Taustainfo Nikolai Vedehini juhtumi osas

Allpool on toodud mõned kommentaarid dopinguvastast võitlust reguleerivatest dokumentidest, et pakkuda enam taustainfot Nikolai Vedehini juhtumile.

 

Mis on Preductal MR?

Kliinik.ee andmetel kasutatakse Preductal MR täiskasvanutel stenokardia (koronaararteritõvest põhjustatud valu rinnus) raviks kombinatsioonis teiste ravimitega. Selle toimeaine on trimetasidiin ning tegemist on retseptiravimiga.

Sportlaste seas on Preductal tuntud “südamevitamiinina”.

 

Kas trimetasidiin on spordis keelatud?

Trimetasidiin on lisatud alates 2014. aastast keelatud ainete nimekirja. 2014. aastal oli see keelatud ainult võistluste ajal, alates 2015. aastast on see igal ajal keelatud.

 

Mis on keelatud ainete nimekiri?                                              

Keelatud ainete nimekiri määratleb spordis ained, mida ei tohi kasutada. Selles on mõned ained ja meetodid täiesti keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on vaid teatud spordialas keelatud (nt alkohol motospordis). Sama nimekiri kehtib nii eri riikide kui ka eri spordialade jaoks.

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal. See hakkab kehtima 1. jaanuaril, avalikustatakse juba sügisel ja vahepealne aeg on võimalus arstidel raviplaani ümber vaadata, sportlastel nõu küsida jne.

Aine lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

1. tõstab sportlikku sooritusvõimet;

2. on ohtlik sportlase tervisele;

3. kahjustab spordi vaimu.

 

Millised on sportlase kohustused dopinguvastases võitluses?

WADA poolt koostatud sportlase juhend (edaspidi sportlase juhend) selgitab: „Sportlasena on teil teatud ülesanded ja kohustused:

– Te peate teadma ja täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid.
– Te peate vastutama selle eest, mida te manustate, see tähendab selle eest, mida te sööte ja joote ning mis võib sattuda teie organismi. Põhireegel on järgmine: kui miski on teie organismis, vastutate selle eest teie.
– Te peate olema proovide võtmiseks kättesaadav.
– Te peate teavitama meditsiinilist personali sellest, et nad ei tohi teile anda keelatud aineid ega kasutada teie suhtes keelatud võtteid. Te peate tagama ka selle, et mis tahes ravi, mida te saate, ei oleks koodeksiga vastuolus.
– Te peate tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, mis uurivad dopinguvastaste reeglite rikkumisi.

 

Mis on dopinguvastase reegli rikkumine?

Sportlase juhend: „Koodeksis on sõnaselgelt sätestatud, et teie kui sportlane peate teadma, milles seisneb dopinguvastase reegli rikkumine. Rikkumine võib hõlmata enamat kui üksnes positiivset testi, mida koodeksis nimetatakse halvaks analüütiliseks leiuks.

Näiteks ka keelatud ainete ja võtete kasutamine ja valdamine tähendab dopinguvastase reegli rikkumist. On ka teist laadi dopinguvastase reegli rikkumisi. Koodeksis on need selgelt välja toodud (artikkel 2.1-2.10).

 

Mida tähendab dopinguprooviga manipuleerimine?

Dopinguprooviga manipuleerimine on Maailma Dopinguvastases Koodeks punkt 2.5. Täpne sõnastus (eestikeelne tõlge, lk 8) on allpool.

koodeks_p2.5

 

Sportlase juhend täiendab seda mõnevõrra:

  • Dopingukontrolli ükskõik millise osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse. Näiteks dopingukontrolliametniku tegevuse tahtlik häirimine, võimaliku tunnistaja heidutamine või proovi muutmine sellesse võõraine lisamise teel.

 

Millised on sportlase õigused ja kohustused dopingukontrollis?

