis teiste ravimitega. Sportlaste seas on Preductal tuntud “südamevitamiinina”.

 

Alates 2016. aastast on igal ajal keelatud ka teine laialt levinud südameravim – Mildronaat, mille toimeaine on meldoonium. Juhime tähelepanu, et see on seni olnud vaid seireprogrammis, kuid nüüd on ilmnenud selle kasutamise juhud sportlaste poolt sooritusvõime suurendamiseks.

 

Eesti Antidoping avaldab eestikeelse nimekirja koos omapoolsete kommentaaridega. Kehtima hakkab nimekiri alates 1. jaanuarist, nüüd on sportlastel ja spordiarstidel kaks kuud aega, et leida alternatiivne ravi.

 

Kui tervislikel põhjustel on sportlasel vaja manustada keelatud ainet või kasutada keelatud võtet, tuleb sportlasel hankida nn raviotstarbelise kasutamise erand ehk TUE (therapeutic use exemption).

 

EAD kodulehel on keelatud ainete nimekiri toodud nii PDF-i kui ka eraldi alalehena, nii et keelatud aineid saab otsida kodulehe üldotsingut kasutades.

 

Vaata eestikeelset keelatud ainete nimekirja veebilehena (kommenteeritud)

 

Eestikeelne keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2016 (ainult tõlge)

 

Eestikeelne keelatud ainete nimekirja 2016 muudatuste kokkuvõte

 

Eestikeelne keelatud ainete seireprogramm 2016

 

Ingliskeelne keelatud ainete ja meetodite nimekiri (in English)

 

Venekeelne keelatud ainete ja meetodite nimekiri (по-русски)

Kanep spordis

 

Kannabinoidide hulka kuuluvad nii looduslik kui sünteetiline kanep ja ka kanepitaolise toimega ained (nt „spice“). Peamine toimeaine on tetrahüdrokannabinool (THC).

Kannabinoidid on tuntud kui lõõgastustunde tekitajad. Kanep ei tõsta oluliselt sportlikku sooritust, kuid selle kuritarvitamine väljaspool sporti võib kaasa tuua positiivse dopinguproovi.

Kanep on keelatud kõigil spordialadel, sest selle lõõgastav ja tuimestav mõju võib kaudselt sportlikku sooritust tõsta (nt kasutatakse valuvaigistina) ning selle kasutamine võib olla ohtlik. Lisaks on keelu eesmärk tõhustada narkootikumide vastu võitlemist ja rõhutada sportlase eeskujuks olemise tähtsust.

 

Milline on kannabinoidide mõju organismile?

Väikestes kogustes põhjustavad kannabinoidid ruumi- ja ajataju häirumist ning koordinatsiooni-, tasakaalu- ja keskendumishäireid. Ühekordsel kasutamisel võib kõrvaltoimena täheldada veel suukuivust, söögiisu tõusu ja uimasust.

Pikaajaline marihuaana suitsetamine võib põhjustada motivatsiooni ja keskendumisvõime langust ning mäluhäireid. Motivatsiooni vähendava toime tõttu on see niisiis vastuolus treeningu tõhususega. Pikaajaline marihuaana kasutamine võib olla palju ohtlikum kui tubaka suitsetamine. Kannabinoidide tarvitamine võib tekitada sõltuvust.

 

Kannabinoidide kasutamine spordis

Kannabinoidid võivad vähendada võistluseelseid pingeid ja suurendada riskikäitumist, mis võib soosida teatud spordialal paremaid tulemusi. Enamasti aga ei suurenda kanep sportlikku sooritust, vaid aeglustab reaktsiooni, halvab koordinatsiooni ja vähendab motivatsiooni. Kanepi kuritarvitamine toimub enamasti väljaspool spordikonteksti. Seetõttu on kanepijuhtumid levinud erinevate spordialade seas, veidi enam on see levinud meeskonna-aladel, nii amatöör- kui profiliigas.

 

Mida ütleb kanepi kohta maailma dopinguvastane koodeks?

Koodeks toob eraldi välja kannabinoidide kasutamise puhul, et seda tõlgendatakse olulise süü puudumisena, kui sportlane kinnitab, et ei tarvitanud kanepit sportliku soorituse tõstmiseks.

