Eesti Antidoping tegi rekordarvu dopinguproove

Värskelt avaldatud Eesti Antidopingu (EAD) aastaaruanne näitab, et 2016. aastal saavutati testimiste arvus uus rekord, mis sai võimalikuks tänu rahastajate varasemast suuremale toetusele.

 

Sihtasutus Eesti Antidoping juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul sõltub võistlussiseste testide arv olulisel määral alaliitude tellimustest. ,,Testide tellimisel kehtib Eestis põhimõte, et EAD teeb võistlusväliseid teste ja alaliidud tellivad võistlussiseseid. Mida rohkem ja sihipärasemalt saame sportlasi testida, seda suurem on lootus kaitsta puhtaid sportlasi,” rääkis Kivinukk.

 

2016. aasta jooksul viidi läbi 453 testi (2015. aastal 375) ning testide arvu kasv on tulenenud peamiselt võistlusväliste ja verepassi testide arvu suurenemisest. Võistlussiseselt testiti Eesti spordialadest kõige enam jalgpallis, mis on ka rahvusvahelisel tasandil kõige enam testitud spordiala, ning võistlusväliselt testiti kõige enam kergejõustiklasi. Kokku tegeles EAD kaheksa positiivse dopinguprooviga, vaid ühel juhul tuvastati dopinguvastase reegli rikkumine.

 

2016. ja 2017. aastal pööratakse rohkem tähelepanu antidopingu valdkonna arendamisele laiemalt kui senine testimis- ja teavitustöö. Käimas on UNESCO rahastatud poliitika kujundamise projekt, mille raames on võimalik parandada koostööd riigiasutuste ja EAD vahel, täiendada Eesti dopinguvastaseid reegleid, arendada dopinguvastaseks võitluseks tehtavat koostööd sportlastega ning hinnata õiguslikke küsimusi, sh isikuandmete kaitset puudutavaid asjaolusid.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega puhta spordi eest, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide tegemine, dopinguvastane koolitus- ja teavitustöö ning kohalik ja rahvusvaheline dopinguvastane koostöö.

 

Loe EAD tegevusaruannet 2016 (PDF)

 

2016. aasta tegevuste kokkuvõte inglise keeles 

 

2016. aasta tegevuste kokkuvõte vene keeles

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

Juhatuse liige

Eesti Antidoping

elina.kivinukk@antidoping.ee

+372 5628 7762

 

Eesti Antidoping tähistab kergejõustikunädalat

Sel ja järgmisel nädalal tähistatakse puhta spordi nädalat kergejõustikus 

 

8.-14. maini 2017 korraldab IAAF ülemaailmse kergejõustikunädala, seda tähistatakse ka Eestis. Selle raames käivad Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud tegemas külalistunde mitmes Eestimaa koolis. Külalistunnid toimuvad:

12.05.2017 Kullamaa Keskkoolis
15.05.2017 Türi Põhikoolis
17.05.2017 Oru Põhikoolis
02.06.2017 Kirivere Koolis

 

Tarvastu Gümnaasiumisse ja Mõniste Kooli saadeti materjalid, et kehalise kasvatuse õpetajad saaksid ise õpilasi harida.

 

Vaata ka Eesti Kergejõustikuliidu uudist Kergejõustikunädalal jookseb, hüppab ja heidab ligi 7000 last ja noort

Käsiraamat saadikute kaasamiseks

Rahvusvahelise projekti prePLAY raames oleme välja andnud abimaterjali organisatsioonidele, kes sooviks oma tegevustesse kaasata vabatahtlikke. Kuigi materjal on koostatud puhta spordi saadikuid silmas pidades, siis on võimalik juhendit laiendada ka teistele tegevusvaldkondadele, kus on oluline teavitustegevuste meeskonna laiendamine või soodustada omaealiste õpet. Käsiraamat on inglise keeles ning annab ülevaate nii teoreetilistest kui praktilistest asjaoludest: kuidas saadikute programmi oma organisatsiooni muude tegevustega ühildada, kuidas saadikuid värvata ja koolitada, milliseid lepinguid sõlmida jne.

 

Eesti Antidopingu kontorisse on jõudnud kümmekond eksemplari käsiraamatuid, mida heal meelel laiali jagame.