Sportlase õigused dopingukontrolli ajal (toodud dopingukontrollivormil, mille sportlane dopingukontrolliga nõustudes allkirjastab):

– Esindaja kaasavõtmine dopingukontrolli (soovitatav). Vajaduse korral (ja võimaluse korral) võib sportlane kaasa võtta ka tõlgi.
– Küsida lisateavet dopingukontrolli protseduuri kohta vastutavalt dopingukontrolli ametnikult.
– Kui sportlane on dopingukontrolli ametniku jälgimise all, võib ta paluda lisaaega dopingukontrolli punkti saabumiseks järgmistel põhjustel:

* riiete, tuvastusdokumentide ja/või esindaja ning tõlgi (vajaduse korral) kaasavõtmiseks dopingukontrolli punkti;
* oma soojenduse/treeningusessiooni lõpetamiseks;
* vajaliku meditsiinilise ravi saamiseks;
* mis tahes muudel põhjustel, mille kiidab heaks dopingukontrolli ametnik;

ja lisaks võistlussiseste testide puhul:

– osaleda allesjäänud võistlustel;
– anda meediale intervjuusid ja
– osaleda auhinnatseremooniatel.

 

Sportlane võib nõuda testimisprotseduuri muutmist Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) rahvusvahelise testimis- ja uurimisstandardi järgi, kui sportlane on puudega või alaealine.

 

Sportlase kohustused dopingukontrolli ajal:

– jääma igal ajal dopingukontrolli ametniku asjakohase jälgimise alla kuni dopingukontrolli protseduuride lõpetamiseni;
– esitama sobivad tuvastusdokumendid;
– saabuma dopingukontrolli punkti niipea kui võimalik;
– järgima antud juhiseid. Keeldumine testimisest ja/või juhistele mitteallumine kujutab endast dopinguvastaste reeglite rikkumist ja võib viia karistuseni.

 

Sportlase juhend annab täiendava soovituse dopingukontrollis käitumiseks: „Vormile tuleks kanda ka võimalikud märkused dopingukontrolli mis tahes osa kohta.“

 

Kuidas dopingujuhtumeid avalikustatakse?

Sportlase juhend selgitab: „Kui teid tunnistatakse süüdi dopinguvastase reegli rikkumises, siis see tõsiasi avalikustatakse. Sellel peaks olema dopingu kasutamisele oluline heidutav mõju. Kui tegemist ei ole alaealisega, peab dopinguvastane organisatsioon 20 päeva jooksul pärast lõplikku otsust avalikustama sportlase nime, reeglite rikkumise viisi ja tagajärjed. Kui lõplik otsus on, et rikkumist ei ole toimunud, võib otsuse avalikustada üksnes sportlase nõusolekul. Vt artikkel 14.3.2.“

 

Kuidas Eesti Antidoping sportlasi antidopingu infost teavitab?

Eesti Antidopingu peamised koostööpartnerid on spordialaliidud. Eesti Antidoping teavitab asjakohasest infost spordialaliitude korraldatud koolituste, EOK infotunni, organisatsiooni kodulehe ja infolisti kaudu. Infolisti kaudu saadeti teade uue keelatud ainete nimekirja kohta kõigile alaliitudele 23. oktoobril 2014 ja 6. jaanuaril 2015.

Kuna alates 2015. aastast hakkas kehtima uus koodeks, viidi erandkorras ellu kolm avatud koolitust sportlastele, Tallinnas ja Tartus. Sellest teavitati spordialaliite listi, kodulehe (ka www.spordiinfo.ee) kaudu, samuti saadeti teade testibaasis registreeritud sportlastele.

Uue koodeksi muudatustest teavitati ka EOK infokanaleid kasutades. Samuti koostati voldik, mis võttis kokku peamised muudatused koodeksis, aga selgitas ka varem kehtinud põhimõtteid. Voldikuid jagati alaliitudele ja teistele spordiorganisatsioonidele, samuti jagati neid Eestis läbiviidud testidel sportlastele.