 

Milline on karistus kanepi tarvitamise eest?

Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide Instituut iNADO on kommenteerinud karistust kanepi tarvitamise eest, viidates Prantsuse Antidopingu juhtumile.

Juhtumis kirjeldatakse, et sportlane tunnistas kanepi tarvitamist. Tema kinnitusel soovis ta vähendada ärevust tugevama vastasega kohtumise eel, kuid “ta ei tahtnud parandada oma sportlikku sooritust.” Distsiplinaarkolleegium lükkas sportlase argumendi tagasi, pidas kanepi tarvitamist spordis ohtlikuks ja kehtestas 9 kuu pikkuse võistluskeelu (2009. aasta koodeksi järgi). iNADO kommenteerib, et 2015. aasta koodeksi artikli 10.2.1.2 kohaselt peaks samadel asjaoludel kanepi kuritarvitamine kaasa tooma 2-aastase võistluskeelu, kuna kasutati tahtlikult määratletud ainet.

 

Vt ka Eesti Päevalehe juhtkirja 28. juuli 2015 Sportimine jäi savu taha.

 

Tõstja sai võistluskeelu

Eesti tõstjale Rasmus Zarubinile määrati kaheaastane võistluskeeld

 

Rasmus Zarubini dopinguproov sisaldas spordis keelatud ainet tamoksifeen ning Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras kaheaastase võistluskeelu alates 5. novembrist 2015.

 

31. augustil võeti Rasmus Zarubinilt võistlusväliselt dopinguproov, mis osutus positiivseks, sisaldades hormoonide ja metaboolsete modulaatorite keelatud ainete gruppi kuuluvat tamoksifeeni. Sportlane taotles B-proovi avamist, mis kinnitas A-proovi tulemust. Sportlane ei osanud selgitada halva analüütilise leiu põhjust. Oletas, et tamoksifeeni võis olla toidulisandites.

 

Saksamaal asuva dopinguproove analüüsiva labori andmetel on tamoksifeen antiöstrogeen, mis võib tõsta testosterooni tootmist organismis ning seega suurendada lihasmassi. Lisaks kasutatakse seda ainet sageli anaboolsete steiroidide tekitatavate kõrvaltoimete vältimiseks.

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium leidis novembri alguses toimunud istungil, et sportlane on toime pannud maailma dopinguvastase koodeksi art 2.1 sätestatud dopingureegli rikkumise, mis on „keelatud aine sisaldumine sportlase proovis“. Koodeksi artikkel 10.2.2 alusel määrati Rasmus Zarubinile kaheaastane võistluskeeld, võistluskeelu viimane päev on 04. november 2017.a. Samuti tuleb tühistada Rasmus Zarubini kõik võistlustulemused alates 31.augustist 2015.a.

 

„Sportlane tegi menetluse jooksul igakülgset koostööd ning selgitas, et ta ei ole tahtlikult midagi keelatut tarvitanud. Ometi see proovi tulemust paremaks ei pööra ja fakt jääb faktiks, et keelatud aine proovist leiti,“ selgitas Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. „Rõhutame oma koolitustel, et toidulisandite tarvitamine on sportlase jaoks seotud riskiga ning et sportlane peab ise riski hindama. Antud juhul oli sportlane hoolikalt toidulisandid üles märkinud, kuid seda, kas mõni nendest konkreetset keelatud ainet sisaldas, ei olnud võimalik tõendada.“

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Eesti Antidoping
Juhatuse liige
Tel 5628 7762
Elina.kivinukk@antidoping.ee

Distsiplinaarkolleegiumil uus liige

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi uueks liikmeks Jarek Mäestu.

 

Jarek Mäestu on spordibioloogia dotsent, kes igapäevaselt töötab Tartu Ülikooli spordibioloogia ja füsioteraapia instituudis. Oma teadusalases tegevuses on Jarek Mäestu keskendunud peamiselt uurimisvaldkondadele, mis on seotud treeningu füsioloogia, treeninguõpetuse ja ületreeningu teemadega.

 

Jarek Mäestu asub dopinguvastases distsiplinaarkolleegiumis täitma selle pikaajalise liikme professor Rein Haljandi poolt vabanenud kohta. Rein Haljand informeeris oktoobri lõpus Eesti Olümpiakomiteed ja Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi liikmeid, et soovib kolleegiumi tegevusest taanduda.

 

Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli sõnul on Rein Haljandi panust dopinguvastasesse võitlusesse ja Eesti spordi arengusse laiemalt raske ülehinnata. „Rein Haljand on panustanud oma energiat ja teadmisi spordi hüvanguks pikki aastakümneid ja seda väga erinevates valdkondades. Dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi liikmena tehtav töö ei pruugi alati olla just kõige meeldivamate killast, kuid valemängijate tegevuse takistamine on olümpiaväärtuste ja ausa mängu põhimõtete hoidmise üks nurgakividest. Tänan prof Rein Haljandit tõhusa töö eest puhtama ja ausama spordi nimel,“ avaldas Seli tänu ja tunnustust nüüdseks endisele Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi liikmele Rein Haljandile.

 

Seli lisas: „Rein Haljandi poolt vabastatud koha täitmisel järgisime põhimõtet, et uue liikme üldine profiil oleks seotud teadustegevusega spordivaldkonnas. Kolleegiumi jaoks on oluline omada kõrget ekspertiisi võimekust erinevates valdkondades. Kolleegiumi uue liikme Jarek Mäestu süvateadmised spordifüsioloogiast ja treeningõpetusest aitavad Eesti dopinguvastast võitlust hoida jätkuvalt kõrgel tasemel.“

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium arutab ja menetleb dopinguvastaste reeglite rikkumise juhtumeid ning otsustab dopinguvastaste reeglite rikkumise tagajärgede kohaldamise üle.

 

Kolleegiumi koosseis:

Margus Mugu (esimees)

Marek Kaleta

Siim Schneider

Toomas Tõnise

Jarek Mäestu

UNESCO fotokonkurss

6205469009_9fae4e68b4_bUNESCO, üks olulistest organisatsioonidest rahvusvahelises dopinguvastases võitluses, on välja kuulutanud fotokonkursi spordiväärtuste teemal.

Allpool on toodud konkursi ingliskeelne üleskutse.

————————-

We are pleased to inform you that UNESCO is organizing a Photo Contest on the power of sport values.

 

Sport values such as fairness, equity, respect, or inclusion, can equip young people with the knowledge and skills needed to tackle 21st century challenges. Engagement in targeted sport values education programmes contributes to the development of self-confidence, healthy lifestyle choices, life skills, and an understanding of rights.

 

Are you interested in participating?

 

Participants are invited to send one photo (by email to: sportvalues@unesco.org) which captures the power of sport values and their impact on young people within their community, along with a testimony (150-200 words). Selected photos will be published in a UNESCO photo book on sport values and exhibited at the Organization’s Headquarters. Contest winners will also win a DSLR Camera.

 

The deadline for submission is Thursday 3 December 2015.

 

More details concerning the contest and prizes HERE.

 

Spordinpuhtalt.ee kehalise kasvatuse õpetajatele

Spordinpuhtalt.ee kutsub kehalise kasvatuse õpetajaid programmi aktiivselt kasutama

 

Eesti Antidoping on valmis saanud uuendusliku e-õppeprogrammi „Spordin puhtalt“, mis aitab harrastussportlastel end harida nii dopinguvastase võitluse teemadel kui laiemalt tervise ja toitumise alal. Programm pakub häid võimalusi ka kehalise kasvatuse õpetajatele, et sisustada teoreetilisi tunde või pakkuda võimalusi kehalise tunnist vabastatud õpilastele.

 

Programmi sisu on koostatud Eesti erinevate ekspertide poolt: Margus Annuk, Gerd Kanter, Elina Kivinukk, Martin Loo, Kristjan Port, Raul Rebane, Eha Rünne, Eveli Saue, Arnold Tokko. Programmi elavdavad videod tunnustatud sportlastega ning mõtteharjutused, mille kaudu on kasutajal võimalik aktiivselt kaasa mõelda.

 

Kehalise kasvatuse õpetajatel on võimalik materjali soovitada referaadi koostamisel või teoreetilise tunni sisustamisel.

 

Kehalise kasvatuse tunnist vabastatutel on võimalik paluda läbida kodulehel olev test 11ne kontrollküsimusega. Testi läbimist kinnitab diplom, mille võib saata nii kasutaja kui ka kehalise kasvatuse õpetaja e-mailile.

 

Õppeprogrammis on mitmeid mõtteharjutusi ja mille tulemused saab saata nii läbiviijale kui ka õpetajale nii-öelda kontrolliks. Mõtteharjutustena võib näiteks sõlmida ausa spordi lepingu või koostada enda isiklikke vastuargumente levinud dopinguga seotud hoiakutele, kuid harjutusi on e-õppeprogrammis veelgi.

 

Programmi väljatöötamist on toetanud UNESCO dopinguvastase võitluse fond ja Eesti Kultuurkapital.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

Eesti Antidoping

elina.kivinukk@antidoping.ee

Sportlasel on astma?

 

5950870440_77a79721b4_oAeg-ajalt pöördub meie poole mõni murelik treener või lapsevanem teatega, et sportlasel on diagnoositud astma. Et esimesest murest üle saada, oleme toonud siia mõned juhised, mida WADA on omalt poolt määranud ja mis puudutab Eestis enamlevinud astmaravimeid.

Ravimeid saab kontrollida ka ravimite andmebaasist.

Kui sellest infost jääb väheks, võib alati pöörduda Eesti Antidopingu poole, info(att)antidoping.ee.

 

WADA soovitused

WADA on koostanud TUE-komisjonidele soovitusliku juhendmaterjali astmajuhtudeks. Selle põhjal võib öelda, et alates 2010. aastast ei ole salbutamool ja salmeterool keelatud ainete nimekirjas, kui seda manustatakse inhalatsiooni kaudu. Alates 2013. aastast ei ole ka formoterool keelatud, kui selle manustamine jääb alla 54 mikrogrammi 24 tunni kohta. Kui seda kogust ületatakse, tuleb taotleda TUE ehk raviotstarbeline erand.

Kuna keelatud ainete nimekiri on eri riikides sama, võib soovituste andmisel lähtuda Suurbritannia Antidopingu materjalist, allpool on mõned näited.

 

Toimeaine Ravimi nimetus Staatus WADA poolt Selgitus
Salbutamool Ventolin Lubatud maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul 1 inhalatsioon võrdub tavaliselt 100 mikrogrammiga (vaadake, et teil on 100-mcg-inhalaator), niisiis on lubatud 16 inhalatsiooni 24 tunni jooksul.
Salmeterool Serevent Inhalatsiooni teel ei ole keelatud Võib kasutada vastavalt ravimitootja juhistele, TUE pole vajalik
Formoterool ja budesoniid Symbicort Formoterool – lubatud maksimaalselt 54mg 24 tunni jooksul; budesoniid – inhalatsiooni teel ei ole keelatud Sõltub konkreetsest inhalaatorist (vt näidet allpool)

 

 

Ventolin

Kliinik.ee andmetel on Eestis saadaval koguni nelja eri vormi Ventolini, toimeaineks salbutamool. Uurige, milline vorm ja millistes doosides on Teie sportlasele välja kirjutatud, nii on hõlpsam tarvitamist jälgida.

Veidi teeb murelikuks, kui ravimi tarvitamisel on öeldud, et „tarvitada vajadusel“. Kindlasti soovitame lähtuda ülaltoodud juhistest ja kui tervislikud asjaolud halvenevad, pöörduda arsti poole.

 

Symbicort

Kliinik.ee andmetel on Eestis saadaval Symbicort Turbuhaler kahes eri koguses, 9 mcg + 320 mcg/annus ja 4,5 mcg + 160 mcg/annus. Toimeained on mõlemal puhul samad (vastavalt formoterool+budesoniid). Täpsustage, millistes doosides ravimit on välja kirjutatud ja millised on manustamisjuhised.

Juhul, kui sportlasele on välja kirjutatud 9 mcg-list Symbicorti 2 doosi 2 korda päevas, peaks maksimaalne manustatav kogus olema 36 mcg 24 tunni kohta, mis on vähem kui 54 mikrogrammi ja raviotstarbelist erandit (TUE) pole tarvis.

 

Kindlasti on vajalik üles märkida ravimi täpne nimetus, doos, manustamisviis ja-sagedus, seda ka dopingukontrollivormil, juhul, kui sportlane valitakse dopingukontrolli.