 

Eesti Antidoping võib omalt poolt jagada kogemusi, kuidas vabatahtlikke saadikuid värvata Eesti kontekstis.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee

 

Käsiraamatu väljaandmist toetas Erasmus+ spordiprogramm.

iNADO töötuba ja WADA sümpoosion 2017

Kokkuvõte iNADO töötoast ja WADA sümpoosionist märtsikuus Lausanne’is

 

Iga aasta märtsikuus toimub Lausanne’is antidopingu valdkonna suursündmus – WADA sümpoosion. Seda võib nimetada lausa tippkohtumiseks, kus tõstetakse lauale valdkonna kõige olulisemad küsimused, toimub arutelu erinevate antidopinguga seotud osapoolte vahel, antakse konkreetseid nõuandeid. Eesti Antidopingu jaoks on sündmus olnud alati olulise tähendusega, et kohtuda partneritega, saada nõu oma erialal, vajadusel arutada konkreetsete juhtumite üle. 2017. aastal olid sümpoosionile oodatud lisaks regulaarsetele külalistele (antidopingu agentuurid, rahvusvahelised spordialaliidud, WADA, iNADO jne) sportlaste ning avaliku sektori esindajad. Vaata WADA kokkuvõtlikku pressiteadet.

 

Päev enne seda toimub iNADO – riiklike dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsiooni – töötuba, kus keskendutakse konkreetsemalt antidopingu agentuuride jaoks põletavatele küsimustele, samuti arutatakse valdkondlikku poliitikat ja edasisi arengusuundi. Ka iNADO töötoas oli sel aastal keskmes sportlastega koostöö. Vaata täpsemalt töötoa programmi.

 

Lisaks oli hea meel, et Eesti Antidopingu meditsiiniline ekspert Sergei Iljukov sai võimaluse iNADO töötoas teha ettekande uuenduslikust suunast antidopingus, kus testimise õigeaegsust hinnatakse võistlustulemuste põhjal. Ettekanne keskendus ideele, et sportlasele luuakse nö performance profile, kus jälgitakse tema sportlikke tulemusi ning selle alusel luuakse individuaalne testimisstrateegia.

 

Allpool on toodud mõned olulised momendid erinevatest ettekannetest, hõlmates nii iNADO töötoas räägitut kui WADA sümpoosioni programmi (EAD-d esindasid Sergei Iljukov ja Elina Kivinukk).

 

Koostöö sportlastega. Kogu antidopingu valdkond tegeleb ühe eesmärgi nimel: kaitsta puhtaid sportlasi. Seetõttu on oluline, et sportlased oleksid kaasatud valdkonna arengutesse. Nii iNADO kui WADA on oma aruteludes hoidnud sportlasi tähtsal kohal ning igati soodustanud koostöö suurendamist sportlastega. iNADO töötoas oli miniseminar Saksamaa sportlaskomisjoni rollist dopinguvastases võitluses, mis on üllatavalt suur: osaletakse riikliku antidopingu agentuuri nõukogu töös, antakse nõu erinevates antidopingu töörühmades. WADA sümpoosionil tulid sportlased välja ideega luua sportlaste harta keskendumaks sportlaste õigustele ja kohustustele antidopingu maailmas.

 

Koostöö avaliku sektoriga. Muutuste esiletoomiseks ei piisa vaid tublist antidopingu agentuurist, vaid vajalik on riigisektori panus, et kujundada riiklikku poliitikat, vajadusel luua seadusandlust. WADA sümpoosionil toodi näiteid koostöölepetest agentuuride ja riigisektori vahel, et dopinguvastast võitlust tõhusamalt reguleerida. Ilmselt asjaolu, et avaliku sektori esindajad olid kohtumisele teretulnud ning et paljud seda võimalust kasutasid, räägib enda eest.

 

Andmekaitse. Teatavasti hakkab 2018. aastal Euroopa Liidus kehtima uus andmekaitsedirektiiv. Antidopingu valdkonnas toob see mitmeid väljakutseid: esiteks töödeldakse antidopingu agentuuride poolt sportlaste delikaatseid isikuandmeid (terviseandmeid) ning see toob kaasa kohustuse läbi viia mõjuanalüüsi, sealjuures vajaduse kaasata andmekaitsealast oskusteavet väljastpoolt organisatsiooni (suuremad antidopingu agentuurid peavad ilmselt palkama eraldi andmekaitsespetsialisti). Teiseks jagatakse antidopingus infot üle Euroopa Liidu piiride ja see toob kaasa täiendavaid probleeme, et eri riikide sportlaste andmeid käsitletaks samadel alustel.

 

Küberrünnakuoht. Kanada riikliku dopinguvastase organisatsiooni näitel arutati võimalusi küberrünnakuriskide maandamiseks. Antidopingu agentuuridel soovitati välja töötada tegevusplaan küberrünnakute vastu astumiseks.