Lisaks riiklikule dopinguvastasele organisatsiooni infokanalitele on ajakohane antidopingu info kättesaadav WADA kodulehel, samuti teiste riiklike dopinguvastaste organisatsioonide kodulehtedel. Sportlasele info edastamisel on oluline roll ka spordialaliitudel ning alahinnata ei tohiks sportlase abipersonali (treenerid, füsioterapeudid, spordiarstid, meditsiiniline personal).

Nikolai Vedehinile on kehtestatud ajutine võistluskeeld

Jooksja Nikolai Vedehinile on kehtestatud ajutine võistluskeeld

 

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) esitas jooksja Nikolai Vedehinile süüdistuse antidopingu reeglite rikkumises ja kehtestas sportlasele ajutise võistluskeelu.

 

Vedehinilt võeti 5. veebruaril 2015. aastal Keenias Eldoretis võistlusväline uriiniproov, mis sisaldas keelatud ainet Trimetazidine’i. Keelatud aine kasutamise tõttu süüdistab IAAF Nikolai Vedehinit reegli 32.2 (a) rikkumises, mis puudutab keelatud aine sisaldumist sportlase proovis. Lisaks süüdistatakse Vedehinit antidopingu reeglite rikkumises IAAFi reegli 32.2 (e) põhjal, mis tähendab dopingukontrolli mistahes osaga manipuleerimist või manipuleerimise katset.

 

Otsuse karistuse osas langetab vastavalt IAAFi reeglitele sportlase koduriigi vastav institutsioon ehk Eesti Dopinguvastane Distsiplinaarkolleegium. Kuni karistuse määramiseni kehtib Vedehinile ajutine võistluskeeld.

 

Vedehin loobus B-proovi avamisest. „Jooksja on tunnistanud Trimetazidine’i kasutamist, kuid enda sõnul ta ei teadnud, et aine on võistlusvälisel perioodil keelatud ja ta pani selle kirja ka proovi andes. Süüdistust reegli 32.2 (e) rikkumise osas ei ole Vedehin jõudnud veel kommenteerida – ta ei viibi praegu Eestis ning selle teema sisuline arutamine on seetõttu raskendatud,“ ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

 

Vedehin on andnud alaliidule teada oma valmisolekust teha uurimisega koostööd: „Soovin anda ja olen valmis selgitusteks ning igasuguseks koostööks, et see asi saaks õiglase lahenduse.“

 

Lühikese aja jooksul on antidopingu reeglite rikkumises süüdistuse saanud kaks Eesti jooksjat. „Maailma Antidopinguagentuur ja Eesti Antidoping teevad võitluses keelatud ainete ja meetodite vastu sihikindlat tööd koos IAAFiga. Eesti Kergejõustikuliit teeb igakülgset koostööd IAAFi ja Eesti Antidopinguga,“ märkis Teigamägi.

 

Käimas on WADA sümpoosion

 

20150324_164611Täna, 24. märtsil, koguneb Lausanne’is üle 400 anti-dopingu asjatundja WADA dopinguvastaste organisatsioonide iga-aastasele sümpoosionile. Kohal on riiklikud dopinguvastased organisatsioonid, rahvusvahelised spordialaliidud, esimesel päeval ka ajakirjanikud.

 

WADA sümpoosionil on olulisel kohal dopinguvastaste programmide kvaliteedi tõstmine. „Oleme siin sportlaste pärast,“ kinnitab David Howman, WADA peadirektor. „Olen veendunud, et kõik sümpoosionil osalejad teevad kõik endast oleneva, et sportlased võiksid puhtalt spordiga tegelda.“

 

Anti-dopingu suursündmusel on tähelepanu all kõik olulisemad teemad puhta spordi tagamisel: uue dopinguvastase koodeksi muudatuste elluviimine, kvaliteetsete testimisprogrammide läbiviimine, teadustöö ja ka mängutulemustega manipuleerimine. Esimesel päeval keskendutakse meedia ning sportlaste rollile, teisel päeval toimuvad praktilised töötoad ja kolmandal päeval liituvad esmakordselt sümpoosioniga WADA akrediteeritud laborite esindajad.

 

Esimese päeva tipphetkeks kujunes Betsy Andreu, endise tippjalgratturi Frankie Andreu abikaasa, avameelne ja emotsionaalne meenutus aegadest, kui ta otsustas avalikustada Lance Armstrongi dopingupettused.

 

Eesti esindus on kolmeliikmeline. „Sümpoosionil osalemine on nagu „akude laadimine“ dopinguvastase võitluse värske informatsiooniga,“ kommenteerib Eesti Antidopingu juhatuse liige Kristel Berendsen. „Kolme päeva jooksul jõuab kohtuda ja kogemusi jagada kõikide erinevate dopinguvastases võitluse osapooltega – rahvusvaheliste spordialaliitude, riiklike dopinguvastaste organisatsioonidega ja nüüd ka laboritega.“

 

Lisainfo: info@antidoping.ee

Ilmunud üle-euroopaline uuring antidopingu ennetustööst

uuringu_esikaas

Euroopa Komisjoni toel on ilmunud laiapõhjaline uuring antidopingu ennetustööst 28-s riigis. Uuringu läbiviijad on neliteist eksperti, kes võtsid vaatluse alla riikide õigusliku olukorra ning levinumad dopinguvastased ennetustegevused nii tipp- kui harrastusspordis. Uuringus on antud seitse soovitust liikmesriikidele, millele spordis, sh tervisespordis, dopinguvastasel võitlemisel tähelepanu pöörata.

 

Loe uuringu täisteksti siit

 

Lae endale ja loe siit uuringu lühikokkuvõtet

 

Kandideeri antidopingu saadikuks!

Oled veendunud, et sporti saab puhtalt teha?
Oled valmis ise puhta spordi sõnumeid jagama?
Oled huvitatud rahvusvahelisest tööst ja esinemiskogemusest?

 

 

Eesti Antidoping koos partneritega Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist ja Maltalt on alustanud kaheaastase projektiga, kus koolitatakse antidopingu saadikuid ja viiakse Eestis ellu mitmeid antidopingu ennetustegevusi – loenguid koolides, väljapanekuid spordivõistlustel jne.

 

Antidopingu saadiku konkurss on lõppenud.

 

Eesti dopinguvastased reeglid 2015

 

12. jaanuaril toimunud Eesti Antidopingu (EAD) nõukogu koosolekul kinnitati uued Eesti dopinguvastased reeglid. 

Reeglite järgimine on spordiga tegelemisel samaväärne võistlusmääruste järgimisega, sest mõlemad määravad ära spordiga tegelemise eeldused ja tingimused. Sportlaste ja sportlaste abipersonali nõustumine reeglitega on võistlustest osavõtu eeltingimuseks.

 

Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) ja Sihtasutus Eesti Antidoping (edaspidi EAD) poolt kinnitatud reeglid jõustusid 1. jaanuaril 2010. 2012. aastal viidi reeglitesse sisse muudatused ning kinnitati uus redaktsioon, mis kehtis alates 26. aprillist 2012. Tulenevalt koodeksi ulatuslikust muutmisest, mis võeti vastu 2014. aastal ja jõustus 1.01.2015, kinnitati reeglite käesolev redaktsioon kehtivusega alates 1.01.2015. Reeglid kinnitati EAD nõukogu poolt 12. jaanuaril 2015, EOK täitevkomiteesse läheb kinnitamisele 29. jaanuaril 2015.

 

Peamised muudatused võrreldes 2012. aastast kehtinud reeglitega:

  • Selgemalt on reguleeritud sportlaste seotus dopingureeglitega. Reeglite reguleerimisalasse jäävad isikud peavad kiitma reeglid heaks ja kohustuma neid täitma ning tunnustavad EAD pädevust juba oma spordialal liikmelisuse, litsentsi või akrediteeringu saamisel.
  • Suurendatud ja täpsustatud on ka spordialaliitude seotust dopingureeglitega. Nii peavad alaliidud võtma reeglid oma reeglitesse üle, arvestama nendega oma distsiplinaareeskirjades ning ka teavitama EAD-d kõigest dopingurikkumistega seonduvast.
  • Reeglid võimaldavad määrata pikema võistluskeelu tahtlike rikkumiste puhuks, kuid on paindlikumad muude rikkumiste karistamisel.
  • Suurendatud on võimalusi dopinguga seotud sportlaste abipersonali tegevuse uurimiseks, sh tõhustatud on dopinguvastaste asutuste koostööd ja omavahelist teavitamist.
  • Sisse on viidud sportlaste ja abipersonali isiklikku rahalist vastutust dopingureeglite rikkumise eest. Nimelt võib EAD nõuda neilt sisse rikkumisega seoses kantud kulud (nt testimise kulud) ning maksimaalse võistluskeelu kohaldamise korral ka määrata leppetrahvi kuni 1000 eurot.
  • Rangemaks on muudetud spordialaliitude vastutus nendega seotud sportlaste ja muude isikute eest: alaliidud peavad hüvitama EAD-le kõik dopingureeglite rikkumisega tekitatud kulud ning lisaks võib EAD teatud juhtudel nõuda, et EOK alustaks spordialaliidu suhtes distsiplinaarmenetlust.

 

Vaata reegleid lähemalt

Valmis ravimite andmebaas


Spordirahva rõõmuks alustab uuest aastast tööd ravimite andmebaas. Andmebaasi abil on võimalik otsida, ega kasutatav ravim ei sisalda spordis keelatud aineid.

 

Ravimite andmebaas lihtsustab infootsinguid kontrollimaks Eesti Ravimiametis registreeritud ravimites sisalduvate toimeainete kuuluvust WADA keelatud ainete nimekirja. Ravimite staatus on määratud kõige uuema, 2015. aasta WADA keelatud ainete ja meetodite nimekirja alusel.

 

Loodetavasti muudab see sportlaste ja arstide elu lihtsamaks ja hoiab ära ebameeldivaid dopingujuhtumeid, mis on seotud teadmatusega. Seni on Eesti Antidoping soovitanud rahvusvahelisi andmebaase, nüüd võib kasutada Eesti hetkeolukorda arvestavat ravimite otsingut.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud.

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel.


Vaata ravimite andmebaasi

 

UNESCO fond toetab harrastussportlaste e-õppeprogrammi

sector_shs_fund_doping_sport_en

UNESCO spordist dopingu kõrvaldamise fond otsustas sügiseses toetusvoorus anda raha 15-le projektile. Nende seas sai toetust ka Eesti projekt.

Sihtasutus Eesti Antidoping on välja töötanud visandi, et luua harrastussportlastele e-õppeprogramm. E-õppeprogrammil on kaks eesmärki: jagada ajakohast antidopingualast teavet harrastussportlaste seas ning pakkuda interaktiivset e-õppe platvormi, mis toetab kasutajate hoiakute kujundamist. Programm koostatakse koostöös Menu Kirjastusega.

Loe UNESCO ingliskeelset uudist

Sõnumikandjate projekt

Suvises taotlusvoorus esitati Sloveenia Antidopingu initsiatiivil projektitaotlus Euroopa Liidu noorteprogrammi Erasmus+. Rahvusvaheline projekt „Doping prevention through peer learning among youth – prePLAY“ sai täies mahus toetuse.

 

Projekti ideeks on leida igast riigist kümmekond antidopingu sõnumikandjat (ambassadors), kes koolitatakse välja, et antidopingutegevusi läbi viia oma riikides. Tegemist on Sloveenias edukalt toiminud kogemuse rakendamisega teistes riikides. Projekti partnerid on lisaks Sloveeniale Läti, Malta, Saksamaa, Ungari ja Eesti.