Nikolajevi ja Vedehini karistused

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras jooksjatele Ilja Nikolajevile ja Nikolai Vedehinile antidopingu reeglite rikkumise eest karistused. Nikolajev sai 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi alusel kaheaastase ja Vedehin 2015. aastast jõustunud uue koodeksi alusel nelja-aastase võistluskeelu.

 

Toome allpool ära Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsuste täistekstid (isikuandmed eemaldatud).

 

Loe siit distsiplinaarkolleegiumi otsust Nikolajevi juhtumi kohta

 

Loe siit distsiplinaarkolleegiumi otsust Vedehini juhtumi kohta

 

Allpool ka pressiteade.

 

12. mai 2015, Eesti Olümpiakomitee

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras jooksjatele Ilja Nikolajevile ja Nikolai Vedehinile antidopingu reeglite rikkumise eest karistused. Nikolajev sai 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi alusel kaheaastase ja Vedehin 2015. aastast jõustunud uue koodeksi alusel nelja-aastase võistluskeelu.

 

Kuigi mõlema jooksja kaasuseid arutati ja karistus määrati samal ajal, on tegu erinevate juhtumitega erinevatest aastatest. Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium analüüsis Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) esitatud tõendusmaterjale ning kuulas ära mõlema jooksja täiendavad selgitused, otsustades seejärel süüdistuste tõendatuse üle ja määrates karistused.

 

Ilja Nikolajevi suhtes algatas IAAF uurimise vereprofiili alusel, mis oli koostatud 2013. aastal 16. aprillist 28. novembrini võetud seitsme võistlusvälise vereproovi põhjal ning mis oli IAAFi adaptiivmudeli põhjal vähemalt 99,9 protsendilise tõenäosusega ebanormaalne. IAAFi ekspertpaneeli hinnangul oli ebanormaalse vereprofiili põhjuseks keelatud aine või meetodi kasutamine. Ilja Nikolajev antidopingu reeglite rikkumist ei tunnistanud.

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium mõistis Nikolajevi süüdi 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi 2009. aasta redaktsiooni artiklis 2.2 ja IAAF-i (2012-2013) reeglis 32.2(b) sätestatud dopinguvastase reegli rikkumises, mis tähendab keelatud aine või meetodi kasutamist või kasutamise katset. Kuigi IAAF taotles Nikolajevile pikemat karistust 2015. aastast jõustunud uue dopinguvastase koodeksi järgi, pidas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium seda põhjendamatuks. Kolleegium määras jooksjale kaheaastase võistluskeelu alates 3. veebruarist 2015. Samuti kuuluvad tühistamisele Nikolajevi kõik võistlustulemused alates 16. aprillist 2013, sealhulgas Frankfurdi maratonil joostud isiklik tippmark ning neli poodiumikohta Eesti meistrivõistlustelt aastail 2013-2014.

 

Nikolai Vedehin andis käesoleva aasta 5. veebruaril Keenias positiivse dopinguproovi, millest leiti hormooni- ja metaboolsete modulaatorite klassi kuuluvat trimetasidiini, lisaks süüdistati teda dopinguprooviga manipuleerimises või manipuleerimise katses. Vedehin tunnistas trimetasidiini kasutamist teadmatusest, et tegu on võistlusvälisel perioodil keelatud ainega, ning loobus B-proovi avamisest. Samas eitas Vedehin dopinguprooviga manipuleerimist või manipuleerimise katset.

 

Vedehin mõisteti süüdi maailma dopinguvastase koodeksi 2015. aasta redaktsiooni artiklis 2.1 ja IAAF-i reeglis 32.2(a) sätestatud dopinguvastase reegli rikkumises, mis tähendab keelatud aine sisaldumist sportlase proovis. IAAFi reegli 32.2(e) väidetava rikkumise suhtes, mis tähendab dopingukontrolli mistahes osaga manipuleerimist või manipuleerimise katset, puudus kolleegiumi hinnangul vajadus võtta seisukoht, kuna see ei takistanud proovi õiget käitlemist ega dopingu kasutamise tuvastamist ning sellise rikkumise tuvastamine või mittetuvastamine ei muudaks Vedehini karistust, mis on ette nähtud positiivse dopinguproovi eest.

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras Vedehinile nelja-aastase võistluskeelu alates 23. märtsist 2015. Samuti kuuluksid tühistamisele Vedehini kõik võistlustulemused alates 5. veebruarist 2015, kui ta oleks sel perioodil võistelnud.

 

Mõlemal sportlasel on otsuse vaidlustamiseks õigus esitada apellatsioonikaebus Eesti dopinguvastasele apellatsioonikolleegiumile 21 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

 

Otsused langetas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium koosseisus Margus Mugu, Rein Haljand, Marek Kaleta, Siim Schneider ja Toomas Tõnise. Sõltumatu Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi nimetab ametisse Eesti Olümpiakomitee. Kolleegiumil on volitused ärakuulamiste korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks ükskõik millises asjas, mis Eesti Antidopingu või rahvusvaheliste alaliitude dopinguvastaste reeglite põhjal kolleegiumile menetlemiseks esitatakse.

EAD aastaaruanne

2014. aasta kokkuvõtteks oleme koostanud aastaaruande, kust saab täpsemat infot peamiste tegevuste kohta: testide arvu võrdluses 2013. aastaga, ülevaadet haridus- ja teavitustegevusest ning rohkesti positiivseid koostöönäiteid nii meilt kui mujalt.

 

Uue WADA koodeksi 2015 tulekuga kaasnes uue versiooni tõlkimine, rahvusvaheliste standardite tõlkimine, täiendav teavitus- ja haridustegevus. Alustati Eesti dopinguvastaste reeglite koostamist, mis on kooskõlas WADA koodeksi ning Eesti seadusandlusega.

 

2014. aasta oli riiklikul tasandil muutusi toonud aasta, kuna joon tõmmati alla Bernatski-juhtumile, täiendati karistusseadustikku, toimus Eesti Spordi Kongress ja võeti vastu spordipoliitika arengustrateegia.

 

Nii võib 2014. aastat pidada Eesti Antidopingu jaoks tegusaks ja sündmusterohkeks aastaks, mis annab hea hoo 2015. aastal tegevuste jätkamiseks.

 

Loe aastaaruannet siit

 

Lisainfo: Kristel Berendsen, SA Eesti Antidopingu juhataja, kristel.berendsen(att)antidoping.ee

Tule antidopingu koolitusele!

viimsiAntidopingu info paremaks levitamiseks korraldab Eesti Antidoping avatud koolitused sportlastele ja treeneritele. Koolitused on mõeldud kõigile sportlastele, eri tasemel ning spordialadel. Koolitused viiakse läbi Tallinnas ja Tartus ning kestavad ligikaudu poolteist tundi. Koolituste läbiviija on Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk.

 

Koolitus sportlastele „Antidopingu ABC“

* Millised on dopinguvastaste reeglite rikkumised?

* Millised on sportlase õigused ja kohustused dopinguvastases võitluses?

* Kuidas dopinguvastaste organisatsioonidega koostööd teha?

* Kuidas käib dopingukontrolli protseduur?

 

Koolitus treeneritele „Kuidas arendada enda anti-dopingu radarit?“

* Milline on treeneri roll dopinguvastases võitluses?

* Millised on keelatud ainete tarvitamisele vastuvõtlikumad riskirühmad?

* Kuidas sportlasega antidopingu teemadel rääkida?

* Mida dopingukontrolli juures tähele panna?

 

Mõlemal koolitusel antakse ka üldised teadmised antidopingust, samuti on võimalik kohapeal esitada küsimusi.

Koolituste toimumisajad ja -kohad

- Treeneritele – esmaspäev 11. mai kl 14 Audentese Spordigümnaasiumis

- Sportlastele Tartus – teisipäev 12. mai kl 10 Tartu Ülikooli Spordihoones

- Sportlastele Tartus – teisipäev 12. mai kl 17 Tartu Ülikooli Spordihoones

- Sportlastele Tallinnas – kolmapäev 13. mai kl 10 Audentese Spordigümnaasiumis

- Sportlastele Tallinnas – esmaspäev 18. mai kl 18

NB! Esmaspäevane koolitus jääb ära! Kui planeerisite tulla, võtke ühendust elina.kivinukk@antidoping.ee või telefonil 5628 7762.

 

TÜ spordihoone

TÜ spordihoone

 

Kohtumine kestab ligikaudu poolteist tundi.

 

 

Endiselt soovitame tellida koolitusi alaliitude kaudu, sest nii on võimalik rääkida dopinguvastastest reeglitest konkreetsest spordialast lähtudes, saab anda konkreetsemaid näpunäiteid, samuti üle vaadata rahvusvahelise alaliidu dopinguvastased reeglid. Oleme valmis koolitama igal tasemel sportlasi neile sobival ajal ja kohas.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht, elina.kivinukk@antidoping.ee

Telli külalistund kooli!

parnuEesti Antidoping on valmis kevadperioodil läbi viima külalistunde koolides üle Eesti.

 

Tunde on kolme tüüpi:

 

1. Tavakoolide gümnaasiumiosa õpilasi julgustatakse arutlema väärtustest ning ühiskonna suhtumisest dopingu suhtes.

2. Põhikooliastmele (7.-9. klass) viiakse läbi praktilisi ülesandeid ja aruteluteemasid spordi vaimust ning dopingu ohtudest.

3. Tavakoolide spordiklassidele ja spordikoolidele tutvustatakse sportlase õiguseid ja kohustusi, arutatakse sportlase elus esinevaid väljakutseid, soovi korral tutvustatakse dopingukontrolli läbiviimist.

 

Klassitunnid on aktiivset laadi, tunde viivad läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk koos antidopingu saadikutega.

 

Tundide läbiviimise eest tasu ei küsita, mõnikord tuleb ette transpordikulude katmist.

 

Tunni tellimiseks kirjuta elina.kivinukk@antidoping.ee või helista tel 5628 7762

 

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti.

 

Vaata lisaks

 

EAD nõukogu esimehe pöördumine

Spordialaliitude vähene testide tellimine on jätkuvaks komistuskiviks dopinguvastases võitluses. Täna saatis SA Eesti Antidoping nõukogu esimees Dr Ralf Allikvee spordialaliitude juhtidele kirja, kus kutsus üles tihedamale koostööle Eesti Antidopinguga.

 

“Kogu maailmas on kinnistunud arusaam, et sport peab olema dopinguvaba. Eesti on oma dopinguvastases võitluses tundliku ajalooga riik, kus dopingusse suhtumine on viimase aastakümnega oluliselt muutunud. Soovime, et Eesti oleks tugev spordiriik, kes teeb tõhusaid samme dopingujuhtumite vähenemise suunas. Meie unistuseks on öelda kümne aasta pärast uhkusega, et meie sport on 99,9% ulatuses puhas.”

 

Loe kirja täisteksti siit

Koalitsioonilepingus antidopingust

Vastselt allakirjutatud koalitsioonilepingust võib lugeda: „Seisame selle eest, et spordis järgitaks ausa mängu reegleid. Saavutusspordis keelatud ainete kasutamise avastamiseks, tõkestamiseks ja dopinguvaba spordi propageerimiseks arendame koostööd WADA ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, toetame selleks ellu kutsutud struktuure Eestis ja hoiame vastava õigusruumi ajakohasena.“ (p 14.45)

 

„Loomulikult väärib selline samm tunnustust,“ kinnitab Kristel Berendsen, Eesti Antidopingu juhatuse liige. „Justiitsministeeriumi initsiatiivil on viimasel ajal arutatud riikliku järelevalve organiseerimise üle. Kuna teema langeb mitme ministeeriumi – Kultuuri- ja Justiitsministeeriumi – vahele, peame oluliseks ka poliitilist toetust.“

 

Laialdasem diskussioon on oluline ka seetõttu, et antidopingu teemad pole ainult tippspordiga seotud, vaid järjest enam on see laiema rahvatervise küsimus.

 

Dopinguvastase võitluse äramärkimine koalitsioonilepingutes on levinud mujalgi, näiteks on see mainitud Saksamaal. See asjaolu toodi hea näitena äsja toimunud dopinguvastaste organisatsioonide instituudi iNADO konverentsil Lausanne’is ning andis Eesti Antidopingule head eeskuju.

 

Soovime uuele koalitsioonile jõudu!

 

Vaata koalitsiooni täisteksti siit

Asukohainfo esitatud?

Tuletame meelde, et eilseks pidid testibaasi kuuluvad sportlased esitama oma asukohainfo ADAMS-andmebaasi kaudu.

 

31. märtsiks pidid esitama nii kohalikku Eesti Antidopingu testibaasi kui ka rahvusvahelisse testibaasi kuuluvad sportlased oma asukohainfo ajavahemikul 01. aprill – 30. juuni.

 

Info andmisel tuleb ära märkida kogu perioodi liikumised ka siis, kui mõni koht, kuupäev ja kellaaeg seoses treeninglaagriga või mõnel muul põhjusel pole veel 100% kindel. Info täpsustudes on hiljem võimalik operatiivselt oma liikumisi täiendada ja muuta. Sportlane peab hoidma oma asukohainfo ajakohasena.

 

Sportlase kohustus dopinguvastases võitluses on olla testimiseks kättesaadav ja asukohainfo edastamine on üks testibaasi kuuluva sportlase ülesannetest. Asukoha informatsiooni hoitakse konfidentsiaalsena ja seda kasutatakse vaid testimise planeerimise, kooskõlastamise ja läbiviimise eesmärgil.

 

PS. see ei ole aprillinali, vaid suhtume sellesse ülesandesse täie tõsidusega – korrektne asukohainfo edastamine aitab testimist tõhusamalt ellu viia ja võimaldab tõhusamalt võidelda dopingu tarvitamise vastu.

 

ADAMS-andmebaasi mine http://adams.wada-ama.org/adams/ (veatult töötab Internet Exploreris või Firefoxis).

Projekti prePLAY infokanalid

IMG_7641Täna tehti avalikuks rahvusvahelise projekti prePLAY uus kodulehekülg. Kodulehekülg sisaldab infot kõigi projektis osalevate partnerite kohta, samuti näeb sealt projekti tegevuste ajakava ja tulevikus saab jooksvalt projekti käiguga end kursis hoida.

 

prePLAY on samuti leitav sotsiaalmeedias, siin on projekti Facebook-leht ja Twitteri kasutajad leiavad uuemat projektiinfot siit.

 

Vaata ka eestikeelset kodulehekülge

Taustainfo Nikolai Vedehini juhtumi osas

Allpool on toodud mõned kommentaarid dopinguvastast võitlust reguleerivatest dokumentidest, et pakkuda enam taustainfot Nikolai Vedehini juhtumile.

 

Mis on Preductal MR?

Kliinik.ee andmetel kasutatakse Preductal MR täiskasvanutel stenokardia (koronaararteritõvest põhjustatud valu rinnus) raviks kombinatsioonis teiste ravimitega. Selle toimeaine on trimetasidiin ning tegemist on retseptiravimiga.

Sportlaste seas on Preductal tuntud “südamevitamiinina”.

 

Kas trimetasidiin on spordis keelatud?

Trimetasidiin on lisatud alates 2014. aastast keelatud ainete nimekirja. 2014. aastal oli see keelatud ainult võistluste ajal, alates 2015. aastast on see igal ajal keelatud.

 

Mis on keelatud ainete nimekiri?                                              

Keelatud ainete nimekiri määratleb spordis ained, mida ei tohi kasutada. Selles on mõned ained ja meetodid täiesti keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on vaid teatud spordialas keelatud (nt alkohol motospordis). Sama nimekiri kehtib nii eri riikide kui ka eri spordialade jaoks.

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal. See hakkab kehtima 1. jaanuaril, avalikustatakse juba sügisel ja vahepealne aeg on võimalus arstidel raviplaani ümber vaadata, sportlastel nõu küsida jne.

Aine lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

1. tõstab sportlikku sooritusvõimet;

2. on ohtlik sportlase tervisele;

3. kahjustab spordi vaimu.

 

Millised on sportlase kohustused dopinguvastases võitluses?

WADA poolt koostatud sportlase juhend (edaspidi sportlase juhend) selgitab: „Sportlasena on teil teatud ülesanded ja kohustused:

– Te peate teadma ja täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid.
– Te peate vastutama selle eest, mida te manustate, see tähendab selle eest, mida te sööte ja joote ning mis võib sattuda teie organismi. Põhireegel on järgmine: kui miski on teie organismis, vastutate selle eest teie.
– Te peate olema proovide võtmiseks kättesaadav.
– Te peate teavitama meditsiinilist personali sellest, et nad ei tohi teile anda keelatud aineid ega kasutada teie suhtes keelatud võtteid. Te peate tagama ka selle, et mis tahes ravi, mida te saate, ei oleks koodeksiga vastuolus.
– Te peate tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, mis uurivad dopinguvastaste reeglite rikkumisi.

 

Mis on dopinguvastase reegli rikkumine?

Sportlase juhend: „Koodeksis on sõnaselgelt sätestatud, et teie kui sportlane peate teadma, milles seisneb dopinguvastase reegli rikkumine. Rikkumine võib hõlmata enamat kui üksnes positiivset testi, mida koodeksis nimetatakse halvaks analüütiliseks leiuks.

Näiteks ka keelatud ainete ja võtete kasutamine ja valdamine tähendab dopinguvastase reegli rikkumist. On ka teist laadi dopinguvastase reegli rikkumisi. Koodeksis on need selgelt välja toodud (artikkel 2.1-2.10).

 

Mida tähendab dopinguprooviga manipuleerimine?

Dopinguprooviga manipuleerimine on Maailma Dopinguvastases Koodeks punkt 2.5. Täpne sõnastus (eestikeelne tõlge, lk 8) on allpool.

koodeks_p2.5

 

Sportlase juhend täiendab seda mõnevõrra:

  • Dopingukontrolli ükskõik millise osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse. Näiteks dopingukontrolliametniku tegevuse tahtlik häirimine, võimaliku tunnistaja heidutamine või proovi muutmine sellesse võõraine lisamise teel.

 

Millised on sportlase õigused ja kohustused dopingukontrollis?

Sportlase õigused dopingukontrolli ajal (toodud dopingukontrollivormil, mille sportlane dopingukontrolliga nõustudes allkirjastab):

– Esindaja kaasavõtmine dopingukontrolli (soovitatav). Vajaduse korral (ja võimaluse korral) võib sportlane kaasa võtta ka tõlgi.
– Küsida lisateavet dopingukontrolli protseduuri kohta vastutavalt dopingukontrolli ametnikult.
– Kui sportlane on dopingukontrolli ametniku jälgimise all, võib ta paluda lisaaega dopingukontrolli punkti saabumiseks järgmistel põhjustel:

* riiete, tuvastusdokumentide ja/või esindaja ning tõlgi (vajaduse korral) kaasavõtmiseks dopingukontrolli punkti;
* oma soojenduse/treeningusessiooni lõpetamiseks;
* vajaliku meditsiinilise ravi saamiseks;
* mis tahes muudel põhjustel, mille kiidab heaks dopingukontrolli ametnik;

ja lisaks võistlussiseste testide puhul:

– osaleda allesjäänud võistlustel;
– anda meediale intervjuusid ja
– osaleda auhinnatseremooniatel.

 

Sportlane võib nõuda testimisprotseduuri muutmist Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) rahvusvahelise testimis- ja uurimisstandardi järgi, kui sportlane on puudega või alaealine.

 

Sportlase kohustused dopingukontrolli ajal:

– jääma igal ajal dopingukontrolli ametniku asjakohase jälgimise alla kuni dopingukontrolli protseduuride lõpetamiseni;
– esitama sobivad tuvastusdokumendid;
– saabuma dopingukontrolli punkti niipea kui võimalik;
– järgima antud juhiseid. Keeldumine testimisest ja/või juhistele mitteallumine kujutab endast dopinguvastaste reeglite rikkumist ja võib viia karistuseni.

 

Sportlase juhend annab täiendava soovituse dopingukontrollis käitumiseks: „Vormile tuleks kanda ka võimalikud märkused dopingukontrolli mis tahes osa kohta.“

 

Kuidas dopingujuhtumeid avalikustatakse?

Sportlase juhend selgitab: „Kui teid tunnistatakse süüdi dopinguvastase reegli rikkumises, siis see tõsiasi avalikustatakse. Sellel peaks olema dopingu kasutamisele oluline heidutav mõju. Kui tegemist ei ole alaealisega, peab dopinguvastane organisatsioon 20 päeva jooksul pärast lõplikku otsust avalikustama sportlase nime, reeglite rikkumise viisi ja tagajärjed. Kui lõplik otsus on, et rikkumist ei ole toimunud, võib otsuse avalikustada üksnes sportlase nõusolekul. Vt artikkel 14.3.2.“

 

Kuidas Eesti Antidoping sportlasi antidopingu infost teavitab?

Eesti Antidopingu peamised koostööpartnerid on spordialaliidud. Eesti Antidoping teavitab asjakohasest infost spordialaliitude korraldatud koolituste, EOK infotunni, organisatsiooni kodulehe ja infolisti kaudu. Infolisti kaudu saadeti teade uue keelatud ainete nimekirja kohta kõigile alaliitudele 23. oktoobril 2014 ja 6. jaanuaril 2015.

Kuna alates 2015. aastast hakkas kehtima uus koodeks, viidi erandkorras ellu kolm avatud koolitust sportlastele, Tallinnas ja Tartus. Sellest teavitati spordialaliite listi, kodulehe (ka www.spordiinfo.ee) kaudu, samuti saadeti teade testibaasis registreeritud sportlastele.

Uue koodeksi muudatustest teavitati ka EOK infokanaleid kasutades. Samuti koostati voldik, mis võttis kokku peamised muudatused koodeksis, aga selgitas ka varem kehtinud põhimõtteid. Voldikuid jagati alaliitudele ja teistele spordiorganisatsioonidele, samuti jagati neid Eestis läbiviidud testidel sportlastele.

Lisaks riiklikule dopinguvastasele organisatsiooni infokanalitele on ajakohane antidopingu info kättesaadav WADA kodulehel, samuti teiste riiklike dopinguvastaste organisatsioonide kodulehtedel. Sportlasele info edastamisel on oluline roll ka spordialaliitudel ning alahinnata ei tohiks sportlase abipersonali (treenerid, füsioterapeudid, spordiarstid, meditsiiniline personal).

Nikolai Vedehinile on kehtestatud ajutine võistluskeeld

Jooksja Nikolai Vedehinile on kehtestatud ajutine võistluskeeld

 

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) esitas jooksja Nikolai Vedehinile süüdistuse antidopingu reeglite rikkumises ja kehtestas sportlasele ajutise võistluskeelu.

 

Vedehinilt võeti 5. veebruaril 2015. aastal Keenias Eldoretis võistlusväline uriiniproov, mis sisaldas keelatud ainet Trimetazidine’i. Keelatud aine kasutamise tõttu süüdistab IAAF Nikolai Vedehinit reegli 32.2 (a) rikkumises, mis puudutab keelatud aine sisaldumist sportlase proovis. Lisaks süüdistatakse Vedehinit antidopingu reeglite rikkumises IAAFi reegli 32.2 (e) põhjal, mis tähendab dopingukontrolli mistahes osaga manipuleerimist või manipuleerimise katset.

 

Otsuse karistuse osas langetab vastavalt IAAFi reeglitele sportlase koduriigi vastav institutsioon ehk Eesti Dopinguvastane Distsiplinaarkolleegium. Kuni karistuse määramiseni kehtib Vedehinile ajutine võistluskeeld.

 

Vedehin loobus B-proovi avamisest. „Jooksja on tunnistanud Trimetazidine’i kasutamist, kuid enda sõnul ta ei teadnud, et aine on võistlusvälisel perioodil keelatud ja ta pani selle kirja ka proovi andes. Süüdistust reegli 32.2 (e) rikkumise osas ei ole Vedehin jõudnud veel kommenteerida – ta ei viibi praegu Eestis ning selle teema sisuline arutamine on seetõttu raskendatud,“ ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

 

Vedehin on andnud alaliidule teada oma valmisolekust teha uurimisega koostööd: „Soovin anda ja olen valmis selgitusteks ning igasuguseks koostööks, et see asi saaks õiglase lahenduse.“

 

Lühikese aja jooksul on antidopingu reeglite rikkumises süüdistuse saanud kaks Eesti jooksjat. „Maailma Antidopinguagentuur ja Eesti Antidoping teevad võitluses keelatud ainete ja meetodite vastu sihikindlat tööd koos IAAFiga. Eesti Kergejõustikuliit teeb igakülgset koostööd IAAFi ja Eesti Antidopinguga,“ märkis Teigamägi.