 

Vilepuhujate (whistleblowing) poliitika. Järjest olulisemaks on muutunud vihjed, mida antakse dopingainete levimise kohta. Venemaal toimunud sündmused on andnud aluse rääkida nende sportlaste kaitsest, kes on andnud olulist informatsiooni dopingu tarvitamise kohta. WADA on välja töötanud rakenduse SpeakUp, mille kaudu saab infot anda. Selle taustaks on välja antud poliitikadokument. Huvipakkuv on portaal Sports Leaks.

 

Hea valitsemine. Nii Venemaal toimunu kui korruptsioonikahtlused rahvusvahelistes spordialaliitudes on tõstatanud spordiorganisatsioonide selgema juhtimise ning läbipaistvuse teemad. Nii WADA-le kui Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele on avaldatud survet, et nende juhtimine oleks selgem (vaata iNADO pöördumist) Huvitav on spordivalitsemise valvur Sports Governance Observer.

 

Ravimite andmebaas uuendatud

Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi täiendati vastavalt Ravimiameti registri viimasele versioonile.
Nüüd on andmebaas uuendatud 5. aprill 2017 seisuga. Andmebaasi on lisatud WADA väljatöötatud info pseudoefedriini kohta (kehtib alates 2010. aastast).

 

Andmebaasi abil saab teada, millised Eestisse toodavad ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud. Andmebaas ei sisalda infot toidulisandite ega taimsete preparaatide kohta, samuti on andmebaasis info vaid nende ravimite kohta, millel on Eestis müügiluba (sel põhjusel ei leia otsingust nt Mildronaati).

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel. Soovitame otsingu kasutamisel teha ekraanitõmmis otsingu tulemustest (jättes pildile ka andmebaasi viimaste uuenduste kuupäeva, mis asub all paremal nurgas).

 

Vaata andmebaasi

EAD pressiteade puhta spordi nädalast

Pressiteade
3. aprill 2017

 

Eesti Antidopingu 10. sünnipäevale annab avapaugu puhta spordi nädal

 

3.-10. aprillini toimub Eestis teist aastat puhta spordi nädal, et tutvustada puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Puhta spordi nädalaga algavad aasta lõpuni toimuvad tegevused, millega tähistatakse sihtasutus Eesti Antidopingu kümnendat tegutsemisaastat.

 

Eesti Antidopingu juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul soovitakse organisatsiooni 10. sünnipäeva raames tõstatada igal kuul üks antidopingu valdkonda puudutav teema, mille tutvustamiseks on plaanis korraldada avalikke loenguid ja kutsuda esinema lektoreid nii Eestist kui ka välismaalt. ,,Iga sportlane võib rikkuda dopinguvastaseid reegleid tahtmatult, seega on järjest olulisem selgitada puhta spordi põhimõtteid ka harrastussportlaste seas. Näiteks on aktuaalsemaks muutunud toidulisandite reguleerimine, mis puudutab spordihuvilisi laiemalt,” tõi Kivinukk näite teemadest, millele tähelepanu pööratakse.

 

Antidopingu alast teavitustööd alustatakse puhta spordi nädala raames erinevatel spordiüritustel ja –võistlustel, kus jagatakse antidopingu kohta taustainfot ja harivaid materjale. Nädal sai alguse 1. aprillil Pärnus toimunud Spa&Sport CUP 2017 lahtistel karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis algajatele. Täpsem ülevaade Eesti Antidopingu kodulehel

 

Puhta spordi nädal lõpeb 10. aprillil toimuva puhta spordi päevaga, mis sai alguse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Nii harrastussportlastele kui ka teistele huvilistele on alustuseks hea võimalus puhta spordi põhimõtetega tutvumiseks portaalis Spordin Puhtalt.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762

Puhta spordi nädal 3.-10. aprill 2017

Puhta spordi nädal toimus Eestis teistkordselt ning 2017. aastal tähistati seda 3.-10. aprillil. Nädala peamine idee oli tutvustada avalikkusele puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust.

 

Puhta spordi nädalal  lõid kaasa mitmed spordiorganisatsioonid, sh spordiklubid (MyFitness, Pärnu Spa & Sport Spordiklubi, Golden Club, Audentese Spordiklubi, Kose Spordimaja) ja spordialaliidud (Vibuliit, Võrkpalliliit, Kergejõustikuliit, Korvpalliliit, Ujumisliit). Korraldati haridusväljapanekuid, jagati infovoldikuid.

 

Puhta spordi nädala ettevalmistuseks korraldati teabepäev, kus tutvustas enda tegevust Soome organisatsioon Dopinglinkki.

 

2017. aasta puhta spordi nädala tegevused vahemikus 1. aprill – 16. aprill:
1. aprillil haridusväljapanek Pärnus Spa&Sport CUP 2017 ehk lahtistel karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis algajatele
1. aprillil haridusväljapanek kergejõustikuvõistlusel TV10 OM-starti Võrus
5. aprillil haridusväljapanek Credit24 Võrkpalli Eesti Meistrivõistluste (mehed) poolfinaalis Rakveres
7. aprillil haridusväljapanek Eesti Võrkpalli Meistrivõistluste (naised) finaalis 3
7. aprillil haridusväljapanek Saku II Liiga Final4 korvpallis Viimsis
8. aprillil haridusväljapanek Saku II Liiga Final4 korvpallis Viimsis
8. aprillil haridusväljapanek Credit24 Võrkpalli Eesti Meistrivõistluste (mehed) poolfinaalis Tartus
9. aprillil haridusväljapanek Credit24 Võrkpalli Eesti Meistrivõistluste (mehed) poolfinaalis Tallinnas
9. aprillil haridusväljapanek vibuvõistlusel Järvakandis
15. aprillil haridusväljapanek ujumisvõistlusel Tartu Kevad

 

Spordiklubide garderoobides olid väljas puhta spordi nädala plakatid, mis tutvustasid Eesti Antidopingu kodulehe vihjeliini funktsiooni (sõnumiga “Doping kapist välja”).

 

Lisaks oli iga spordihuviline oodatud osalema ERR-i spordiportaali viktoriinis Kui hästi tunned dopinguvastase võitluse maailma?

 

Puhta spordi nädala numbriline kokkuvõte:

– Haridusväljapanekutel jõuti 200 pealtvaataja ning spordihuviliseni;

– Tegevusi aitas läbi viia kaheksa puhta spordi saadikut;

– Jagati üle 1000 kleebise “Spordin puhtalt” ning 500 infovoldiku “Targad valikud spordis”;

– ERR-i spordiviktoriini külastati ligikaudu 400 korda puhta spordi nädala jooksul (aprilli lõpu seisuga 600 korda);

– Eesti Antidopingu Facebook-lehe ning kodulehe külastatavus tõusis kordades;

– Puhta spordi päeval oli temaatilisi kajastusi 11-lt sportlaselt, sh Allar Rajalt, Karl-Martin Rammolt jt.

 

Suur tänu kõigile kaasa aitamast!

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

 

Puhta spordi nädalat tähistati esmakordselt Eestis eelmisel aastal. Vaata eelmise aasta kokkuvõtet

Infot harrastussportlastele

Sageli on küsitud, kas harrastussportlasi võib ka dopingukontrolli kutsuda ning mismoodi harrastussportlasi karistatakse.

 

Nii maailmas kui ka Eestis kehtib kõigile sportlastele “numbripõhimõte” – kui sportlane paneb numbri selga ja läheb starti, ei tohi keelatud aineid tarvitada. Teisisõnu, spordi õigusruumi kuuluvad sportlased tippudest harrastajateni ning kus võib kõiki osalejaid kontrollida.

 

Loe lähemalt

Dopinglinkki tegevust käis tutvustamas Jukka Koskelo

Puhta spordi nädala (3.-10. aprillil) ettevalmistuseks kogunesid mõned asjast huvitatud alaliidud, et koos arutada tõhusate antidopingu teavitustegevuste üle ning läbi rääkida praktilised korraldused. Lisaks sellele osales kohtumisel Jukka Koskelo Soome organisatsioonist A-klinikka, tutvustades harrastussportlastele suunatud Dopinglinkki.fi tegevusi.

 

Soomes on eripärane, et tippsportlastele suunatud antidopingu teavitust korraldab Soome riiklik antidopingu organisatsioon, kuid harrastussportlastele mõeldud teavitustööd teeb Dopinglinkki.fi. Pakutakse online-nõustamisteenust, viiakse läbi uuringuid, korraldatakse koolitusi. Huvitav näide on spordiklubide seas sõlmitavad lepingud programmis “Puhta spordi poolt”, millega näidatakse oma solidaarsust puhta spordi põhimõtetele.

 

Kõige eredamaks hetkeks kohtumisel oli ilmselt juhtumi kirjeldus steroidisõltlasest, kes oli soetanud endale mustalt turult steroide, kuid kellel peale esmakordset süstimist tekkisid tõsised traumad (illustreeriv pilt allpool).

 

Veel on võimalik organisatsioonidel – spordiklubidel, spordikoolidel ja muudel spordiorganisatsioonidel – liituda puhta spordi nädala tegevustega, et korraldada teavitustegevusi, jagada temaatilisi plakateid jmt.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee.